Helsingin kaupungin talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024

HEL 2021-002643
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 436 §

Kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2022-2024 (a-asia)

Stadsmiljönämnden

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Anni Sinnemäki: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Asian aikana kuultavana olivat talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sutela, tilapäällikkö Sari Hildén ja tiimipäällikkö Tuula Pipinen.
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotuksen 2022 sekä taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2022-2024.

Stäng

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotus vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2022-2024 on laadittu kaupunginhallituksen 23.8.2021 antaman vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022-2024 laatimisohjeen mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022-2024 laatimisohjeet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 2022-2031.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous sisältää talousarviokohdat:

**********

Lisäksi talousarvioehdotus sisältää talousarviokohdat 31004 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet ja 31006 Tuki HKL liikelaitokselle.

Esitys kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaksi on tämän esityslistan liitteenä. Liite 1.

Käyttötalous

Raamin lähtökohtina ovat valtuustokaudella 2017-2021 toteutettujen kaupunkistrategioiden taloustavoitteiden mukaisesti käyttötalousmenoja mitoittava tavoite ja investointitason mitoittaminen rahoituksellisesti kestävälle tasolle. Lisäksi talousarvioehdotuksen raami perustuu yleiseen talouskehitykseen ja talouden ja toiminnan suunnittelussa tunnistettuihin näkymiin tulojen ja menojen osalta.

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamissa kaupungin toimintamenojen kasvun talousarviossa määrittävät väestönkasvu ja kustannustason muutos sekä 0,5 prosentin tuottavuuden parantaminen. Kaupunkitasoisen kokonaisraamin mukaisten toimintamenojen kasvuprosentti on 2,82 verrattuna talousarvioon 2021.

31001 Kaupunkirakenne

Talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne toimintamenot ovat valtuustoon nähden sitovia. Kaupunkirakenteen talousarvioehdotuksen mukaiset käyttötalouden tulot ovat 479,4 milj. euroa ja käyttömenot 204,3 milj. euroa.

Talousarviokohdan menojen kokonaisraami nousee 5,6 milj. euroa (+2,82 %) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Menoraamissa on huomioitu henkilöstökustannusten nousu (1,6 %), urakkasopimuksiin liittyvät indeksikorotukset sekä toimintaympäristömuutokset. Toimintaympäristön muutoksia ovat muun muassa uuden AM-ohjelman myötä kasvava asuntotuotantotavoite, ylläpidettävien alueiden pinta-alan kasvu ja yleisten alueiden korjausvelan kasvun hallinta. Staran kanssa käynnistetään neuvottelut kunnossapidon yksikkökustannuksista, tavoitteena kahden miljoonan euron säästö nykytasoon verrattuna.

31002 Rakennukset

Talousarviokohdan 31002 Rakennukset toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Rakennukset talousarviokohdan talousarvioehdotuksen mukainen sitova toimintakate on 224,5 milj. euroa. Rakennusten talousarvioehdotuksessa tuloja arvioidaan toteutuvan 583,3 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 10,2 milj. euroa ja käyttömenoarvio on 369,0 milj. euroa.

Talousarviokohdan tulojen arvioidaan kasvavan noin 42,5 milj. euroa (+7,9 %) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Vuokratulot kasvavat tilakannan muutoksista johtuen minkä lisäksi vuosikorjausten siirto investoinneista käyttötalouteen nostaa tuloja.

Valmistuksen omaan käyttöön arvioidaan laskevan noin 1,8 milj. euroa (-15,0 %) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.

Talousarviokohdan menojen arvioidaan kasvavan noin 53,0 milj. euroa (+16,8 %) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna, johtuen pääosin väistötilojen määrän ja hinnan kasvusta sekä kirjanpitolain mukaisesta vuosikorjausten siirrosta investointi- ja käyttötalouden välillä.

Talousarviokohdan sitovan toimintakatteen arvioidaan laskevan noin 12,3 milj. euroa (5,2 %) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.

31003 Asuntotuotanto

Talousarviokohdan 31003 Asuntotuotanto toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Asuntotuotannon talousarvioehdotuksen mukainen sitova toimintakate on 4,1 milj. euroa. Asuntotuotannon talousarvioehdotuksessa tuloja arvioidaan toteutuvan 22,8 milj. euroa ja käyttömenoarvio on 18,7 milj. euroa.

Toimintakatteen arvioidaan laskevan 2,5 milj. eurolla (-38 %) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Syynä on varautuminen AM-ohjelman mukaiseen asuntotuotantotavoitteen kasvuun.

31004 ja 31006 talousarviokohdat

Talousarviokohdat 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet ja 3 10 06 Tuki HKL:lle esitetty liitteessä 6.

Investoinnit

Talousarvioehdotuksen investointiesitykset vuodelle 2022 perustuvat kaupunginhallituksen 23.8.2021 päättämään tekniseen raamiin.

Investointitulot

Talousarviokohdat 8 01 50 Kiinteän omaisuuden myynti ja 8 07 Muu pääomatalous

Vuonna 2022 kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän 100 milj. eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 5 milj. euroa.

Vuonna 2022 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän 10 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 4 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan Kaupunkirakenne. Taloussuunnitelmavuonna 2023 arvioidaan myynnin olevan 10 milj. euroa ja vuonna 2024 noin 8 milj. euroa. Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 milj. euroa.

Investointimenot

Talousarvioehdotuksessa esitetään kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön määrärahaa yhteensä 473,6 milj. euroa.

Talousarviokohtaan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä täydennysrakennuskorvaukset kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 13,5 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä täydennyskorvaukset ja korvausinvestoinnit kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 42,6 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 802 Rakennukset uudis-, lisärakennus- ja korjaushankkeisiin kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 290,0 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 803 Kadut ja liikenneväylät uudisrakentamiseen, perusparannukseen sekä muihin investointeihin kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 101,8 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 804 Puistot ja liikunta-alueet uusiin puistoihin ja puistojen peruskorjauksiin sekä pääosin liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden peruskorjauksiin kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 19,6 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 8 05 03 Irtaimen omaisuuden perushankinta kaupunkiympäristön toimialan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 5,1 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 8 06 01 Hitas-osakkeiden ostaminen kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 1 milj. euron määrärahaa.

Investointeja koskevat tarkemmat tiedot on esitetty liitteissä 7-15.

Sitovat ja muuttoiminnalliset tavoitteet

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden kytkeytyminen kaupunkistrategiaan on esitetty liitteessä 16.

Toimialan muut toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia toiminnallisia tavoitteita täydentäviä tavoitteita, jotka tukevat kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista.

Muut toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 17.

Määrälliset tavoitteet ja yksikkökustannukset

Suoritteet ja tunnusluvut sekä yksikkökustannukset talousarviokohdittain on esitetty liitteissä 3, 4 ja 5.

Toimialan henkilöstötoimikunnan lausunto

Kaupunkiympäristön toimialan henkilöstötoimikunnan lausunto on liitteessä 18.

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 129

Stäng

Detta beslut publicerades 20.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Mer information fås av

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 39841

leena.sutela@hel.fi

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36637

pekka.tirkkonen@hel.fi