Tupakointikielto, Soittajantie 6, Soittajankuja 2-4 ja Urkupillintie 6-8, Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2020-012722
Ärendet har nyare handläggningar
§ 20

Päätös Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tupakointikieltohakemukseen vuokranmääritysyksikössä 1204 Soittajantie 6, Soittajankuja 2–4 ja Urkupillintie 6–8

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokranmääritysyksikön 1204 Soittajantie 6, Soittajankuja 2–4 ja Urkupillintie 6–8 kaikkien asuinhuoneistojen parvekkeille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteissa Soittajantie 6, Soittajankuja 2–4 ja Urkupillintie 6–8, 00420 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 19.11.2020. Hakija on täydentänyt hakemusta 25.11.2020,18.2. ja 10.6.2021.

Hakemuksen tekijä

Helsingin kaupungin asunnot Oy
Y-tunnus 2379058-6

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tupakointikiellon hakemista asuinhuoneistojen parvekkeille vuokranmääritysyksikköön 1204 osoitteissa Soittajantie 6, Soittajankuja 2–4 ja Urkupillintie 6–8, 00420 Helsinki.

Kuuleminen

Helsingin kaupungin asunnot Oy on kuullut tilojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Hakija kuuli asukkaita huoneistoihin toimitetuilla lomakkeilla 9.9.2020–30.9.2020 välisenä aikana.

Vastanneista osa vastusti tupakointikieltoa. Kiellon vastustamista perusteltiin muassa sillä, että parveketupakointi ei häiritse ketään ja kielto loukkaa itsemääräämisoikeutta. Vastineissa todetaan myös, että pihalle siirtyvä tupakointi lisää piha-alueen roskaisuutta ja kiellosta aiheutuu kohtuutonta haittaa ja vaivaa asukkaille. Lisäksi vastineissa mainitaan, että parvekkeilta tupakansavu ei voi siirtyä asuntoihin, koska parvekkeiden väli on useampi metri.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 1.3.2021. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli seitsemän vastinetta.

Kieltoa vastustavissa vastineissa mainitaan muun muassa, että parveketupakointikielto lisää tupakointia sisällä huoneistoissa. Ongelmaksi koetaan jo nyt tupakanhajun siirtyminen asuntoihin porrashuoneesta ja muista asunnoista. Osa vastustajista oli huolissaan siitä, että kulku pihalle tupakoimaan on vaikeaa ja että pihalla ei ole tupakointipaikkaa. Vastineissa tuotiin esille myös se, että tupakointikielto rajoittaa ihmisten perusoikeuksia. Tupakointikiellon pelättiin johtavan myös yleiseen tyytymättömyyteen.

Lisäksi eräässä vastineessa katsottiin, että tupakointikieltoa tarkoituksenmukaisempi ratkaisu olisi parvekelasien asennus, mikä estäisi tupakansavun kulkeutumista. Vastauksessa tuotiin esiin myös asunnon haltijan omia mahdollisuuksia vähentää tupakansavun kulkeutumista asuntoon sulkemalla esimerkiksi parvekkeen ovi tai tuuletusikkuna. Lisäksi ehdotettiin tupakointikiellon rajaamista vain yöaikaiseksi kielloksi. Vastineessa todetaan myös, että tiedossa ei ole sitä, onko ulkona tupakoiville asukkaille järjestetty asianmukainen paikka, jossa tupakoinnista syntyvä jäte käsitellään asianmukaisesti. Myös vallitsevan koronatilanteen katsottiin vaikuttavan siihen, ettei asukkailla ole ollut tosiasiallista mahdollisuutta tutustua hakemukseen ja hakemusta täydentäviin asiakirjoihin. Vastineessa otettiin lisäksi kantaa sekä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n että viranomaisen suorittamaan kuulemiseen.

Ympäristöpalvelut katsoo, ettei yhtiön eikä viranomaisen kuulemiseen tullut sellaisia vastustavia kannanottoja, joilla olisi vaikutusta tupakointikieltopäätökseen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on kuullut tilojen haltijoita tupakkalain 79 §:n edellyttämällä tavalla. Viranomainen on kuullut asianosaisia ennen päätöstään hallintolain 62 §:n mukaisella yleistiedoksiannolla. Yleistiedoksiannon mukaan kuulemiskirje oli saatavilla Helsingin kaupungin kirjaamosta. Kuulemiskirje sekä siihen sisältyvät liitteet voidaan toimittaa aina myös pyynnöstä postitse tai sähköpostitse.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 78 §:n mukaan asuntoyhteisö saa itse kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueilla ja yhteisillä parvekkeilla.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 29.4.2021 (§ 102) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.5.2021 alkaen.

Vuokranmääritysyksikköön 1204 kuuluu kaikkiaan kahdeksan betonirakenteista asuinkerrostaloa. Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1976 ja ne on peruskorjattu vuosina 2004–2008. Rakennukset ovat kolmi- ja nelikerroksisia. Huoneistoissa on keskitetty koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ja korvausilmansaanti on järjestetty erillisten korvausilmaventtiileiden kautta. Asuinhuoneistojen parvekkeet sijaitsevat pystylinjoissa päällekkäin.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokranmääritysyksikön 1204 asuinhuoneistoihin kuuluvat parvekkeet sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta toisille ja korvausilman mukana tai tuuletusikkunoiden kautta toisen huoneiston sisätiloihin tietyissä sääolosuhteissa, eikä sääolosuhteiden vaihtelua voida pitää poikkeuksellisena. Parvekelasien asentamisella ei olisi vaikutusta tupakointikiellon määräämiseen, sillä parvekelasitukset eivät estä tupakansavun kulkeutumista esimerkiksi parvekkeelta toiselle, eikä voida olettaa, että parvekelasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni. Myöskään asunnon haltijan omin toimin ei voida estää tupakansavun kulkeutumista sisälle asuntoon esimerkiksi korvausilman mukana.

Ympäristöpalvelut pitää perusteltuna tupakointikiellon määräämistä kaikkien asuinhuoneistojen parvekkeille. Kynnys tupakoinnin kieltämiseen huoneistoparvekkeilla on lähtökohtaisesti matala.

Ympäristöpalveluiden päätös perustuu tupakkalakiin, jota säädettäessä on otettu huomioon se, että kiellolla puututaan henkilön itsemääräämisoikeuteen, henkilökohtaiseen vapauteen ja yksityiselämän suojaan.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 § ja 62 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus ja saate, päätös tupakointikiellon hakemisesta, pöytäkirjanote 11/2020, ote kaupparekisteristä, asukasluettelo, kuulemislomake, vastineet kuulemiseen, selvitys tehdyistä toimenpiteistä, pohjakuvat ja asemapiirros, hakemuksen täydennys ja saatteet 25.11.2020, hakemuksen täydennys 18.2.2021, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, vastineet viranomaisen kuulemiseen, hakemuksen täydennys 10.6.2021

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 8.10.2020, 187 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 610,29 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille hallintolain 62 §:n mukaisena yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 15.06.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Merja Lavonen, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 32040

merja.lavonen@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö