Yhtiön perustaminen, toimintojen yhdistäminen, Helsinki Abroad Ltd Oy, Helsinki Business Hub Ltd Oy, Helsinki Marketing Oy Ltd

HEL 2020-014331
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 22 §

Ehdokkaan nimeäminen perustettavan kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kasvattamiseen liittyvän yhtiön tilintarkastajaksi

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle perustettavan kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kasvattamiseen liittyvän yhtiön tilintarkastajaksi BDO Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Tiina Lind). Tilintarkastaja nimetään vuonna 2021 perustettavalle yhtiölle ensimmäiseksi tilikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginhallituksen on kevään 2021 aikana tarkoitus päättää kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kasvattamiseen liittyvän Helsinki Partners Oy -nimisen yhtiön perustamisesta. Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämiseen keskittyvät yhtiöitetyt toiminnot kootaan uudessa toimintamallissa yhteen kaupungin kokonaan omistamaan yhtiöön, joka toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita, omistajastrategisia linjauksia sekä muita mahdollisia kaupungin määrittämiä tavoitteita. Toimintojen yhdistäminen toteutetaan niin, että Helsinki Business Hub Ltd Oy ja Helsinki Marketing Oy Ltd sulautuvat uuteen perustettavaan yhtiöön. Uusi yhtiö on tarkoitus perustaa mahdollisimman pian kaupunginhallituksen päätöksenteon jälkeen ja toiminta käynnistyy arviolta syksyllä.

Kaupungilla on strateginen intressi yhtiön omistamiseen. Perustettavan yhtiön tarkoituksena on kaupungin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kasvattaminen kaupungin strategiaan ja kaupungin asettamiin tavoitteisiin perustuen. Yhtiö edistää kaupungin kasvua, investointien, osaajien ja vierailijoiden houkuttelua, kaupungin kansainvälistä myyntiä ja markkinointia sekä kansainvälisen tunnettuuden parantumista ja brändin rakentamista.

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jota ei kuitenkaan tarvitse valita, jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Perustettavalle yhtiölle nimetään tilintarkastaja ensimmäiselle tilikaudelle, joka kestää vuoden 2021 tai 2022 loppuun saakka riippuen yhtiön perustamisajankohdasta.

BDO Oy toimii tällä hetkellä kilpailutukseen perustuen kaupungin liiketoiminnan konserniyhtiöiden tilintarkastajana, johon Helsinki Marketing tällä hetkellä kuuluu. Tämän vuoksi on perusteltua, että sama tilintarkastaja nimetään nyt perustettavalle yhtiölle. Tilintarkastaja on antanut suostumuksensa tehtävään.

Stäng

Kaupunginhallitus 08.03.2021 § 168

08.03.2021 Pöydälle

08.02.2021 Ehdotuksen mukaan

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 14.01.2021 § 11

Stäng

Detta beslut publicerades 17.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi