Kokoonpanon muutos, Korkeasaaren säätiön hallitus sekä Helsingin seudun liikenne HSL:n tarkastuslautakunta, eroaminen

HEL 2020-013028
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 118 §

Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Sini Korpisen (Kok.) Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallituksen jäseneksi keväällä 2022 päättyvän toimikauden loppuun.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta valita Sini Korpisen jäseneksi Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallitukseen keväällä 2022 päättyvän toimikauden loppuun.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 2.3.2020 § 16 nimennyt Hannele Luukkaisen Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallituksen jäseneksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi. Luukkainen on 25.11.2020 pyytänyt eroa hallituksen jäsenen tehtävästä toiselle paikkakunnalle muuton vuoksi.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan konsernijaosto päättää jäsenten nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Stäng

Detta beslut publicerades 17.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi