Helsingin kaupungin talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024

HEL 2021-002643
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 78 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2022-2024

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2022–2024.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hallintosäännön 13 luvun mukaan tarkastuslautakunta valvoo, että tarkastusviraston toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan asettamien tavoitteiden mukaista. Hallintosäännön 5 luvun mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Kaupunkistrategiaa toteutetaan kaupungin talousarviossa, toimialojen tulosbudjeteissa ja toimintasuunnitelmissa sekä kaupunkiyhteisten tavoitteiden ja muun muassa strategisten painopisteiden ja ohjelmien kautta. Strategian toteuttamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa sekä strategian valtuustokauden mittareiden ja tavoitteiden seurannan kautta.

Talousarviota 2022 valmisteltaessa uusi strategia ei vielä ole käytettävissä. Kaupunkistrategian 2017−2021 keskeiset valtuustokauden vaihdoksen ylittävät painopisteet sekä kevään 2021 aikana kootut keskeiset toimintaympäristön muutokset ja näiden vaikutukset kaupungin toimintaan ja palveluihin muodostavat lähtökohdan valmisteltaessa vuoden 2022 talousarvioehdotusta. Toimialojen tulosbudjettien ja toimintasuunnitelmien valmisteluvaiheessa uusi kaupunkistrategia on käytettävissä.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 23.8.2021 vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2022–2024 laatimisohjeet, joiden mukaan lautakuntien talousarvioehdotuksille ei osoiteta toimialakohtaista raamia. Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotukset sovitetaan kaupunkitasoiseen kokonaisraamiin. Talousarviovalmistelun edetessä ennusteet talouden kehityksestä tarkentuvat. Toimintamenojen kokonaistason laskelma ja sitä myötä kaupunkitasoinen toimintamenojen raami tarkistetaan vastaamaan viimeisimpiä ennusteita kustannustason muutoksesta. Toimintamenojen yhteensovittamisessa huomioidaan väestönkasvun kohdentuminen sekä koronaepidemian aiheuttamat menopaineet.

Ehdotus tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaksi sekä kaupungin talousarvioon sisällytettäväksi perustelutekstiksi on liitteenä 1.

Stäng

Detta beslut publicerades 28.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi