Toivomusponsi, naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn tehostaminen

HEL 2020-013099
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 43 §

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi väkivaltatyön koordinaattorin palkkaamisesta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.11.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Stäng

Käsitellessään 25.11.2020 (§ 329) aloitetta sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman laatimiseksi koronan jälkeiseen aikaan kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään
voitaisiinko naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä tehostaa
palkkaamalla tehtävään erityinen väkivaltatyön koordinaattori.
Koordinaattorin vastuulla voisi olla kaikille lähisuhdeväkivaltaa
kokeneille tarkoitetun palveluketjun vahvistaminen ja aiemmin päätetyn
naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen toimenpideohjelman
laatiminen."

Kunnat ovat Suomessa vastuussa ehkäisevän väkivaltatyön suunnittelusta ja palvelujen järjestämisestä. Helsingissä on ollut toiminnassa vuodesta 2011 alkaen monialainen lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä.

Kansliapäällikkö asetti 18.12.2020 (§ 298) uuden lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän toimikaudeksi 1.1.2021―31.12.2025. Työryhmän tehtävänä on edistää valtakunnallisten suositusten ja toimenpide-ehdotusten paikallista toimeenpanoa Helsingissä. Työryhmän tehtävänä on myös edistää yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien kanssa sekä seurata lähisuhdeväkivaltarikoslukumäärän kehitystä.

Työryhmä tekee esityksiä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevistä toimenpiteistä, tiedotuksesta ja koulutuksesta. Sen tehtävänä on lisäksi vastata asukkaille tarkoitettujen ohjeiden tuottamisesta ja tiedotuskampanjoista.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä tulee toimimaan läheisessä yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän kanssa ja osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostoa.

Lähisuhdeväkivaltatyö on kytketty myös osaksi Helsingin turvallisuussuunnittelutoimintoa.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä on kokoonpanoltaan ja tehtäviltään toimialarajat ylittävä ja sen toimintaan osallistuvat myös keskeiset viranomais- ja kansalaisjärjestötahot. Puheenjohtajuus kiertää toimialojen kesken. Vuonna 2021 puheenjohtajuus on sosiaali- ja terveystoimialalla. Työryhmän käytössä on 180 000 euron vuosimääräraha. Työryhmän tukena toimii nimettävä valmistelusihteeristö.

Toimintamallilla saavutetaan Helsingissä lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn tähtäävään työhön suurempi kattavuus ja tiiviimpi kytkeytyminen muuhun hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävään työhön kuin palkkaamalla valtion yleisessä toimintamallissa ehdottama väkivallan ehkäisyn koordinaattori.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Stäng

Detta beslut publicerades 26.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi