Hankesuunnitelma, ratakuorma-auto 4:n peruskunnostus

HEL 2020-014054
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 5 §

Ratakuorma-auto nro 4 peruskunnostus, hankesuunnitelman korotus

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Johtokunta hyväksyi ratakuorma-auto nro 4 peruskunnostuksen hankesuunnitelman korotuksen niin, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta yhteensä sisältäen peruskorjauksen sekä hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt on 1,38 milj. euroa kustannustasossa joulukuu 2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Ratakuorma-auton peruskunnostuksen hinta-arvio on täsmentynyt hankkeen jatkosuunnittelun aikana. Hankesuunnitelman korottaminen ja siten hankkeen jatkaminen on tarkoituksenmukaista metroradan huoltokapasiteetin säilyttämiseksi merkittävästi kustannustehokkaammalla ratkaisulla kuin uuden vastaavan koneen hankinta.

Suhde muihin päätöksiin

Toimitusjohtaja hyväksyi 29.12.2020, 160 §, ratakuorma-auto nro 4 peruskunnostuksen hankesuunnitelman niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 850.000 euroa.

Hankkeen tavoitteet

Liikenneliikelaitos (HKL) vastaa pääkaupunkiseudun metroinfran kunnossapidosta ja tilaa jatkossa tähän liittyvät palvelut Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ltä (kaupunkiliikenneyhtiö). Riittävän kunnossapitokaluston määrä on edellytys ratakunnossapitotehtävien onnistuneeseen suorittamiseen myös jatkossa. Länsimetron toisen vaiheen valmistuminen lähivuosina laajentaa ylläpidettävää rata-aluetta.

Metroradan ja siihen liittyvän alueen kunnossapitoon HKL omistaa nykyisin 8 kappaletta metroraiteilla liikkuvia rata-autoja erilaisiin kunnossapitotehtäviin. Ratakuorma-auto nro 4 on yksi näistä. Kalustomäärä on mitoitettu kunnossapidettävän radan laajuuden mukaan.

Peruskunnostettavaksi aiottu ratakuorma-auto nro 4 on hankittu vuonna 2002. Kyseistä ratakuorma-autoa käytetään mm. tunnelin pesussa, sepelöinti- ja nostotöissä ns. vetoautona sekä radantarkastukseen. HKL on valmistellut ratakuorma-auton peruskunnostusta useamman vuoden ajan.

Ratakuorma-auto nro 4 on ollut aktiivisessa käytössä hankinnasta saakka ja ilman peruskorjausta on todennäköistä, että kaupunkiliikenneyhtiön täytyy varautua joko vielä kalliimpiin korjauksiin ja kunnostukseen tai täysin uuden vastaavan ratatyökoneen hankintaan. Erityisesti ratakuorma-autojen hydrauliikkakomponenttien luotettavuus ei enää ole vaaditulla tasolla.

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeessa suoritettavaksi aiotussa peruskunnostuksessa ratakuorma-auto nro 4 elinkaarta jatketaan ainakin parilla kymmenellä vuodella. Peruskunnostuksessa ajoneuvo puretaan osiin, kaikki kuluneet ja vähimmäistasoa täyttämättömät komponentit uusitaan ja muut komponentit kunnostetaan. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2022-2023 aikana, jotta ratakuorma-auto on takaisin käytössä länsimetron jatkeen tullessa kunnossapitoon.

Ratakuorma-auton valmistajan tuottamassa huolto-ohjemassa hankkeen kaltainen peruskunnostus on suositettu tehtäväksi n. 10 vuoden välein.

Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio 850.000 euroa (alv 0 %) on osoittautunut hankkeen suunnittelun edetessä alimitoitetuksi. Päivitetyn hankesuunnitelman mukainen hankkeen enimmäishinta 1,38 milj. euroa (alv 0 %) on alle puolet vastaavan ratakuorma-auton arvioidusta hankintahinnasta. Peruskunnostus on kustannustehokas keino jatkaa tarvittavan kunnossapitokaluston käyttöikää.

Peruskunnostuksessa ratakuorma-autolle tehdään valmistelevia toimenpiteitä ensin metron tiloissa ja vasta sen jälkeen ajoneuvo siirtyy peruskunnostuksesta vastaavan toimittajan haltuun töitä varten. Näin pyritään minimoimaan ratakuorma-auton poissaolon vaikutukset kunnossapitotöihin.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat enintään 1,38 milj. euroa korotetun hankesuunnitelman mukaisesti kustannustasossa joulukuussa 2021.

Hankkeen kustannustason tarkempi indeksipohjainen määrittely tehdään hankintaratkaisun osana ja tätä indeksiä käytetään hankkeen kustannuksien seurannassa.

Hankkeen suunnitteluun on käytetty joulukuuhun 2021 mennessä n. 0,01 milj. euroa.

Vuodelle 2022 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu n. 0,8 milj. euroa ja vuodelle 2023 n. 0,57 milj. euroa. Vuodelle 2023 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon kaupunkiliikenneyhtiön taloussuunnittelussa tuolle vuodelle.

Hankkeen kustannukset muodostuvat peruskunnostuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Hankkeen kustannusarvioon sisältyy n. 15 % hankevaraus.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 10 vuoden poistoajalla 0,14 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Huolto- ja varaosakustannukset ovat noin tuhat euroa vuodessa.

Ratakuorma-auton kustannukset tullaan laskuttamaan osana Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän infrakorvauslaskutusta.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen hyväksymien hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Hankkeen arvonlisäverottoman kokonaishinnan ollessa 1,38 milj. euroa, HKL:n johtokunta voi päättää hankkeen hyväksymisestä.

Stäng

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 29.12.2020 § 160

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen hankesuunnitelman (10.12.2020), ratakuorma-auto 4:n peruskunnostus, yhteensä enintään 850.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankesuunnitelma on käsitelty HKL:n 16.12.2020 omaisuussalkun ohjausryhmässä.

Lisätiedot

Jaakko Laurila, projektipäällikkö, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 21.01.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Toni Jurva

Mer information fås av

Jaakko Laurila, hankintainsinööri, puhelin: 09 310 22691

jaakko.laurila@hel.fi