Määrärahojen siirto ja ylitysoikeus, eräät vuoden 2020 talousarvioon merkityt katujen määrärahat, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2020-013430
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 19. / 155 §

Kaupunginvaltuuston 17.2.2021 § 28 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2021 talousarvioon

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 17.2.2020 § 28 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2020 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2021 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisina kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan:

Käyttötalousosa:

talousarvioluku 1 30 Kaupunginhallitus

talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytettäväksi

kaupunginkanslialle 2 806 000 euroa käytettäväksi Helsinkin Energy Challenge –haastekilpailuun ja projektiluonteisiin hankkeisiin

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytettäväksi 45 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden eriytymisen torjumiseen

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käytettäväksi 149 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

sosiaali- ja terveystoimialan käytettäväksi 10 000 000 euroa budjettineuvottelun (11.11.2020) mukaisesti

talousarvioluku 1 40 Kaupunginkanslia

kaupunginkanslialle 9 505 000 euroa käytettäväksi työllisyyskokeiluun, digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeisiin ja muihin siirtyneisiin kaupunkiyhteisiin hankkeisiin.

talousarvioluku 1 50 Keskitetysti maksettavat menot

talousarviokohta 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi 45 000 euroa Historia.helsinki -sivuston (historiaportaali) sisällöstä vastaavan päätoimittajan palkkaukseen

talousarvioluku 3 Kaupunkiympäristön toimiala

talousarviokohta 3 10 01 Kaupunkirakenne 284 000 euroa avustuksiin asuintalojen hissien rakentamiseen

talousarvioluku 5 Sosiaali- ja terveystoimiala

talousarviokohta 5 10 04 Apotti 8 168 000 euroa

Investointiosa:

talousarvioluku 8 01 Kiinteä omaisuus

talousarviokohta 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset

kaupunkiympäristön toimialalle 3 950 000 euroa

talousarviokohta 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 1 100 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin, maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin jne. projektialueilla

talousarvioluku 8 03 Kadut ja liikenneväylät

talousarviokohta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 1 000 000 euroa keskeneräisiin kadunrakennushankkeisiin projektialueilla

talousarviokohta 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 620 000 euroa Väyläviraston yhteisten hankkeiden rakentamiseen ja suunnitteluun eri kohteissa

talousarvioluku 8 04 Puistot ja liikunta-alueet

talousarviokohta 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

kaupunkiympäristön toimialan käyttöön 50 000 euroa Töölön pallokentän urakan jatkamiseen

talousarviokohta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 600 000 euroa keskeneräisten hankkeiden jatkamiseen projektialueilla

talousarvioluku 8 06 Arvopaperit

talous- ja suunnitteluosastolle käytettäväksi 57 000 euroa Vuosaaren Urheilutalo Oy:n osakkeiden lunastukseen

talousarvioluku 8 07 Muu pääomatalous

talousarviokohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 950 000 euroa keskeneräisiin ja viivästyneisiin lähiörahastohankkeisiin

kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalle 388 545 euroa keskeneräisiin ja viivästyneisiin lähiörahastohankkeisiin

Rahoitusosa:

talousarvioluku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

kaupunginkanslialle 59 695 000 euroa lainojen nostoihin kouluille, Setlementtiasunnot Oy:lle, kaupunginorkesterille, sekä kaupunkikonsernin yhteisöä varten

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 99

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku
Kohta
euroa
 
 
 
1 30 01
Kaupunginhallituksen käyttövarat
13 000 000
1 40 01
Kaupunginkanslia
9 505 000
1 50 01
Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
45 000
3 10 01
Kaupunkirakenne
284 000
5 10 04
Apotti
8 168 000
 
 
 
 
Käyttötalousosa yhteensä
31 002 000
TA-luku
Kohta
euroa
 
 
 
8 01
Kiinteä omaisuus
 
8 01 01
Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset
3 950 000
8 01 03
Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi
1 100 000
 
 
 
8 03
Kadut ja liikenneväylät
 
8 03 02
Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
1 000 000
 
 
 
8 03 03
Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi
620 000
 
 
 
8 04
Puistot ja liikunta-alueet
 
8 04 01 02
Liikuntapaikat ja ulkoilualueet
50 000
8 04 02
Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi
600 000
 
 
 
8 05
Irtaimen omaisuuden perushankinta
 
8 05 01
Keskushallinto
14 930 000
8 05 02
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
9 360 000
8 05 03
Kaupunkiympäristön toimiala
7 535 000
8 05 04
Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala
1 677 000
8 05 05
Sosiaali- ja terveystoimiala
9 359 000
 
 
 
8 06
Arvopaperit
27 500 000
 
 
 
8 07
Muu pääomatalous
 
8 07 01
Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet,  
Khn käytettäväksi
1 339 000
 
 
 
 
Investointiosa yhteensä
79 020 000
TA-luku
Kohta
euroa
 
 
 
9 01
Pitkävaikutteinen rahoitus
 
9 01 02
Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
59 695 000
 
 
 
 
Rahoitusosa yhteensä
59 695 000
 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 31 002 000 euroa ja investointiosassa 79 020 000 euroa sekä rahoitusosassa 59 695 000 euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 1 339 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 09.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

pormestari
Jan Vapaavuori

Mer information fås av

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Bilagor

1. Esitykset

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.