Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Nimeäminen, kaksi puistoa, Tapaninvainio

HEL 2021-000944
Ärendet har nyare handläggningar
§ 22

Tapaninkylän (39.) kaupunginosassa Tapaninvainion osa-alueella sijaitsevien kahden puiston nimeäminen

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti nimetä Tapaninkylän (39.) kaupunginosassa Tapaninvainion osa-alueella sijaitsevat, liitteestä 2 ilmenevät kaksi puistoa nimillä Tervapääskynpuisto – Tornsvaluparken ja Kottaraispuisto – Starparken.

Päätöksen perustelut

Tapaninkylän kaupunginosassa Tapaninvainion osa-alueella sijaitsee kaksi asemakaavassa nimeämätöntä puistoa, joiden virallinen nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi niiden yleisen käytön ja alueen opastuksen takia. Puistojen alueella on voimassa asemakaava nro 3333 vuodelta 1953.

Nimistötoimikunta on käsitellyt puistojen nimeämistä 10.2.2021 ja on esittänyt niille nimiä Tervapääskynpuisto – Tornsvaluparken ja Kottaraispuisto – Starparken. Esitetyt nimet perustuvat alueella käytettyyn nimistön aihepiiriin ja jo epävirallisesti käytössä olleisiin puistonnimiin. Osasta nyt Tervapääskynpuistoksi esitetystä puistosta on käytetty myös epävirallista nimitystä Tapaninvainion aluepuisto.

Vuorovaikutus

Nimeämisen vireillä olosta tiedotettiin 10.6.2021 kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Puistojen nimeämisestä ei jätetty mielipiteitä. Nimeämisellä ei ole vaikutusta alueen olemassa oleviin osoitteisiin.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Kuntalaki 29 § ja 91 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

Detta beslut publicerades 31.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö