Virkojen perustaminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 1.4.2021 lukien

HEL 2021-001738
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 147 §

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 1.4.2021 lukien

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle seuraavat virat 1.4.2021 lukien:

- 35 luokanopettajan virkaa
- viisi erityisluokanopettajan virkaa
- kaksi peruskoulun apulaisrehtorin virkaa
- neljä lukion apulaisrehtorin virkaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Perustettavaksi esitetään yhteensä 46 virkaa. Opettajan virkojen lisäksi kouluissa on tuntiopettajia. Koulujen johtamistyötä kehitetään kaupunkistrategian mukaisesti.

Peruskoulun henkilöstöstä säädetään perusopetuslain (628/1998) 37 §:ssä. Säännöksen mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä.

Lukion henkilöstöstä säädetään lukiolain (714/2018) 57 §:ssä. Koulutuksen järjestäjällä tulee olla riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia ja muuta henkilöstöä.

Opettajan virkoja tarvitaan lisää, koska perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa suomenkielisessä perusopetuksessa ensi vuonna noin 1 200 oppilaalla ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa noin 140 oppilaalla. Lisäksi tuntiopettajuuksia korvataan viroilla opettajistotilanteen vakiinnuttamiseksi ja opettajien saatavuuden edistämiseksi.

Perustettavaksi esitettävillä apulaisrehtorin viroilla lisätään johtamisresurssia suuriin lukioihin, joissa apulaisrehtorin tehtäviä on hoitanut opettaja opetustehtävänsä ohella. Lukioiden opiskelijamäärän kasvaessa pedagogisen johtamisen, henkilöstö- ja talousjohtamisen sekä hallinnollisten tehtävien määrä kasvaa. Erityisen koulutustehtävän lukioissa erilaista johtamis-, suunnittelu- ja hallintotyötä on merkittävästi enemmän kuin vastaavankokoisissa yleislukioissa. Oppivelvollisuuden laajentuminen ja maksuttomuus vaativat myös resursseja johtamistyöhön.

Apulaisrehtorin virkoja lisätään myös suurimpiin peruskouluihin, joissa rehtorin alaisuudessa on nykytilanteessa noin 100 työntekijää. Kouluissa on yli 800 oppilasta ja erityisoppilaiden sekä suomi toisena kielenä -oppilaiden osuudet ovat suuria. Koulujen organisaatiota uudistetaan siten, että henkilöstö jakautuu kahteen alayksikköön. Apulaisrehtorit johtavat alayksiköitä, jolloin esihenkilön suorien alaisten määrä on kohtuullinen.

Opettaja ja apulaisrehtori käyttävät julkista valtaa oppilaita ja opiskelijoita koskevissa asioissa ja suurimmissa kouluissa esihenkilönä toimiva apulaisrehtori myös henkilöstöä koskevissa asioissa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 talousarvioon sisältyy määräraha perustettaviksi esitettäville viroille.

Opetushenkilöstön tehtäväkohtainen palkka määräytyy voimassa olevan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Stäng

Detta beslut publicerades 09.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86281

kirsti.tanttu@hel.fi