Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla toteuttaa hankintoja isännöintitiimin tiimipäällikön vastuulla

HEL 2021-000779
Ärendet har nyare handläggningar
§ 1

Kaupunkiympäristön toimialan Tilat palvelun asiakkuusyksikkö 2 isännöintitiimin 3 eräiden työsuhteessa olevien henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja tiimipäällikön vastuulla vuonna 2021

Teamchef

Päätös

Tiimipäällikkö päätti, että jäljempänä mainituilla työsuhteessa olevilla henkilöillä on oikeus tiimipäällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, edellyttäen että:

  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, hallinto-sääntöä, talousarvion noudattamisohjetta ja harmaan talouden torjuntaohjetta
  • toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä henkilön kohdalla mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)
  • hankinta ei edellytä tarjouskilpailun ratkaisemista
**********

Hankinnat on dokumentoitava tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä työnjohdollinen määräys on voimassa 1.1.2021 alkaen ja 31.12.2021 saakka.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan
viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön
toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli se on toimialan
toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeen. Yllä mainitut oikeudet ovat tarpeen toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen
hoitamisen kannalta.

Detta beslut publicerades 22.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Viivi Palonkoski, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31838

viivi.palonkoski@hel.fi

Beslutsfattare

Viivi Palonkoski
tiimipäällikkö