Lainan myöntäminen, koulurakennuksen laajennussuunnitelma, Kulosaaren yhteiskoulun Oy

HEL 2021-000370
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 250 §

Lainan myöntäminen Kulosaaren yhteiskoulun Oy:lle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti:

A

siirtää lainojen myöntämistä varten talousarviokohdan 9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi, määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohdasta
9 01 02 02, Muut koululainat - 400 000 euroa

Siirretään alakohtaan
9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille + 400 000 euroa

B

myöntää Kulosaaren yhteiskoulun Oy:lle 12 400 000 euron suuruisen koululainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille. Laina myönnetään koulukiinteistön laajentamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on valtiovarainministeriön puolivuosittain vahvistaman peruskoron (tällä hetkellä 0 %) suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kaupungin omistaman tontin vuokraoikeuteen kohdistuvia panttikirjoja tai muun kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymän vakuuden.

Lainan erityisehdot: Lainansaajan tulee järjestää Kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelun edustajalle mahdollisuus riittävään toteutuksen kustannusseurantaan hankkeessa. Lisäksi lainansaajan tulee toimittaa hankkeen dokumentaatio sekä hankesuunnitteluvaiheen että lopullisten toteutussuunnitelmien ja viranomaiskatselmusten osalta tallennettavaksi kaupungin projektipankkiin viimeistään tilojen käyttöönottovaiheessa.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hanke

Kulosaaren yhteiskoulu on yksityinen sopimuskoulu, joka toimii osoitteessa Ståhlberginkuja 1, 00570 Helsinki. Kulosaaren yhteiskoulua ylläpitää Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö.

Kulosaaren yhteiskoulun nykyinen oppilasmäärä on 920. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluverkkoselvityksen mukaan alueen koulua koskevan oppilasmäärän on arvioitu kasvavan vuoteen 2032 mennessä 250 oppilaalla ja lisäksi 150 oppilasta voidaan siirtää laajennettuihin koulun tiloihin nykyisistä vuokratiloista. Koulun laajennushanke sisältää auditoriosalin, aineluokkia, liikunta- ja näyttämötilat sekä henkilökunnan tilat.

Kulosaaren yhteiskoulu Oy on hakenut kaupungilta koululainaa esittämänsä laajennushankkeen 12 400 000 euron (alv 0 %) rakentamisen kustannuksiin.

Toimialojen lausunnot

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on antanut Kulosaaren yhteiskoulun laajennusosan hankesuunnitelmasta ja esitetyn hankkeen lainoittamiskelpoisuudesta puoltavan lausunnon.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on puoltanut Kulosaaren yhteiskoulun laajennuksen hankesuunnitelmaa alueellisen koulutustarpeen aiheuttamasta tilatarpeen näkökulmasta. Pienet investointimenot huomioidaan kaupungin sopimuskorvauksia määritettäessä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei näe tarpeellisena laajentaa perustamishankkeiden liitännäiskustannusten korvaamista nykyisestä tasosta eikä talousarviossa ole määrärahavarauksia korvausten laajentamiseen.

Sopimuskoulu ja koululaina

Kaupunki on tehnyt alueellaan toimivien yksityisten opetuksen järjestäjien kanssa sopimuksia (koulusopimus), joissa on sovittu yksityisten opetuksen järjestäjien ja kaupungin välisestä yhteistyöstä perusopetuksen järjestämisestä perusopetuslain 4 §:n mukaisesti, sekä sopimuskoulujen velvollisuuksista osana kaupungin kouluverkkoa.

Kaupunki on tämän mukaisesti tehnyt koulusopimuksen Kulosaaren yhteiskoulun Oy:n kanssa. Sopimuskoulujen yksittäisiä peruskorjaushankkeita on toistaiseksi rahoitettu niin sanotulla koululainajärjestelmällä. Koska sopimuskouluille maksettava valtionosuus ei sisällä tilakustannusten pääomaosuutta, on kaupunki muiden mahdollisten rahoittajatahojen puuttuessa lainoittanut hankkeita koululainajärjestelmällä. Koululainajärjestelmän mukaisia lainoja ei lyhennetä ja ne erääntyvät maksettaviksi vain, jos kyseisiä lainoitettuja opetustiloja ei enää käytetä opetustarkoitukseen. Lainaa on myönnetty lähtökohtaisesti vain hankkeeseen liittyviin rakentamiskustannuksiin.

Koululainojen vakuuksina ovat koulurakennukset käyvästä arvostaan, käytännössä teknisestä arvostaan. Koska koululainoja ei lyhennetä, on järjestelmän kannalta osoittautunut toistaiseksi ratkaisemattomaksi ongelmaksi, että velkamäärät kumuloituvat suhteessa vakuutena olevien koulurakennusten vakuusarvon kehitykseen. Sopimuskoulut eivät kaupungin kouluja koskevista hankkeista poiketen saa valtiolta palautuksena myöskään investointihankkeiden sisältämiä arvonlisäveroja ja kyseiset verot jäävät kunkin hankkeen lopullisiksi kustannuksiksi. Hankkeisiin sisältyvät arvonlisäverot eivät kasvata rakennuksen vakuusarvoa, eivätkä kuulu lyhentämättömällä koululainalla rahoitettaviin menoihin.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Komission tiedonannon (2016/c 262/01) mukaan julkista koulutusta, joka järjestetään julkisen tahon rahoittaman ja valvoman kansallisen koulutusjärjestelmän puitteissa, ei pidetä valtiontukisäännösten mukaisena taloudellisena toimintana. Komission tiedonannossa julkisesta koulutuksesta todettua sovelletaan myös yksityisiin kouluihin, jotka saavat rahoituksensa pääosin julkisista varoista. Myönnettävään lainaan ei siten sisälly SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan Kulosaaren yhteiskoulu Oy:lle myönnetyn lainan vuoksi.

Määrärahat

Kaupungin talousarvion kohdalla 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille, on varattu 12 miljoonaa euroa lainojen myöntämiseen. Lisäksi talousarvion kohtaan 9 01 02 02, Muut koululainat, on varattu 34 miljoonaa euroa investointien rahoittamiseen. Koska Kulosaaren yhteiskoulun Oy:n hanke toteutetaan koululainamallilla, on laina hankkeen luonteen vuoksi perusteltua myöntää talousarvion kohdalta 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille. Esitetyn, 400 000 euron, siirron jälkeen talousarvion kohdassa 9 01 02 01 on käytettävissä 12 400 000 euroa.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 11.03.2021 § 26

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto antoi kaupunginhallitukselle puoltavan lausunnon Kulosaaren yhteiskoulun laajennusosan hankesuunnitelmasta ja esitetyn hankkeen lainoittamiskelpoisuudesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Markku Hakonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39569

markku.hakonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 21.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi

Bilagor

2. Kulosaaren yhteiskoulun_hankesuunnitelma
3. Kulosaaren_yhteiskoulun_Kaskolautakunnan_lausunto

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.