Hankinta, optio, metrojunien mainospaikat, Liikenneliikelaitos

HEL 2021-000010
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 15 §

Metrojunien mainospaikkasopimuksen jatkaminen optiokaudella

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) jatkamaan HKL:n ja JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) välistä metrojunien mainospaikkojen vuokrasopimusta sopimukseen sisältyvällä optiolla 30 kuukauden ajalle niin, että sopimuskausi jatkuu 31.12.2024 saakka.

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään metrojunien mainospaikkasopimukseen sellaisia vähäarvoisia sopimusmuutoksia, jotka alittavat erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 §:ssä säädetyt kynnysarvot eivätkä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

HKL ja JCDecaux ovat solmineet sopimukset (1) raitiovaunujen, (2) metrojunien ja (3) metroasemien sekä Martinlaakson radan kolmen aseman mainospaikoista HKL:n järjestämän tarjouskilpailun 49H14 ja HKL:n johtokunnan päätöksen 26.2.2015, 36 §, mukaisesti.

HKL:n johtokunta päätti 26.2.2015, 36 §, että johtokunnan eri päätöksellä mainospaikkojen vuokrasopimuksia voidaan jatkaa perusvuokrakauden 1.7.2015 – 30.6.2022 jälkeen yhden kerran enintään 30 kuukaudeksi, jos HKL:n ja JCDecaux’n neuvotteluissa asiasta päästään yksimielisyyteen viimeistään yksi (1) vuosi ennen perusvuokrakauden päättymistä.

Metroasemien mainospaikkojen vuokrasopimusta on jo jatkettu HKL:n johtokunnan päätöksen 19.3.2020, 43 §, mukaisesti optiokaudella niin, että sopimuskausi jatkuu 31.12.2024 asti.

Myös muiden edellä mainittujen mainossopimusten jatkaminen optiokaudella on perusteltua, koska mainospaikkojen keskinäinen sidonnaisuus on suuri sekä myynnillisesti että teknisiltä ratkaisuiltaan. Optioiden käytön myötä sopimukset päättyvät samanaikaisesti 31.12.2024 ja ne voidaan siten kilpailuttaa yhdessä seuraavalle sopimuskaudelle. Meneillään olevan koronaviruspandemian johdosta joukkoliikenteen matkustajamäärien lähivuosien kehitykseen liittyy epävarmuutta, minkä vuoksi optioiden käyttö nyt ja uusien mainossopimusten kilpailuttaminen muutamaa vuotta myöhemmin on järkevää. Tällöin myös mm. länsimetron 2. vaiheen vaikutukset metron matkustajamääriin ovat paremmin tiedossa.

JCDecaux on arvioinut metrojunien mainospaikkojen bruttomyynniksi optiokaudelle n. 5,24 milj. euroa.

Vuokrasopimuksen mukaan JCDecaux maksaa HKL:lle vuokrana mainospaikoista 55 % mainospaikkojen toteutuneesta bruttomyynnistä. HKL laskuttaa takuuvuokrana JCDecaux’n vuotuisesta bruttomyyntiennusteesta ja siitä laskettavasta HKL:n osuudesta 70 % vuosittain etukäteen. Metrojunien mainospaikkojen koko optiokauden aikainen takuuvuokra on yhteensä n. 2,02 milj. euroa.

Mainospaikkojen vuokratuloilla on merkitystä joukkoliikenteen kokonaisrahoituksen kannalta.

Stäng

Detta beslut publicerades 05.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Mer information fås av

Miika Tetri, lakimies, puhelin: 09 310 26873

miika.tetri@hel.fi