Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12764, Huopalahdentien katualue ympäristöineen

HEL 2020-013669
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 16. / 485 §

V 30.8.2023, Huopalahdentien katualueen ja ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12764)

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna
Esteellisyyden syy: puolueettomuuden vaarantuminen muusta erityisestä syystä (hallintolaki 28.1 § 7 kohta)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus Rantalan ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi) vesialueiden asemakaavan ja 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) puisto- ja katualueiden ja 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, Munkkivuori, Niemenmäki) korttelin 30048, korttelin 30096 tonttien 4 ja 5, korttelin 30101 tontin 4, korttelin 30112 tontin 7, korttelin 30118 tontin 2 sekä puisto-, katu- ja tiealueiden asemakaavan muutoksen (muodostuu uusi kortteli 30226) 30.5.2023 päivätyn piirustuksen nro 12764 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Stäng

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Hanke on osa Läntisen bulevardikaupungin (Vihdintie – Huopalahdentie) suunnittelua. Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Munkkiniemensillan ja Vanhan viertotien välistä Huopalahdentien osuutta, kolmea Huopalahdentiehen rajoittuvaa tonttia, sekä osoitteissa Tietokuja 2 ja 4 sijaitsevia liikerakennusten tontteja.

Uusi ns. Länsi-Helsingin pikaraitiotie (aiemmin Vihdintien pikaraitiotie) yhdistää alueen raideliikenteen verkkoon ja nostaa joukkoliikenteen palvelutasoa alueella. Kaavahankkeen tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa pikaraitiotien rakentaminen Huopalahdentielle. Kaava luo myös edellytykset aluetta ympäröivälle maankäytölle: Huopalahdentie linjataan uudelleen Turunväylän uudelleen muotoiltavan liittymän kohdalla niin, että sen varrelle on sijoitettavissa täydentävää asuin- ja toimitilarakentamista. Lisäksi kaavaratkaisulla suojellaan IBM:n entinen pääkonttori ja mahdollistetaan eri alojen yritysten sekä opetus- ja varhaiskasvatustilojen sijoittumisen rakennukseen, osana alueelle myöhemmin rakentuvaa houkuttelevaa työpaikkakeskittymää.

Tavoitteena on rakentaa Huopalahdentiestä bulevardimainen katu, joka on liikenteellisesti toimiva ja samalla mahdollisimman viihtyisä ja vehreä. Jalankulun ja oleskelun paikoilla panostetaan kaupunkikuvallisiin ratkaisuihin. Pikaraitiotie- ja bussipysäkit keskitetään aukioille, joita tulevat reunustamaan olemassa olevat ja myöhemmin rakennettavat kivijalkaliiketilat. Uutta rakentamista Huopalahdentien varteen tullaan osoittamaan seuraavissa kaavahankkeissa, joista ensimmäinen (Niemenmäen länsipuoli) on käynnistynyt alkuvuodesta 2023.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nrot 7247–7249), jossa esitetään ratkaisut kaikkien liikennemuotojen järjestämiseksi asemakaava-alueella ja osin siihen toiminnallisesti liittyviltä alueilta. Liikennesuunnitelman merkittävimmät uudet ratkaistut liittyvät Huopalahdentien itäpuolta kulkevan baanan ja Huopalahdentielle sijoittuvan raitiotien järjestelyihin. Lisäksi liikennesuunnitelmassa esitetään ratkaisut mm. Turunväylän liittymän ja Kivitorpan aukion kohdilla.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavassa 2016 Huopalahdentie on eteläiseltä osuudeltaan merkitty pääkaduksi ja pohjoiselta osuudeltaan kaupunkibulevardiksi. Huopalahdentien varsi on pääosin merkitty kantakaupunkialueeksi (C2) ja pieneltä osin asuntovaltaiseksi alueeksi (A2). Läntisen vihersormen kohdalla virkistys- ja viheralue - merkintä ulottuu Huopalahdentiehen saakka. Huopalahdentietä pitkin kulkee joukkoliikenteen nopea runkoyhteys (pikaraitiotie) sekä pyöräliikenteen nopea runkoverkko (baanaverkko). Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Helsingin yleiskaavan 2016 kaupunkibulevardi-merkintä on Turunväylän osalta kumottu korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Turunväylällä ja sitä reunustavilla alueilla on voimassa vuoden 2002 yleiskaava, jossa suunnittelualueella on kerrostalovaltaisen alueen (asuminen/toimitila) -merkintä. Turunväylä itsessään on merkitty (maanalaisella) moottorikadun merkinnällä. Nyt laadittu asemakaava on Yleiskaava 2002:n mukainen.

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa 2021 Turunväylällä on ohjeelliset suunnitellut liikennetunnelit -merkintä, joka alkaa Professorintien sillan länsipuolelta. Huopalahdentien poikki menee nykyiset rakennetut maanalaiset tilat ja tunnelit -merkintä. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista mm.:

 • mahdollistamalla pikaraitiotien rakentamisen Huopalahdentielle osana raideliikenteen verkostokaupungin toteuttamista
 • vapauttamalla rakennusmaata nykyisiltä tie- ja katualueilta mahdollistaen näin uuden asuin- ja toimitilarakentamisen  hyvien joukkoliikenneyhteyksien, erityisesti raideliikenteen, varrelle
 • parantamalla kaupunkiympäristön laatua, erityisesti Huopalahdentien pohjoispään viihtyisyyttä, korkeatasoisiin katu- ja aukiorakentamisen ratkaisuihin ohjaavilla kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä
 • mahdollistamalla kaikkien kulkumuotojen toimivuus ja niiden joustava kytkeytyminen toisiinsa mm. pikaraitiotien ja linja-autojen pysäkkien sekä pyöräpysäköintipaikkojen ja kaupunkipyöräasemien keskittämisellä aukioiden yhteyteen
 • parantamalla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja edistämällä mm. baanaverkon kehittämistä 
 • mahdollistamalla eri alojen yritysten sekä opetus- ja varhaiskasvatustilojen sijoittumisen entiseen IBM:n pääkonttoriin osana alueelle myöhemmin rakentuvaa houkuttelevaa työpaikkakeskittymää.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin kaavarungon 19.6.2019 jatkosuunnittelun pohjaksi.

Esittelijä toteaa täydentävästi, että kaupunkiympäristön toimiala on käynyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Uudenmaan ELY-keskus) kanssa neuvotteluja Turunväylän ja Huopalahdentien liittymän parantamisen ja Hakamäentien kaduksi muuttamisen tiimoilta. Neuvottelujen tuloksena syntyneellä aiesopimuksella mahdollistettaisiin Turunväylän ja Huopalahdentien liittymän alueen tiesuunnittelun ja kaavoituksen eteneminen Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen eli MAL-sopimuksen mukaisesti, ja samalla sovittaisiin periaatteista, toimintatavasta ja aikataulusta koskien Hakamäentien lakkauttamista maantienä ja muuttamisesta kaduksi. Ao. aiesopimus on valmisteltu kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi (DN:o 2023-006313) ja siinä viitataan tämän asemakaavan valmisteluun.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa 20 asemakaavaa vuosilta 1950–2016. Alueeseen kuuluu voimassa olevan asemakaavan katualueita, tiealueita, vesialuetta, puistoalueita, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita, sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten (YS), liikerakennusten (KL), toimistorakennusten (KT) ja huoltoasemien korttelialueita (LH, AM). Uutta asemakaavaa muodostuu Munkkiniemen sillan pohjoisreunalle.

Helsingin kaupunki omistaa valtaosan suunnittelualueesta. Valtio hallitsee tieoikeudella Turunväylän aluetta. Tietokuja 2 ja 4 tontit ovat yksityisessä omistuksessa.

Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta sekä Tietokuja 2 kiinteistön omistajan hakemuksen johdosta. Kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia seuraavasti; kustannukset esitettynä kustannustasossa syyskuu 2022, joka vastaa Maku-indeksin pistelukua 125,31 (2015=100), alv. 0 %.

Esirakentaminen 12 400 000 €
Katu– ja puistorakenteet 21 240 000 €
Sillat 5 820 000 €
Muut taitorakenteet 110 000 €
Purkutyöt 120 000 €
Raitiotie 18 510 000 €
Kaukolämpö- ja jäähdytys 570 000 €
Vesihuolto 12 310 000 €
Muu kunnallistekniikka 2 540 000 €
YHTEENSÄ 73 600 000 €

Kaavaratkaisusta ei yksityisille maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, joten kaupunginhallituksen 26.4.2021 § 310 tekemän päätöksen mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien tahojen kanssa:

 • Helen Oy
 • Helen Sähköverkko Oy
 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 • Väylävirasto
 • Uudenmaan ELY-keskus
 • kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo
 • sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kohdistuivat mm. pikaraitiotien tärkeyteen, bussiliikenteen sujuvuuteen, alueen jätevesitunneleiden ja vesihuoltolinjojen huomioimiseen, puistokatumaisen ilmeen säilyttämiseen ja alueen rakentumisen kerrostumien säilyttämiseen osana uutta kokonaisuutta.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä mm. neuvottelemalla muuttuvista liikenneratkaisuista HSL:n kanssa, laatimalla alueelle kunnallistekninen yleissuunnitelma, jonka ohjaamisessa HSY on ollut mukana, ja säilyttämällä Huopalahdentien eteläpään puistokatumainen ilme kaavamerkintöjen ja -määräysten avulla.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kohdistuivat mm. liikenteen sujumiseen tulevaisuudessa, yritysten toimintaedellytyksiin, Huopalahdentien eteläpään rinnakkaiskatuihin, ns. talouskaistoihin, Kivitorpanpuistossa sijaitseviin urheilukenttiin sekä luonnon ja ihmisten elinolosuhteiden huononemiseen. Kirjallisia mielipiteitä saapui 12 kpl. Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 9.1.– 7.2.2023, mistä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta on lähetetty kirje ulkokuntalaisille maan haltijoille.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 10 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat mm. Huopalahdentien bulevardisoinnin (mm. uuden linjauksen ja pikaraitiotiehankkeen) tarpeellisuuteen, jalankulun ja pyöräilyn sujuvuuteen, Munkkiniemenaukion raitiotiepysäkkien saavutettavuuteen, huoltoasematontin toimivuuteen sekä palvelujen riittävyyteen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: Helen Sähköverkko Oy, HSL, HSY, Uudenmaan ELY-keskus ja kaupunginmuseo.

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat mm. alueella sijaitsevan voimajohdon kaapelointiin, joukkoliikenteen pysäkkien saavutettavuuteen, vesihuollon johtosiirtoihin, alueen poikki kulkevan viemäritunnelin huomioimiseen, meluntorjuntaan, liikennejärjestelmään, ilmastovaikutuksiin sekä alueen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen vaalimiseen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa. Kaavan KTY-1 -korttelialueelle tulleista muutoksista ja meluntorjuntamerkinnöistä ja -määräyksistä, pihakansimerkinnän sisällöstä sekä ilmanlaatuhaittojen huomioimisesta on kuultu ELY-keskuksen edustajia sähköpostitse. Tietokuja 2 tontille tehdyistä muutoksista on sovittu kiinteistön omistajan kanssa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 30.05.2023 § 309

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 30.5.2023 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12764 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaava koskee 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi) vesialueita. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) puisto- ja katualueita ja 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, Munkkivuori, Niemenmäki) korttelia 30048, korttelin 30096 tontteja 4 ja 5, korttelin 30101 tonttia 4, korttelin 30112 tonttia 7, korttelin 30118 tonttia 2 sekä puisto-, katu- ja tiealueita (muodostuu uusi kortteli 30226).

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
  • Kiinteistö Oy Tietokuja 2: 6 000 euroa
Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Suvi Tyynilä, arkkitehti Nina Välkepinta-Lehtinen, projektinjohtaja Anton Silvo, liikenneinsinööri Markus Ahtiainen, arkkitehti Ulla Jaakonaho, erityisasiantuntija Anu Haahla ja maisema-arkkitehti Harald Arlander. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Nina Välkepinta-Lehtinen, arkkitehti, puhelin: 310 37024

nina.valkepintalehtinen@hel.fi

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen@hel.fi

Anton Silvo, projektipäällikkö, puhelin: 310 37489

anton.silvo@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Nimistötoimikunta 15.03.2023 § 30

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Luvianpuisto – Luviaparken

(puisto) Perustelu: Ryhmänimi (maakunnat, kaupungit ja pitäjät; Satakunnan paikannimet). Luvia on entinen kunta, joka on ollut vuoden 2017 alusta osa Eurajoen kuntaa.

Naantalinpuisto – Nådendalsparken

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (maakunnat, kaupungit ja pitäjät; Länsi-Suomen kaupungit; Varsinais-Suomen paikannimet); liitynnäinen (Naantalintien mukaan).

10.11.2021 Käsitelty

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.12.2022 § 65

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.02.2023 § 9

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12764 pohjakartan kaupunginosissa 29 Haaga, 30 Munkkiniemi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12764
Kaupunginosat: 29 Haaga, 30 Munkkiniemi
Kartoituksen työnumero: 30/2021
Pohjakartta valmistunut: 26.1.2023 uusinta (ensitilaus 2021)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.12.2022 § 65

Lisätiedot

Kari Rajala, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 09 310 31976

kari.rajala@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 23.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.