Yhtiökokoukset vuonna 2021, Uudenmaan Sairaalapesula Oy

HEL 2021-003437
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 69 §

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokous 2021

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n tulevassa yhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen yhtiöjärjestysmuutosta ja osingonjakoa koskevat päätösehdotukset liitteiden mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokous

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 15.6.2020, § 359 Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n (Uudenmaan Sairaalapesula) omistuksen ja toiminnan uudelleenjärjestäminen siten, että Uudenmaan Sairaalapesulan harjoittama pesulaliiketoiminta yhdessä Puro Tekstiilihuolto Oy:n vastaavan toiminnan kanssa siirrettiin uudelle perustettavalle yhtiölle nimeltä Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy, minkä jälkeen vanhat yhtiöt on ollut tarkoitus purkaa. Konsernijaosto hyväksyi 15.6.2020, § 56 perustettavan Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakassopimuksen sekä antoi jo ennakollisesti yhtiökokousedustajalle toimiohjeen hyväksyä jäljelle jääneen USP:n selvitystilaan asettamisen ja selvitysmiehen valinnan.

Edellä mainittuun järjestelyyn liittyneiden keskinäisten osakekauppojen jälkeen Helsingin omistusosuus Uudenmaan Sairaalapesulasta on tällä hetkellä noin 16% ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) noin 78%. Muut omistajat vähäisin osuuksin ovat Espoon kaupunki, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, Keravan ja Loviisan kaupungit, Sipoon kunta ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä.

Pesulaliiketoiminnan myymisen jälkeen Uudenmaan Sairaalapesulan omaisuus muodostuu pääasiassa kiinteistöstä maa-alueineen sekä nettosaamisista Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:ltä ja HUSilta.

Alkukeväästä 2021 tehtyjen veroselvitysten pohjalta Uudenmaan Sairaalapesulan toiminnan lakkauttamisen osalta päädyttiin selvitystilaan asettamisen sijasta järjestelyyn, jossa yhtiö muutetaan tavalliseksi kiinteistöyhtiöksi (yhtiöjärjestysmuutos) ja yhtiön varoja jaetaan osakkaille (osingonjako) ennen kiinteistöyhtiön osakkeiden myyntiä ulkopuoliselle taholle. Yhtiön hallituksen ehdotukset yhtiökokouksen hyväksyttäväksi ovat liitteinä 1 -2. Mikäli yhtiökokous tekee päätöksen osingonjaosta hallituksen esityksen mukaisesti, ja ottaen samalla huomioon myös varojen jakoon liittyvät osakeyhtiöoikeudelliset ym. reunaehdot, niin Helsingin osuus mahdollisesta pääoman palautuksesta olisi noin 400 000 euroa ja mahdollisesta osingonjaosta noin 650 000 euroa.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakkeiden myynti tuodaan myöhemmin kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Stäng

Detta beslut publicerades 03.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi