Virkojen perustaminen, kaupunkiympäristön toimiala 1.4.2021 alkaen, elintarviketarkastaja, ympäristötarkastaja

HEL 2021-001886
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 146 §

Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.4.2021 lukien

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kaupunkiympäristön toimialalle elintarviketarkastajan ja ympäristötarkastajan virat 1.4.2021 lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Kaupunkiympäristön palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikköön esitetään perustettavaksi elintarviketarkastajan virka ja terveydensuojeluyksikköön ympäristötarkastajan virka.

Elintarviketarkastajan virka tarvitaan, koska nykyisillä valvontaresursseilla ei saavuteta Elintarviketurvallisuusviraston valtakunnallisia riskiperusteisia tarkastustavoitteita. Elintarviketarkastajan tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska elintarvikelain mukaisten valvontatehtävien hoitamisessa käytetään julkista valtaa.

Ympäristötarkastajan virka tarvitaan, koska nykyisillä resursseilla ei pystytä vastaamaan terveydensuojelulain mukaiseen asumisterveyden valvontatarpeeseen. Ympäristötarkastajan tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaisten valvontatehtävien hoitamisessa käytetään julkista valtaa.

Molemmissa tehtävissä julkisen vallan käyttöä sisältyy valvontatehtäviin, kuten tarkastuksiin, näytteenottoihin, ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn ja hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön.

Perustettaviksi esitettäville viroille on varattu määräraha toimialan talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettavaksi esitettyjen virkojen palkat on määritelty kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtaisiksi palkoiksi on päätetty:

- elintarviketarkastajan virka: 3 236,22 euroa kuukaudessa ja- ympäristötarkastajan virka: 3 310,26 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Stäng

Detta beslut publicerades 09.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 40343

eevam.heikkila@hel.fi