Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2021, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-003227
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 52 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 toteutumista koskeva 1. ennuste

Kultur- och fritidsnämnden

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otto Meren ehdotuksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 talousarvion ensimmäisen toteutumisennusteen. Lisäksi lautakunta toteaa, että toimiala on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin talousarvion katteen saavuttamiseksi.

Stäng

Ennusteen tulot alittavat talousarvion 6,0 miljoonalla euroa (16,9 %). Syynä ovat koronapandemian hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet, jotka ovat tarkoittaneet toimialan asiakastilojen sulkemista ja näin ollen tulojen menetyksiä. Menot alittavat talousarvion 1,9 miljoonaa euroa (0,8 %). Menosäästöt ovat syntyneet ylläpitokuluista sekä toiminnan volyymin pienenemisestä johtuvista säästöistä palkoissa ja palvelujen ostoissa. Katteen ennustetaan olevan 4,2 miljoonaa euroa (2,1 %) alle talousarvion. Investointien ja laitosavustusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi toimipaikat ovat olleet alkuvuoden joko kiinni tai rajoitetusti auki. Tämän vuoksi fyysisten käyntikertojen määrän ennustetaan alittuvan tavoitteesta 44 % (−9 315 900). Poikkeustilanteessa toimiala on panostanut etäpalveluihin, joten digitaalisten käyntikertojen ennustetaan ylittyvän tavoitteesta 21 % (+3 325 800).

Toimialan sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan, joskin koronapandemia viivästyttää erityisesti fyysisiä kontakteja vaativien toimenpiteiden toteuttamista. Myös muiden tavoitteiden ennustetaan täyttyvän poikkeustilanteen aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta, mm. Helsinki Biennaalin suunnittelussa on huomioitu mahdollisuus tapahtuman asteittaiseen, pandemiatilanteen huomioivaan avaamiseen ja aukioloon.

Toteutuneita koronakustannuksia on toimialalle kirjautunut 71 000 euroa. Kyseessä on toimialan terveysturvallisuuteen ja viestintään liittyviä kuluja.

Toimialan henkilöstömäärän ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. Epävarmuuden vuoksi rekrytoinnit ovat viivästyneet, myös kesätyöntekijöiden osalta ja rekrytointien määrä on tippunut viime vuodesta lähes puolella. Toimialan palvelujen rajoitukset ja henkilöstösiirtojen organisointi ovat vaatineet palveluissa mm. töiden jatkuvaa uudelleenjärjestelyä, korvaavien tehtävien sopimista ja yhteistä joustoa. Poikkeustilanne on aiheuttanut haasteita henkilökunnan jaksamiselle.

Talousarviossa pysymiseksi:

Toimiala viivästyttää rekrytointeja ja välttää vuokratyövoiman hankintaa. Henkilötarvekysyntää tasataan toimialan sisällä myös mahdollisilla palvelukokonaisuuksien välisillä siirroilla. Lisäksi vältetään matka, majoitus- ja ravitsemiskustannusten aiheuttamista ja hankitaan vain välttämättömät asiantuntijapalvelut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat. Viime vuoden tapaan kannustetaan henkilöstöä ottamaan lomarahat vapaaksi.

Lisäksi toimiala panostaa kesällä ja syksyllä toteutettavien palvelujen ennakkosuunnitteluun ja niiden viestinnän ja markkinoinnin suunnitteluun etupainotteisesti.

Toimiala myös vahvistaa yhteisiä myynnin toimintojaan, kehittää hinnoitteluaan ja suuntaa digitalisaatioinvestointeja hankkeisiin, joiden voidaan ennakoida vähentävän menoja, kasvattavan palvelujen käyttöä tai lisäävän tuloja.

Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi toimialalla jatketaan oikea-aikaista ja monikanavaista sisäistä viestintää koronapandemian tilannekuvasta ja toimenpiteistä, tuetaan henkilöstön jaksamista poikkeustilanteessa ja resursoidaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Arvio tavoitteisiin, palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Koronapandemian pitkittyminen asettaa haasteita toimialan strategiasta johdettujen tavoitteiden toteutumiselle.

Koronapandemian rajoitusten vuoksi toimipisteet ovat joko kiinni tai rajoitetusti auki. Suorite- ja tulotavoitteet eivät tule toteutumaan. Vaikka osa rajoituksista poistuisi vuoden 2021 aikana tai niitä väljennetään, poikkeustilanne vaikuttaa edelleen palveluiden käyttöön. Fyysistä kontaktia vaativien kehittämistoimenpiteiden aloittaminen viivästyy. Asukkaiden osallistaminen toimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen on poikkeustilanteessa hankalaa, etenkin ikäihmisten osalta.

Korona heikentää hyvinvointia erityisesti lapsilla, nuorilla, vieraskielisillä ja ikääntyneillä. Koronapandemian vaikutukset tapahtumiin ja avustettaviin yhteisöihin jatkuu ainakin vuodelle 2022 ja mahdollisesti myös pidemmälle. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita tuottavat yhteisöt ja yritykset päätyvät taloudellisiin ja toiminnallisiin ongelmiin.

Jos lähivuosille suunniteltuja investointihankkeita joudutaan viivästyttämään tai peruuttamaan niin se lisää rakennusten kunnossapitovelkaa, mm. Jätkäsaaren Bunkkerin rakennustöiden aloitus on viivästynyt.

Jos koronatartunnat lähtevät uudelleen kasvuun niin on mahdollista, että henkilökunnan sairauslomat lisääntyvät. Epävarmuutta lisää toimialan johdon ja henkilökunnan aikaresurssi, jota vaaditaan koronapandemian edellyttämien toimien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä henkilökunnan siirrot muihin tehtäviin.

Koronakriisistä palautuminen ja palautumisen toimenpiteet

Toimiala varautuu koronakriisistä palautumiseen toimipaikkojen ja palvelujen asteittaisella avaamisella ja sitovien tavoitteiden sekä tuloskorttitavoitteiden toimenpiteillä.

Ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön parannetaan yhteistyössä laajan, toimialat ja sektorit ylittävän toimijaverkoston kanssa. Toimenpiteiden suunnittelussa on jo etukäteen huomioitu koronapandemian mahdollinen pitkittyminen ja suurin osa niistä pystytään toteuttamaan, vaikka tilanne jatkuisi epävarmana pidempään.

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia parannetaan laajentamalla harrastustarjontaa ja lisäämällä kohdennettua viestintää. Kevään toimenpiteiden toteuttaminen on viivästynyt poikkeustilanteen vuoksi, mutta toimialalla on valmius aloittaa toimenpiteet heti rajoitteiden salliessa. Tavoitteena on syyslukukaudella toteuttaa laajamittainen harrastustarjonta koulupäivien yhteyteen yhdessä kumppaneiden kanssa.

Palvelustrategiatyön toimenpiteet saadaan toteutettua suunnitellusti, vaikka työ on laaja ja haastava. Aikataulu on viivästynyt koska tehtävien resursointi palvelukokonaisuuksissa ja johdossa on ollut osin haasteellista koronapandemian aiheuttaman työn kuormitusten vuoksi.

Tilavarauskokonaisuuden kehittäminen etenee lähes aikataulussa. Hankkeessa kehitetään tilavarausprosesseja ja lisätään Varaamoon kuvattujen tilojen määrää. Loppukeväästä paineet kohdistuvat erityisesti pienten ulkoilmatapahtumien tilavarauksiin.

Tapahtuma- ja kulttuuritoimijoiden elpymisen tukemiseksi palvelujen ostojen määrärahaa suunnataan talousarvion sisällä yhden miljoonan euron verran ostoihin, joilla tuetaan tapahtumien sisältöjen tuotantoa ja terveysturvallisuutta.

Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.

Kaupunginkanslian 3.2.2021 päivätyn ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2021 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyy euromääräinen ennuste, toiminnan tavoitteet, koronakustannusten sekä valtionavustusten seuranta ja ennusteiden tekstiosuudet on oltava kaupunginkansliassa viimeistään:

Ennuste 1/2021 keskiviikkona 14.4.2021
Ennuste 2/2021 keskiviikkona 11.8.2021
Ennuste 3/2021 keskiviikkona 13.10.2021

Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten ennusteisiin ei sisällytetä tulospalkkiota. Tulospalkkion rahoitusehdon toteutuminen arvioidaan kaupunkitasoisesti.

Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun toteumatilannetta. Ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, joten ennusteet tulee laatia ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen ja ajantasaisen tiedon perusteella.

Stäng

Detta beslut publicerades 05.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Mer information fås av

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi