Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin

HEL 2021-000212
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 38 §

V 3.2.2021, Hallintosäännön muuttaminen, tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen toimivalta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Voimassa olevassa hallintosäännössä on eritelty ne tartuntatautilain mukaiset toimenpiteet, joihin kaupunginhallituksella on toimivalta kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä. Tartuntatautilain muuttamiseen varautumisen johdosta hallintosääntöä esitetään muutettavaksi yksinkertaisempaan muotoon, joka myös mahdollisten lain muutosten jälkeen kattaa kaikki ne toimenpiteet, joista kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää.

Voimassa olevan hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 8b-kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta ja yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä sekä tekee tartuntatautilain 71 §:n perusteella päätökset karanteenista, tavaran karanteenista ja eristämisestä.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 8b-kohta muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty kaupunginhallitus toimii kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.

Sääntötyöryhmä on käsitellyt esitetyn muutoksen 19.10.2020.

Stäng

Detta beslut publicerades 26.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi