Yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito, osittainen talvikunnossapito, katualueiden muutokset

HEL 2020-014112
Ärendet har nyare handläggningar
§ 16

Osittain talvikunnossapidettävien katualueiden listauksen muutokset

Enhetschef

Päätös

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden yleiset alueet -palvelun kunnossapitoyksikön päällikkö päättää lisätä Kallvikinniementien, Karviaismäen, Louhikkotien ja Väärämäentien osittain talvikunnossapidettävien katualueiden listaukseen 1.1.2022 alkaen. Edellä mainitut lisätään muutoksina Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston 25.1.2018 (§ 16) hyväksymiin osittain talvikunnossapidettäviin katuihin. Osittain talvikunnossapidettävät kadut ovat osa 2.12.2021 Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle esitettyä talvihoidon varautumissuunnitelma vuosille 2022-2026.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
antaa kunnalle mahdollisuuden päättää, että määrätty katu tai kadun
osa pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos liikenteelle ei aiheudu
siitä huomattavaa haittaa.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
päätti 14.1.2021 hallintosäännön 16 luvun 3 § 2 mom. 5 kohdan nojalla oikeuttaa kunnossapitoyksikön päällikön päättämään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978) 3 §:n 5 momentin mukaisesti katujen osittaisesta talvikunnossapidosta ja niihin liittyvistä hoitorajoituksista.

Päätöksen perustelut

Osittain talvikunnossapidettävät uudet kadut

Kallvikinniementie (54. Kaupunginosa Vuosaari)

Kallvikinniementien katualueella, Kallahdenkentän eteläpuoleisella kadunosuudella sijaitsevia jalankulkuun tarkoitettuja metsäpolkumaisia kivituhkapintaisia reittejä ei talvikunnossapidetä. Nämä kivituhkatut vanhoja metsäpolkuja mukailevat jalankulun alueet ovat paikoin todella kapeita ja lisäksi tilanpuutetta pahentaa poluissa kiinni sekä sen vieressä kasvavat puut.

Katualueen ajoradan ja polun väliin on haluttu säilyttää alueelle tunnusomainen viheralueen luonnontila, joka osittain varjostaa polut rakennetulta valaistukselta. Edellä mainituista syistä johtuen katualueen jalankululle tarkoitettuja polkuja on talvisin haastava talvikunnossapitää koneellisesti. Talvikunnossapidosta jäävän osuuden pituus on noin 1 kilometri. Alueen ajorata talvikunnossapidetään jatkossakin.

Karviaismäki (38. Kaupunginosa Malmi)

Karviaismäki on päättyvä vähäliikenteinen asuntokatu, jolla on molemmilla reunoilla jalkakäytävä. Karviaismäen katualueen itäreunan jalkakäytävää (parillinen puoli, kadun numerot 2-6) ei talvikunnossapidetä. Jalkakäytävät ovat erittäin kapeat molemmilla puolin. Edellä mainituista syistä johtuen sen talvikunnossapito on talvella haastavaa koneellisena työnä. Länsireunan puoleiselle ajoradalle asetetaan talven ajaksi tilapäinen pysäköintikielto, jolloin pysäköinti jää itäpuolelle. Talvikunnossapidosta jäävän osuuden pituus on noin 100 metriä. Karviaismäen länsipuoleista jalkakäytävää ja ajorata talvikunnossapidetään normaalisti jatkossakin.

Louhikkotie (41. Kaupunginosa Suurmetsä)

Louhikkotie on päättyvä asuntokatu Jakomäessä. Sen eteläpuoleinen jalkakäytävä välillä Louhikkotie 14 -16 jätetään pois talvikunnossapidosta. Jalkakäytävä on erotettu ajoradasta tässä kohdin kaiteella tasoeron vuoksi ja osittain aidalla viereisiin tontteihin. Näin ollen jalkakäytävää ei tällä kohtaa voi talvihoitaa koneellisesti. Talvikunnossapidosta jäävän osuuden pituus on noin 100 metriä. Louhikkotien ajorata ja jalkakäytävät muilta osin talvikunnossapidetään normaalisti jatkossakin.

Väärämäentie (38. Kaupunginosa Malmi)

Väärämäentie on päättyvä vähäliikenteinen asuntokatu, jolla on molemmilla reunoilla jalkakäytävä. Väärämäentien katualueen itäreunan jalkakäytävää (pariton puoli, kadun numerot 3-7) ei talvikunnossapidetä ja sitä voidaan käyttää lumitilana. Väärämäentien itäreunan jalkakäytävä on erittäin kapea ja ajoradan reunassa jalkakäytävän vierellä on pysäköintiä. Edellä mainituista syistä johtuen sen talvikunnossapito on talvella haastavaa koneellisena työnä. Talvikunnossapidosta jäävän osuuden pituus on noin 250 metriä. Väärämäentien katualueen länsipuoleista jalkakäytävää talvikunnossapidetään jatkossakin.

Detta beslut publicerades 27.12.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Tarja Myller, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 38538

tarja.myller@hel.fi

Jenna Ikonen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 33264

jenna.i.ikonen@hel.fi

Beslutsfattare

Pekka Isoniemi
yksikön päällikkö