Kokoonpanon muutos, hallitusjäsenen vaihdos, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

HEL 2021-003752
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 64 §

Yhtiökokoukset 2021, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n hallitusjäsenen vaihdos

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 siten, että yhtiön hallitukseen valitaan konsernijaoston 12.4.2021 päätöstä täydentäen asuntotuotannon hankeyksikön päällikkö Rami Nurminen eronpyynnön jättäneen Jussi Hyvärilän tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi, vuonna 2022 päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Yhtiön toiminimi on Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy, ruotsiksi Busholmens sopsug Ab. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 12,1 %. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren ja Saukonpaaden uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää koonti-asemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen.

Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä kierrätys- ja jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Yhtiön hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin konsernijaoston päätöksen perusteella vuonna 2022 päättyväksi toimikaudeksi seuraavat jäsenet: Outi Säntti, Kristian Berlin, Jussi Hyvärilä, Kati Kyancicek sekä Max Takala. Outi Säntti toimii yhtiön puheenjohtajana. Max Takalan siirryttyä toisiin tehtäviin kaupungin organisaatiossa, konsernijaosto päätti 12.4.2021 esittää yhtiön hallitukseen valittavaksi projektinjohtaja Tuomo Sipilän kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolta.

Yhtiön hallituksen jäsenistä Jussi Hyvärilä on jättänyt eronpyynnön hallituksesta 31.3.2021 niin, että eronpyyntö tulisi voimaan 1.5.2021. Hänen tilalleen esitetään tehtävänsä, osaamisensa ja yhtiön toimiala huomioon ottaen valittavaksi kaupungin asuntotuotanto ATT:n hankeyksikön päällikkö Rami Nurminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2021-2022. Nurminen on antanut tähän suostumuksensa.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Stäng

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.04.2021 § 54

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 siten, että yhtiön hallitukseen valitaan projektinjohtaja Max Takalan tilalle projektinjohtaja Tuomo Sipilä yhtiöjärjestyksen mukaiseksi, vuonna 2022 päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 19.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi