Toivomusponsi, Päiväkoti Vanhaisen hankesuunnitelmassa huomioitava ulkoilupihan muunneltavuus ja pihavalvonnan turvallisuus

HEL 2021-004003
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 15. / 758 §

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi ulkoilupihan muunneltavuuden ja turvallisuuden huomioimisesta päiväkoti Vanhaisen hankesuunnitelmassa

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 17.3.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hyväksyessään 17.3.2021 päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Katju Aron toivomusponnen: "Hyväksyessään hankesuunnitelman valtuusto edellyttää selvittämään mahdollisuuksia kehittää päiväkodin piha-alueen suunnitelman puitteissa toteutusta muuntojoustavaan suuntaan siten että ulkoilupiha olisi tarvittaessa jäsennettävissä eri alueisiin päiväkotiryhmien erilaisten tarpeiden mukaan sekä pihavalvonnan turvallisuuden varmistamiseksi. "

Kaarelaan sijoittuvalle päiväkoti Vanhaisen korvaavalle uudisrakennukselle toteutetaan leikkipiha, joka on erotettu saatto- ja huoltoliikenteestä. Rakennus piha-alueineen varustetaan tukemaan fyysistä aktiivisuutta arjessa ja varhaiskasvatuksen toiminnallisia tavoitteita. Piha-alueen suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimistilana. Nyt rakennuslupavaiheessa olevassa suunnitelmassa päiväkodin piha on jäsennetty eri alueisiin päiväkotiryhmien erilaisten tarpeiden mukaan sekä pihavalvonnan turvallisuuden varmistamiseksi toivomusponnessa edellytetyllä tavalla.

Kaupunki kehittää jatkuvasti toimintaansa toimivien palvelutilojen rakentamiseksi. Hankkeissa on tavoitteena tuottaa turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö lapsille, myös leikkipihan osalta. Tavoitteena on hakea kyseessä olevalle päiväkotikohteelle kaupungin ensimmäistä Joutsenmerkkiä. Ilmastovastuu otetaan huomioon myös pihasuunnittelussa ja toteutuksessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hankesuunnitelmasta antamassaan lausunnossa todennut, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja lasten
näkemykset tilojen kehittämisessä. Tilahankkeella tavoitellaan turvallista, terveellistä ja tarkoituksenmukaista oppimisympäristöä, joka tukee sekä lasten että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.09.2021 § 79

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin tavoitteena on, että riittävät ja toimivat palvelutilat parantavat lasten arkea. Päiväkoti Vanhaisen korvaava uudisrakennus tulee sijaitsemaan osoitteessa Soittajantie 10, Kaarelan peruspiirissä. Uudisrakennus mitoitetaan 224 lapselle. Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Soittajantie 10 korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksen 16.6.2020 sekä antanut lausunnon hankesuunnitelmasta 19.01.2021.

Lausunnossaan kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti pedagogisessa suunnitelmassa, toiminnallisissa tavoitteissa ja tilaohjelmassa esitettyjä pedagogisia tavoitteita tukeva tilojen toiminnallisuus tulee varmistaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja lasten näkemykset tilojen kehittämisessä. Tilahankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö, joka tukee sekä lasten että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.

Päiväkodille toteutetaan leikkipiha, joka on erotettu saatto- ja huoltoliikenteestä. Rakennus piha-alueineen varustetaan tukemaan fyysistä aktiivisuutta arjessa ja toiminnallisia tavoitteita. Piha-alueen suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimistilana. Nyt rakennuslupavaiheessa olevassa suunnitelmassa päiväkodin piha on jäsennetty eri alueisiin päiväkotiryhmien erilaisten tarpeiden mukaan sekä pihavalvonnan turvallisuuden varmistamiseksi.

Kaupunki kehittää jatkuvasti toimintaansa toimivien palvelutilojen rakentamiseksi. Hankkeissa on tavoitteena tuottaa turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö lapsille, myös leikkipihan osalta. Tavoitteena hakea kohteelle kaupunkiympäristön toimialan ensimmäistä Joutsenmerkkiä. Ilmastovastuu otetaan huomioon myös pihasuunnittelussa ja toteutuksessa.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, projektinjohtaja, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 04.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi