Jäsenten nimeäminen toimikaudeksi 2021-2022, Niemikotisäätiö sr

HEL 2020-012580
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 120 §

Kaupungin edustajien nimeäminen Niemikotisäätiö sr:n hallitukseen toimikaudeksi 2021-2022

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2021-2022 seuraavat viisi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen:

Varsinainen jäsen johtajalääkäri Laura Pikkarainen, henkilökohtaisena varajäsenenään päätöksenteon tuen päällikkö Atte Viinikka.

Varsinainen jäsen ensilinjan palvelujen päällikkö Sami Keränen, henkilökohtaisena varajäsenenään apulaisylilääkäri Liisa Niemi.

Varsinainen jäsen talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari, henkilökohtaisena varajäsenenään vastaava taloussuunnittelija Mikael Karell.

Varsinainen jäsen talouspäällikkö Armi Vadén, henkilökohtaisena varajäsenenään erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen.

Varsinainen jäsen erityissuunnittelija Riikka Henriksson, henkilökohtaisena varajäsenenään controller Pia Halinen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Niemikotisäätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä. Asumispalvelujen lisäksi säätiö tuottaa toiminnallista kuntoutusta työ- ja päiväkeskuksissa ja erillisissä valmennusyksiköissä.

Niemikotisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Näistä Helsingin kaupunginhallitus valitsee viisi varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Helsingin Diakonissalaitos ja Y-säätiö valitsevat kukin yhden jäsenen ja varajäsenen. Lisäksi Omaiset mielenterveystyön tukena ry:llä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus ilman äänivaltaa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee edustaa Helsingin kaupunkia. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Niemikotisäätiön sääntömuutos on vireillä. Kaupunginhallitus on 24.8.2020 § 475 antamassaan lausunnossa puoltanut kaupungin mallisääntöihin pohjautuvaa sääntömuutosta. Uusien sääntöjen mukaan mm. hallituksen toimikausi jatkuu nimeämistä seuraavan toisen vuosikokouksen päättymiseen asti.

Niemikotisäätiö on pyytänyt kaupungin edustajien nimeämistä säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2021-2022 (liite 1).

Päätösehdotus perustuu sosiaali- ja terveystoimialalta ja kaupunginkansliasta saatuihin esityksiin.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Stäng

Detta beslut publicerades 17.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi