Talousarvioaloite, Vuosaaren pelastusaseman suunnittelu ja toteutus käynnistetään 2022

HEL 2021-002874
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 15. / 445 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta Vuosaaren pelastusaseman suunnittelun ja toteutuksen käynnistämisestä 2022

Stadsmiljönämnden

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Anni Sinnemäki: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä talousarvion ja - suunnitelman liitteenä olevan talonrakennushankkeiden 10-vuotisen rakentamisohjelman sekä kolmivuotisen vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet -ohjelman.

Ohjelmat perustuvat käyttäjätoimialojen ehdotuksiin (tarvekuvaus tai tarveselvitys) palveluverkon kehittämiseksi ja uusien alueiden palvelurakennustarpeisiin sekä kaupunkiympäristötoimialan määrittelemiin terveellisyyden, turvallisuuden ja elinkaaritaloudellisuuden vuoksi tehtäviin korjaustarpeisiin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2021 - 2030 on Vuosaaren uuden pelastusaseman suunnittelulle ja toteutukselle varattu yhteensä 7,5 miljoonaa euroa siten, että hankkeen toteutus on vuonna 2028. Hankkeen suunnittelulle on varattu rahoitusta vuodesta 2025 alkaen.

Pelastuslaitos on keväällä 2021 ilmoittanut vastauksessaan hanketiedusteluun vuosien 2022 - 2031 talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaa varten, että Vuosaaren pelastusaseman uudisrakennushankkeen tiedot ovat rakentamisohjelmassa pelastuslaitoksen tarpeen mukaisia.

Samassa vastauksessaan pelastuslaitos ilmoittaa, että Vuosaareen perustettavan kevytyksikköaseman tilatarve on 500 m² ja vuokra-aika 2023 - 2028.

Kaupunkiympäristötoimiala tulee sisällyttämään talousarvioesityksen uuteen vuokraohjelmaan Vuosaareen perustettavan kevytyksikköasema pelastuslaitoksen ilmoittaman aikataulun mukaisesti.

Vuosaaren uuden pelastusaseman suunnitteluun ja toteutukseen ei ole varattu rahoitusta talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuodelle 2022 mutta Vuosaareen perustettavan kevytyksikköaseman suunnittelu on tarkoitus aloittaa vuonna 2022.

Stäng

Talousarvioaloite

Valtuutettu Ville Jalovaara ja kolme muuta valtuutettua ovat tehneet 3.3.2021 seuraavan talousarvioaloitteen:

Aluehallintovirasto on osoittanut Helsingissä pelastustoimen reagointiaikaan kaupungin laidoilla liittyviä puutteita. Osaan Vuosaaresta hälytysajoneuvo ei tällä hetkellä ennätä kuudessa minuutissa lähimmältä Mellunkylän pelastusasemalta ja tilanne olisi mahdollisimman pian korjattava.

Vuosaaren on jo pidemmän aikaan suunniteltu oman pelastusaseman avaamista sekä sen yhteyteen perustettavaa nopeasti tapahtumapaikalle ehtivää niin sanottua kevyttä kärkiyksikköä. Vuosaaressa on noin 40 000 asukasta, mikä vastaa keskisuurta suomalaista kaupunkia. Tämän kokoisissa kaupungeissa on omat pelastusasemat, joten Vuosaaren kärkiyksikön toiminnan mahdollistavan tukikohdan tarve on perusteltu. Ehdotan talousarvioaloitteella, että Helsingin vuoden 2022 talousarvioon budjetoidaan varat Vuosaaren pelastusaseman suunnittelun ja toteutuksen aloittamiseksi.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 22.9.2021 mennessä.

Stäng

Detta beslut publicerades 20.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Mer information fås av

Mårten Lindholm, tiimipäällikkö: 09 310 31831

marten.lindholm@hel.fi

Sari Hilden, tilapäällikkö, puhelin: 09 310 40315

sari.hilden@hel.fi