Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, tuotantotekniikan tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-249-20

HEL 2020-014169
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, tuotantotekniikan tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-249-20

Utbildningschef, Utbildningsenhet 4-4

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita tuotantotekniikan määräaikaiseen tuntiopettajan tehtävään (KASKO-03-249-20) **********

Tehtävään valitulle ei aseteta koeaikaa. (Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.)

Päätöksen perustelut

Tuotantotekniikan määräaikainen tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 02.12.2020 – 15.12.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Määräaikaisen tehtävän sijoituspaikka on Stadin ao K4 Abraham Wetterin tien toimipiste.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tehtävänimikkeen ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät tuotantotekniikan ammattitutkinnossa sekä kone-ja tuotantotekniikan perustutkinnossa.

Tehtävänimikkeen viran kelpoisuusvaatimuksena on asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017 mukainen kelpoisuus. Kielitaitovaatimuksena on suomen kieli.

Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin IWS pätevyyttä sekä laajaa ammatillista osaamista eri hitsausprosesseilla sekä painelaitedirektiivin (PED) tuntemusta ja luettiin eduksi modernin opetusteknologian ja monipuolisten opetusmenetelmien soveltamisesta. Lisäksi eduksi luettiin kokemus monimuotoisten ryhmien ja maahanmuuttajien kanssa toimimisesta ja opettajakokemus vastaavista tehtävistä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 2 hakijaa. Vaadittua kelpoisuutta ei ollut kummallakaan hakijalla.

**********

********** Hakemusten perusteella kutsuttiin yksilöhaastatteluun 1 hakija **********

Haastattelun suorittivat 16.12.2020 **********

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelusta ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset määräaikaisen tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänen valintaansa puoltaa monipuolinen tuotantotekniikan (hitsaus)osaaminen ja alan kouluttaja- ja opettajakokemus sekä IWS pätevyys ja PED- tuntemus.

Varasijalle ei asetettu toista hakijaa.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 14.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Johanna Aholainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 334 9315

johanna.aholainen@hel.fi

Beslutsfattare

Johanna Aholainen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-4