Nimeäminen, puisto, Tammisalo

HEL 2021-001219
Ärendet har nyare handläggningar
§ 12

Tammisalon (44.) kaupunginosassa sijaitsevan puiston nimeäminen

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti nimetä Tammisalon (44.) kaupunginosassa sijaitsevan, liitteestä 2 ilmenevän puiston nimellä Veijo Meren puisto – Veijo Meris park.

Päätöksen perustelut

Tammisalon kaupunginosassa sijaitsee asemakaavassa nimeämätön puisto, jonka virallinen nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi sen merkityksen ja jokapäiväisen käytön takia. Alueella on voimassa asemakaava nro 5717 vuodelta 1965.

Nimistötoimikunta on käsitellyt puiston nimeämistä 11.11.2020 ja on esittänyt sille nimeä Veijo Meren puisto – Veijo Meris park. Esitetty nimi perustuu Tammisaloseura ry:n aloitteeseen. Nimi viittaa kirjailija, akateemikko Veijo Mereen (1928–2015), joka asui Tammisalossa osoitteessa Pyörökiventie 9 vuodesta 1969 aina kuolemaansa saakka. Meri vaikutti Tammisalossa vuosikymmenten ajan ja oli alueella tunnettu henkilö.

Vuorovaikutus

Nimeämisen vireillä olosta tiedotettiin 1.3.2021 kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.

Mielipiteitä jätettiin määräaikaan mennessä viisi. Yhdessä mielipiteessä kannatettiin lämpimästi puiston nimeämistä Veijo Meren puistoksi. Kolmessa mielipiteessä esitettiin puiston nimeämistä Veijo Meren puiston sijaan Karhupuistoksi siellä aikaisemmin sijainneiden karhupatsaiden mukaan. Yhdessä mielipiteessä esitettiin puiston nimeämistä Jakob Lehdon puistoksi Veijo Meren puiston sijaan.

Vastauksena kolmeen samansisältöiseen mielipiteiseen voidaan todeta, että puiston nimeäminen Karhupuistoksi ei ole mahdollista, sillä Kallion kaupunginosassa on sen niminen puisto. Karhupuiston nimi on ollut käytössä Kalliossa viimeistään 1960-luvulta lähtien, jolloin nimi virallistui, ja ehkä epävirallisesti jo vuodesta 1931, jolloin kuvanveistäjä Jussi Mäntysen Mesikämmen muurahaispesällä -veistos paljastettiin. Helsingin nimistönsuunnittelussa noudatettavien periaatteiden mukaan samanlaisia tai liian samankaltaisia nimiä tulee välttää koko pääkaupunkiseudun tasolla, jotta pelastusturvallisuus ei vaarantuisi. Karhupuiston nimeä voidaan kuitenkin käyttää Tammisalossa edelleen epävirallisissa yhteyksissä kuten tähänkin asti, vaikka puisto nimetään virallisesti toisin.

Jakob Lehdon (1921–2003) muistaminen Tammisalon nimistössä voidaan merkitä muistiin ideana, kun esimerkiksi jokin Tammisalon kanavaan liittyvä kohde tulee nimettäväksi. Annetun mielipiteen perusteella ei kuitenkaan katsota olevan tarkoituksenmukaista muuttaa nimistötoimikunnan alkuperäistä esitystä Veijo Meren puiston nimeämisestä.

Puiston nimeämisellä ei ole vaikutusta alueen olemassa oleviin osoitteisiin.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Kuntalaki 29 § ja 91 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

Detta beslut publicerades 15.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö