Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, keskushallinto, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen toimivalta, muutos

HEL 2021-001880
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 138 §

V 3.3.2021, Hallintosäännön muuttaminen, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 245/2020 vp) sisältää uusia tehtäviä ja toimivaltuuksia kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle. Uudet tehtävät liittyvät erityisesti tartuntatautilaissa säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamisen valvontaan, tartuntatautilain mukaisen toiminnan sekä toiminnassa käytettävien tilojen tarkastamiseen sekä määräyksenantotoimivaltaan tartuntatautilain mukaisten velvollisuuksien noudattamisessa havaittujen puutteiden tai epäkohtien korjaamiseksi. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Tartuntatautilain muutokset ja erityisesti sen mukaisen tarkastustoiminnan tarkoituksenmukainen järjestäminen edellyttävät, että kaupunginhallituksella on mahdollisuus siirtää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle kuuluvaa toimivaltaa kaupungin organisaatiossa toiselle toimielimelle tai viranhaltijoille.

Voimassa olevan hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 8b-kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty kaupunginhallitus toimii kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 8b-kohta poistettaisiin ja 8 luvun 1 §:n 2 momenttiin lisättäisiin uusi 6-kohta:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää,

6 kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

Stäng

Detta beslut publicerades 09.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36142

anna.koskinen@hel.fi

Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 64694

anna.kukkola@hel.fi