Maksuperusteiden määrääminen, henkilöstöruokailusta perittävien ateriahintojen vahvistaminen vuodelle 2021

HEL 2020-014005
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Henkilöstöruokailusta perittävien ateriahintojen vahvistaminen vuodelle 2021

Personaldirektör

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja päätti vahvistaa perittävät uudet ateriahinnat 1.1.2021–31.12.2021 seuraavasti:

1

Lounas 6,90

Kevyt lounas 5,65 euroa

Keittiöhenkilökunnan ja muussa välittömässä ruokapalvelussa olevan henkilökunnan lounas 5,87 euroa

Kouluaterian luonteinen ateria 5,18 euroa

Kouluaterian luonteisen aterian hintaa sovelletaan myös päiväkoteihin ja niihin hoito- ja huoltolaitoksiin, joissa ruoka valmistetaan asiakkaille ja joissa ei ole erillistä ruokailutilaa henkilöstölle.

Ruokailun valvonnan yhteydessä ateria

Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 4,14 euroa.

Lisäksi henkilöstöjohtaja päätti

2

oikeuttaa toimialajohtajan, viraston tai liikelaitoksen päällikön taikka hänen määräämänsä vahvistamaan ajalle 1.1.2021–31.12.2021

- muiden kuin edellä kohdassa 1 mainittujen aterioiden hinnan sekä

- muilta kuin kaupungin palveluksessa olevilta henkilöiltä toimipaikkaruokalassaan perittävien aterioiden hinnan ja

3

että kaupungin muiden sopimusravintoloiden kuin Palmian järjestämässä henkilöstöruokailussa ajalla 1.1.–31.12.2021 henkilöstöltä perittävän aterian hinta on vähintään ravintoedun verotusarvon mukainen ja

4

että henkilöstöruokailussa käytetään ajalla 1.1.–31.12.2021 9,30 euron hintaisia lounasseteleitä, joista henkilöstö maksaa 6,90 euroa.

Tämä päätös korvaa henkilöstöjohtajan päätöksen 17.12.2020 (§ 56).

Päätöksen perustelut

Uudet ateriahinnat vastaavat verohallinnon 25.11.2020 vahvistamia vuonna 2021 noudatettavien luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä mainittuja ravintoedun verotusarvoja.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ns. valvonta-aterioita koskevan määräyksen mukaan "Mikäli viranhaltija/työntekijä koulussa, päiväkodissa taikka lastenhuoltolaitoksessa, sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa työvuorossa ollessaan määrätään osallistumaan valvojana tai ohjaajana ruokailuun ns. esimerkkiruokailijana, ateriasta ei tällöin peritä korvausta".

Kaupungin palveluksessa olevilta henkilöiltä peritään ateriasta sama hinta päätöskohdan 1 mukaisesti. Kuitenkin kaupungin muiden sopimusravintoloiden kuin Palmian järjestämässä henkilöstöruokailussa henkilöstöltä perittävä aterian hinta on vähintään ravintoedun verotusarvon mukainen.

Päätöksen mukainen ateriahinta edellyttää kaupungin henkilöstökortin esittämistä.

Kaupungin palveluksessa olevat harjoittelijat saavat aterian henkilöstöltä perittävällä hinnalla. Tällöin tulisi menetellä niin, että heille annetaan haltijakohtainen henkilöstökortti ruokailua varten. Toimiala, virasto tai liikelaitos maksaa tässä tapauksessa ateriasta subvention.

Toimialajohtaja, viraston ja liikelaitoksen päällikkö tai hänen määräämänsä päättää, minkä suuruisia ateriahintoja peritään muilta kuin kaupungin palveluksessa olevilta henkilöiltä, esim. vierailijoilta. Päättäessään muista kuin henkilöstöjohtajan päättämistä ateriahinnoista toimialajohtajan, viraston tai liikelaitoksen johtajan tulee ottaa huomioon ravintoetua koskeva verohallinnon päätös vuodelle 2021.

Kaupunginhallituksen hyväksymien henkilöstöruokailun periaatteiden mukaan kaupungin henkilöstöruokailu toteutetaan alla mainitun ensisijaisuusjärjestyksen mukaan seuraavasti:

a kaupungin henkilöstöravintolat

b kaupungin ulkopuolisen ravitsemusliikkeen kanssa tehdään ruokailusopimus

c sovitaan ruoan kuljettamisesta työpaikalle

d käytetään lounasseteleitä.

Henkilöstöruokailun ja lounassetelien subventoiminen edellä esitetyllä tavalla on virka- ja työehtosopimusmääräysten mukaista eikä siitä aiheudu verotuksellisia seuraamuksia.

Detta beslut publicerades 11.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Aino Honkapohja-Kuusisto, palkitsemisen asiantuntija, puhelin: 09 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto@hel.fi

Beslutsfattare

Asta Enroos
vs. henkilöstöjohtaja