Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Osaka Sushi Factory Oy

HEL 2020-013478
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Osaka Sushi Factory Oy:lle

Enhetschef

Päätös

Toimija

Osaka Sushi Factory Oy, Paasitie 9 A 2, 00830 Helsinki
y-tunnus 3115804-6

Elintarvikehuoneisto

Osaka Sushi Factory Oy, Vattuniemenkatu 13, 00210 Helsinki

Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys

1. Osaka Sushi Factory Oy:n tulee lopettaa hyväksymättömässä elintarvikehuoneistossa valmistamiensa/käsittelemiensä eläinperäisiä raaka-aineita sisältävien elintarvikkeiden (sushi, pursotettavat tahnat, esikäsitelty kala) toimittaminen vähittäismyyntiin.

Määräaika

Edellä mainittu toimenpide on toteutettava 12.2.2021 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Elintarviketurvallisuusyksikön tietoon tuli loka-marraskuussa 2020, että Osaka Sushi Factory Oy toimittaa annospaloiksi leikattua lohta ja kypsiä pursotettavia massoja osoitteessa Vattuniemenkatu 13 sijaitsevasta elintarvikehuoneistosta vähittäismyymälöissä oleviin Osaka Sushi Factory Oy:n valmistus-/myyntipisteisiin. Elintarviketurvallisuusyksikkö sai lisäksi tiedon, että elintarvikkeiden vähittäismyymälöissä myydään Osaka Sushi Factory Oy:n nimellä sushin annospakkauksia, joiden pakkauksissa valmistuspaikaksi ilmoitetaan Vattuniemenkatu 13.

Osoitteessa Vattuniemenkatu 13 toimivalta toimijalta (Mr. Edamame Oy) pyydettiin selvitystä elintarvikehuoneistossa tapahtuvasta toiminnasta ja elintarvikehuoneistoon tehtiin tarkastus ennalta ilmoittamatta 19.11.2020 (liite 1 Tarkastuskertomus 19.11.2020).

Tarkastuksella tehtyjen havaintojen ja tarkastuksen jälkeen tehtyjen selvittelyjen perusteella kävi ilmi, että sushin valmistaminen vähittäismyyntiin on Osaka Sushi Factory Oy:n toimintaa. Yritys ei ole tehnyt toiminnastaan kyseisessä elintarvikehuoneistossa ilmoitusta tai hakenut sille hyväksyntää. Lisäksi havaittiin epäkohtia sushin valmistamisessa mm. jäljitettävyydessä ja pakkausmerkinnöissä.

Tarkastushavaintojen perusteella Osaka Sushi Factory Oy:n eläinperäisten elintarvikkeiden valmistustoiminta ylitti sen määrän, jonka ilmoitettu elintarvikehuoneisto voi vähäriskisestä toiminnasta annetun asetuksen (1258/2011) mukaan ilman laitoshyväksyntää toimittaa vähittäismyyntiin. Tarkastetut tilat eivät täytä kala-alan laitokselle asetettuja vaatimuksia.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 9.12.2020 päivätyllä kirjeellä. (Liite 2 Kuulemiskirje 9.12.2020)

Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä. Vastineessa toimija ilmoittaa, ettei ole ollut tietoinen siitä, että toiminta ei ole sallittua. Lisäksi toimija ilmoittaa käyneensä keskusteluja toisen yrityksen kanssa siitä, että kyseinen yritys valmistaisi Osaka Sushi Factory Oy:n sushit heille alihankintana tai vaihtoehtoisesti vuokraisi heille tilat toimintaa varten. Lisäksi toimija ilmoittaa, että hän on käynyt keskusteluja useammasta kiinteistöstä/tontista, joihin he voisivat remontoida/rakentaa asianmukaiset tilat. Toimija pyytää vastineessa lisäaikaa toiminnan uudelleen järjestelyille, jotta toiminta ei katkeaisi. Tarkempaa tietoa tai arviota siitä, koska muutokset oltaisiin toteuttamassa, ei vastineessa esitetä. (Liite 3 Vastine kuulemiseen 27.12.2020) Toimija otti ympäristöpalveluihin kuulemisen määräajan päättymisen jälkeen yhteyttä myös puhelimitse ja pyysi lisäaikaa.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Osaka Sushi Factory Oy ei ole korjannut epäkohtaa. Koska Osaka Sushi Factory Oy ei ole itse ryhtynyt toimenpiteisiin havaitun epäkohdan korjaamiseksi, on epäkohdan korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 17 artiklan kohdan 1 mukaan kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa toimivien elintarvike- ja rehualan toimijoiden on vastuullaan olevissa toiminnoissa huolehdittava siitä, että elintarvikkeet tai rehut täyttävät niiden toiminnan kannalta asiaankuuluvat elintarvikelainsäädännön vaatimukset ja varmistettava, että kyseiset vaatimukset täyttyvät. Elintarvikelain 16 § mukaan elintarvikealan toimija on vastuussa siitä, että elintarvike, elintarvikehuoneisto ja elintarvikkeen säilytys-, kuljetus- ja käsittelyolosuhteet täyttävät kyseisen lain vaatimukset.

Kuulemiskirjeessä epäkohdan korjaamisen määräajaksi ehdotettiin 15.1.2021. Toimijan antaman vastineen perusteella määräaikaa on pidennetty siten, että epäkohta on korjattava 12.2.2021 mennessä.

Elintarvikelain 13 § 2. momentin mukaan elintarvikealan toimijan, joka harjoittaa toimintaa, jolta eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaan edellytetään elintarvikehuoneiston hyväksymistä, on haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi lain 15 §:ssä säädetyltä valvontaviranomaiselta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista.

Elintarvikelain 13 § 5. momentin mukaan elintarvikehuoneiston hyväksymisen tai, jos hyväksymistä ei tarvita, toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että elintarvikehuoneisto on lain 10 §:ssä ja sen nojalla säädettyjen vaatimusten mukainen. Kyseisen momentin mukaan laitoksen toimintaa ei saa aloittaa eikä toimintaa olennaisesti muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004
eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 4 artiklan kohdan 1 mukaan elintarvikealan toimijat voivan saattaa markkinoille yhteisössä valmistettuja eläinperäisiä tuotteita vain, jos ne on valmistettu ja käsitelty yksinomaan laitoksissa, jotka:

a) vastaavat asetuksen (EY) N:o 852/2004 ja tämän asetuksen liitteiden II ja III asiaa koskevia vaatimuksia sekä elintarvikelainsäädännön muita asiaa koskevia vaatimuksia; ja
b) toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt tai, jos 2 kohdan nojalla sitä edellytetään, hyväksynyt.

Valtioneuvoston asetuksen eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista (1258/2011) 5 §:n mukaan toimitettaessa eläimistä saatavia elintarvikkeita vähittäisliikkeestä toiseen vähittäisliikkeeseen eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 1 artiklan 5 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuksi vähäiseksi toiminnaksi katsotaan toimitukset, jotka kattavat enintään 30 prosenttia vähittäisliikkeen eläimistä saatavien elintarvikkeiden vuotuisesta toimitus- ja luovutusmäärästä. Edellä mainitun estämättä vähäiseksi toiminnaksi katsotaan myös toimitukset, joiden määrä on enintään 1 000 kiloa vuodessa.

Osaka Sushi Factory Oy ei ollut tehnyt ilmoitusta tai hakenut hyväksyntää elintarvikehuoneistolle osoitteessa Vattuniemenkatu 13. Yrityksen tiloissa harjoittama eläinperäisten elintarvikkeiden valmistaminen vähittäismyyntiin on ylittänyt elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun asetuksen määrärajat ja toiminta edellyttää elintarvikehuoneiston hyväksymisen ennen valmistustoiminnan jatkamista.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 19.11.2020
2. Kuuleminen 9.12.2020
3. Vastine kuulemiseen 27.12.2020

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 13 §, 15 §, 16 §, 32 §, 55 §, 74 §, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta (795/2014),
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011),
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä,
Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista (1258/2011),
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille,
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014),
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta (72/2020)

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000 – 20 000 euroa.

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (23/2006) 32 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Osaka Sushi Factory Oy:lle

Detta beslut publicerades 15.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Kristiina Rydman, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 21844

kristiina.rydman@hel.fi

Beslutsfattare

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Tarkastuskertomus 19.11.2020
2. Kuuleminen 9.12.2020
3. Vastine kuulemiseen 27.12.2020

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.