Kokousajat, kaupunginhallituksen konsernijaosto, kevätkausi 2021

HEL 2020-012525
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 114 §

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat kevätkaudella 2021

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kokoontua kevätkaudella 2021 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan kello 17.00 alkaen, kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti:

  • 18.1.2021
  • 8.2.2021
  • 8.3.2021
  • 22.3.2021
  • 12.4.2021
  • 3.5.2021
  • 24.5.2021
  • 14.6.2021

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan muu toimielin kuin kaupunginvaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen puheenjohtajan peruuttaessa kokouksen tai muuttaessa tämän alkamisaikaa, muutoksista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä.

Konsernijaoston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä.

Konsernijaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Stäng

Detta beslut publicerades 17.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Jan Vapaavuori

Mer information fås av

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi