Sijaisen määrääminen keskushallinnossa pormestarille ja apulaispormestarille

HEL 2021-003473
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 557 §

Pormestarin ja apulaispormestarien sijaisuudet

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pormestarin ja apulaispormestarin sijaisuuksista seuraavasti:

Pormestarin sijaisena toimivat apulaispormestarit seuraavassa järjestyksessä:

 1. Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari
 2. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari
 3. Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari
 4. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari

Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin sijaisena toimivat apulaispormestarit seuraavassa järjestyksessä:

 1. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari
 2. Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari
 3. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarin sijaisena toimivat apulaispormestarit seuraavassa järjestyksessä:

 1. Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari
 2. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari
 3. Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari

Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin sijaisena toimivat apulaispormestarit seuraavassa järjestyksessä:

 1. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari
 2. Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari
 3. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin sijaisena toimivat apulaispormestarit seuraavassa järjestyksessä:

 1. Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari
 2. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari
 3. Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari

Sijaiseksi määrättyjen apulaispormestarien ollessa estyneinä tai esteellisiä apulaispormestarin sijaisena toimii pormestari.

Pormestarin ja kaikkien apulaispormestarien ollessa estyneinä pormestarin ja apulaispormestarien sijaisena toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää muista kuin toimielimen puheenjohtajuuteen tai jäsenyyteen liittyvistä pormestarin ja apulaispormestarien sijaisuuksista.

Pormestari vastaa kuntalaissa pormestarille säädetyistä ja hallintosäännössä määrätyistä tehtävistä. Apulaispormestarien toimivallasta määrätään hallintosäännössä. Pormestarin ja apulaispormestarin sijainen vastaa pääasiassa edellä määriteltyjen tehtävien hoitamisesta pormestarin tai kyseisen toimialan apulaispormestarin ollessa estynyt tai esteellinen.

Pormestarin ja apulaispormestarin sijaisena toimielimen puheenjohtajuuteen ja tähän liittyvien muiden tehtävien osalta toimii toimielimen varapuheenjohtaja. Toimielimen jäsenen sijaisena toimii pormestarin tai apulaispormestarin henkilökohtainen varajäsen kyseisessä toimielimessä.

Pormestarin ja apulaispormestarien toimivallan, aseman ja muiden tehtävien samankaltaisuudesta johtuen sijaistusjärjestelyt on tarkoituksenmukaista toteuttaa siten, että pormestarin sijaisina toimivat apulaispormestarit.

Apulaispormestarin sijaisena toimii esitetyn mukaisessa järjestyksessä kunkin toimialan apulaispormestari. Kaikkien edellä mainittujen ollessa estyneinä tai esteellisinä, sijaisena toimii pormestari.

Päätöksessä on varauduttu tilanteeseen, jossa pormestari ja apulaispormestarit ovat poikkeuksellisista syistä estyneitä hoitamaan tehtäväänsä. Edellä mainitussa tilanteessa pormestarin ja kunkin apulaispormestarin sijaisena toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Pormestarin sijaistusjärjestys perustuu ryhmien väliseen neuvottelutulokseen. Apulaispormestarien sijaistusjärjestyksen osalta sovelletaan vastaavaa järjestystä.

Pormestarin sijaistusjärjestys on myös apulaispormestarien välinen protokollajärjestys.

Stäng

Detta beslut publicerades 20.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi