Kannanotto, Kuorekarin tonttivaraus, kaupunginhallituksen päätös 8.2.2021 § 114, Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf

HEL 2021-002425
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 253 §

Oikaisuvaatimus ja hallintokantelu Kulosaaren sillan ympäristön alueen (Kuorekarin alue) varauksesta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

A)

Kaupunginhallitus jätti tutkimatta sille osoitetun oikaisuvaatimuksen, joka koskee kaupunginhallituksen 8.2.2021, 114 § tekemää päätöstä Kulosaaren sillan ympäristön varaamisesta kumppanuuskaavoitusta varten.

B)

Kaupunginhallitus totesi, että hallintokantelu ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Päätös, jota vaatimus koskee

Kaupunginhallitus on 8.2.2021, 114 § päättänyt tonttien varaamisesta asuntohankkeiden suunnittelua ja erillisiä tonttihakuja tai tonttikilpailuja varten. Päätöksen mukaan Helsingin kaupungin Kulosaaresta (42. kaupunginosa) varataan alue Kulosaaren sillan ympäristöstä, niin kutsuttu Kuorekarin alue kumppanuuskaavoitusta varten luovutettavaksi myöhemmin päätettävällä ilmoittautumis- tai neuvottelumenettelyllä.

Kaupunginhallituksen päätökseen on liitetty ilmoitus muutoksenhakukiellosta, joka perustuu kuntalain 136 §:n mukaisesti siihen, että päätös koskee valmistelua.

Kaupunginhallituksen päätös 8.2.2021 § 114

Vaatimuskirjelmä

Helsingin kaupungin kirjaamoon on 22.2.2021 saapunut Kulosaarelaiset ry:n kirjelmä, jossa vaaditaan ensisijaisesti oikaisuvaatimuksena ja toissijaisesti hallintokanteluna kaupunginhallituksen päätöksen kumoamista siltä osin kuin se koskeen Kuorekarin alueen varaamista.

Vaatimuskirjelmä on liitteenä 1.

Päätöksen muutoksenhakukelpoisuudesta ja oikaisuvaatimuksen tutkimatta jättäminen

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Vaatimusten kohteena oleva päätös on pidetty nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti 18.2.2021. Päätökseen ei ole annettu ohjeita oikaisuvaatimuksen tekemiseksi, joten kaupunginhallitukselle osoitettujen vaatimusten saapumisen ajankohdalla ei ole niiden tutkimisen kannalta merkitystä.

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (kuntalaki 136 §). Jos valmistelu- tai täytäntöönpanopäätöksestä tehdään oikaisuvaatimus tai valitus, se jätetään tutkimatta.

Kuntalain 141.3 §:n mukaan päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, on liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiellosta. Ilmoituksessa on mainittava mihin säännökseen kielto perustuu.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen. Kaupunginhallitus on päätöksellään 8.2.2021, 114 § päättänyt alueen varaamisesta päätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla kumppanuuskaavoitusta varten. Alueen varaamisessa on kyse kaupungin yksipuolisesta päätöksestä, että kaupunki ei varaa taikka luovuta aluetta varausaikana muille taikka muuhun tarkoitukseen ja että kaupunki tulee vastaisuudessa luovuttamaan varatun alueen myöhemmin päätettävälle varauksensaajalle edellyttäen, että varauksensaaja on noudattanut varausehtoja. Varaus on tehty ainoastaan alueen suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten, eikä se suoraan taikka nimenomaisesti oikeuta mahdollisen tulevan tontin saamiseen.

Kaupunginhallituksen päätöksellä ei ole lopullisesti ratkaistu asiaa, sillä alueen suunnitteluperiaatteet, asemakaavoitus sekä varsinainen tontin luovutusta koskevat asiat tulevat myöhemmin lopullisesti ratkaistavaksi Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaisesti määräytyvän toimivaltaisten viranomaisen toimesta sen itsenäisen harkintavallan rajoissa. Päätöstä, joka ei ole lopullinen on kunnallishallinnossa pidetty vakiintuneen tulkinnan mukaan vailla valituskelpoisuutta olevana.

Hallintokantelu

Hallintokantelu ei ole hallintopäätöksen muuttamiseen tai kumoamiseen tähtäävä oikeusturvakeino. Hallintolain muuttamisesta annetun lain esitöiden (HE 50/2013 vp s. 27) mukaan hallintokantelu ei antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiin silloin, kun asia ei kuulu valvovan viranomaisen toimivaltaan, kantelu on vanhentunut, asia on vireillä toimivaltaisessa viranomaisessa tai asiassa voidaan hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin.

Kantelija on esittänyt, että kaupunginhallitus on Kuorekarin alueen osalta lopullisesti päättänyt, että alue luovutetaan kumppanuuskaavoitukseen, vaikka alueen merialueesta ei ole hankittu vesilain edellyttämää aluehallintoviraston lupaa ja vaikka mitään niistä selvityksistä, joita maankäyttö- ja rakennuslaki kaavavalmistelun alussa edellyttää, ei ole hankittu.

Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus -palvelu valmistelee kaupunginhallituksen 8.2.2021, § 114 varauspäätöksen jälkeen alueelle suunnitteluperiaatteet kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi. Suunnitteluperiaatteissa selvitetään onko alue sopiva rakentamiseen. Mikäli suunnitteluperiaatteissa todetaan rakentamisen olevan alueelle mahdollista, päättää kaupunkiympäristölautakunta aluetta koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn (hakumenettely) järjestämisestä, jonka tuloksen perusteella kaupunkiympäristölautakunta valitsee alueen varauksensaajan.

Asemakaavan muutos laaditaan mahdollisen tulevan varauksensaajan kanssa kumppanuuskaavoituksena. Kaikki kantelijan mainitsemat tarvittavat sekä lainsäädännön edellyttämät selvitykset ja luvat tullaan hankkimaan valmistelun yhteydessä.

Asemakaavan muutosta koskevasta päätöksestä sekä alueelle mahdollisesti tulevien tonttien luovutuspäätöksestä on myöhemmin mahdollisuus hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin. Näin ollen hallintokantelu ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Stäng

Detta beslut publicerades 21.04.2021

VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 253 § (A)).

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 253 § (B)).

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Hallintolaki 53 d §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi