Toivomusponsi, paikallisten yrittäjäverkostojen ja -järjestöjen edustajien kuuleminen hankintastrategioiden valmistelussa

HEL 2020-013111
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 251 §

Valtuutettu Sampo Terhon toivomusponsi hankintastrategiavalmistelusta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.11.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Käsitellessään 25.11.2020, § 331, ryhmäaloitetta pienyrittäjyyden edistämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet hankintastrategioiden valmistelussa kuulla paikallisten yrittäjäverkostojen ja -järjestöjen edustajia.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 14.12.2020, § 880, Helsingin kaupungin hankintastrategian 2020 ja sen toimeenpanosuunnitelman. Uuden hankintastrategian valmistelussa on kuultu paikallisia yrittäjiä ja edunvalvontajärjestöjä.

Strategiatyötä ohjasivat kaupungin johtoryhmä ja hankintojen kannalta keskeisten yksiköiden edustajista muodostettu hankintastrategiahankkeen ohjausryhmä. Kumppanina toimi valtion ja kuntia edustavan Suomen Kuntaliiton yhteishankintayhtiö Hansel Oy.

Työssä hyödynnettiin toimialojen, liikelaitosten ja kaupunginkanslian yhteistä hankintoja koordinoivaa työryhmää. Keskeisinä työkaluina käytettiin kesän 2020 aikana toteutettua verkkoaivoriihtä sekä SWOT- ja maturiteettianalyysejä.

Verkkoaivoriihi oli avoinna osallistumista varten kesäkuun puolivälistä 23.8.2020 saakka. Osallistumiskutsu lähetettiin seuraaville yrittäjäjärjestöille: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Helsingin Yrittäjät, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät.

Tietoa ei lähetetty suoraan yksittäisille yrityksille, sillä toimittajiksi määriteltyjä tahoja on Helsingin kaupungilla yli 12 000 kappaletta. Sopimuskumppanien rajaaminen olisi ollut erittäin hankalaa ja työlästä. Yrittäjäjärjestöt saivat lähettää kutsua vapaasti edelleen sopiville osallistujille.

Verkkoaivoriihessä käsiteltiin hankintastrategian eri aihealueita. Jokaisessa aihealueessa oli hankintastrategian valmistelutyössä esiin nousseita tavoitteita. Vastauksissa pyydettiin näkemyksiä ja mielipiteitä valituista aihealueista ja tavoitteista jatkovalmistelua varten. Myös uusia ideoita ja ajatuksia vastaanotettiin. Vastaukset annettiin ja käsiteltiin anonyymisti.

Hankintastrategian valmistelussa otettiin huomioon kaupungin keskeiset strategia-asiakirjat ja toimenpide- ja kehitysohjelmat kuten kaupunkistrategia, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, ympäristöpolitiikka sekä digitalisaatio-ohjelma. Myös hankintoja koskevat tarkastustoimen suositukset otettiin huomioon.

Hankintastrategia ei sisällä yksityiskohtaisia toimialojen eikä liikelaitosten toimintaan kohdistuvia linjauksia. Nämä voivat laatia omaa työtään tukevia hankintaohjelmia varmistamaan osaltaan kaupungin hankintastrategian tavoitteiden toteutumista. Näin on tehnyt esimerkiksi kaupunkiympäristön toimiala, joka julkaisi oman hankintastrategiansa vuonna 2019. Myös tämän strategian valmistelussa kuultiin yrittäjä- ja edunvalvontajärjestöjä.

Hankintastrategian toimeenpanosuunnitelmassa on esitetty strategian tavoitteet, niiden keskeiset mittarit ja toimenpiteet sekä vuositason aikataulu. Tavoitteille ja toimenpiteille laaditaan työ- tai projektisuunnitelmat, joissa työhön osallistujia ja aikatauluja tarkennetaan. Kaupungin hankintojen ohjausryhmä (kansliapäällikkö 19.2.2021, 45 §) koordinoi hankintastrategian toimeenpanon suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa. Mahdollisuuksien mukaan tässä työssä tarkastellaan myös erilaisten sidosryhmien, kuten paikallisia yrityksiä edustavien yrittäjäjärjestöjen, osallistamista suunnittelutyöhön.

Stäng

Detta beslut publicerades 21.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 09 310 31500

jorma.lamminmaki@hel.fi

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi