Kokoonpano, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta, vuonna 2021 alkava toimikausi

HEL 2021-002508
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 25. / 538 §

V 2.8.2021, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 
 
 Jäsen
 Varajäsen
1.
Vas.
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari
Ajak Majok
2.
Kok.
Nina Suomalainen
Juha-Pekka Partanen
3.
Kok.
Dani Niskanen
Sirpa Asko-Seljavaara
4.
Kok.
Heimo Laaksonen
Arja Karhuvaara
5.
Vihr.
Outi Alanko-Kahiluoto
Lukas Korpelainen
6.
Vihr.
Shawn Huff
Nina Miettinen
7.
VIhr.
Tuomas Tuomi-Nikula
Tuula Yrjö-Koskinen
8.
SDP
Hilkka Ahde
Jonne Kivinen
9.
SDP
Mahad Ahmed
Hanna Kivimäki
10.
Vas.
Veronika Honkasalo
Sami Muttilainen
11.
PS
Teija Makkonen
Esa Korkia-aho
12.
Liik.
Joel Harkimo
Oona Hagman
13.
Kesk.
Eeva Kärkkäinen
Anna Karhumaa

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja
kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari
Varapuheenjohtaja
Nina Suomalainen

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että varajäseniksi lisätään Juha-Pekka Partanen (Kok.), Sirpa Asko-Seljavaara (Kok.) ja Arja Karhuvaara (Kok.).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 
 
 Jäsen
 Varajäsen
1.
Vas.
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari
Ajak Majok
2.
Kok.
Nina Suomalainen
 
3.
Kok.
Dani Niskanen
 
4.
Kok.
Heimo Laaksonen
 
5.
Vihr.
Outi Alanko-Kahiluoto
Lukas Korpelainen
6.
Vihr.
Shawn Huff
Nina Miettinen
7.
VIhr.
Tuomas Tuomi-Nikula
Tuula Yrjö-Koskinen
8.
SDP
Hilkka Ahde
Jonne Kivinen
9.
SDP
Mahad Ahmed
Hanna Kivimäki
10.
Vas.
Veronika Honkasalo
Sami Muttilainen
11.
PS
Teija Makkonen
Esa Korkia-aho
12.
Liik.
Joel Harkimo
Oona Hagman
13.
Kesk.
Eeva Kärkkäinen
Anna Karhumaa

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja
kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari
Varapuheenjohtaja
Nina Suomalainen

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on toimialalautakunta, joka huolehtii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan mukaisista tehtävistä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukee Helsingin elinvoimaisuutta. Toimiala vastaa kirjasto-aineistosta, museo- ja taidemuseokokoelmista ja kulttuuriperinnön ylläpitämisestä. Toimiala huolehtii kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvistä viranomaistehtävistä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa.

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä sille varapuheenjohtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtävänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viranhaltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan.

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

  1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
  2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
  3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

  1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
  2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
  3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaalilaissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Stäng

Detta beslut publicerades 04.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi