Yhtymäkokoukset vuonna 2021, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

HEL 2021-004182
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 72 §

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokous

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 28.5.2021.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

 1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus HSY:n vuoden 2020 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten hallitukselle,
 2. kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvitys toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty,
 3. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2020,
 4. vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätös ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2020,
 5. kannattaa hallituksen esitystä tilikauden tuloksen käsittelystä,
 6. merkitä tiedoksi vuoden 2020 henkilöstökertomus.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

HSY:n yhtymäkokous pidetään 28.5.2021. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vuoden 2020 henkilöstökertomus sekä sidonnaisuusilmoituksien käsitteleminen.

HSY tuotti vuonna 2020 vesi- ja jätehuoltopalveluja yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle ja yrityksille. Talousvettä tuotettiin ja jätevettä puhdistettiin myös toiminta-alueen ulkopuolisille vesihuoltolaitoksille sekä hoidettiin jätehuoltopalvelut sopimusperusteisesti Kirkkonummen kunnalle. Seutu- ja ympäristötietoja tuotettiin pääkaupunkiseudulle ja osin laajemmalle, Helsingin seudun 14 kunnan alueelle tai Uudenmaan 18 kunnan alueelle.

Talousvettä pumpattiin verkostoon 96,0 milj. m3, mikä on 1,6% vähemmän kuin edellisenä vuonna. Veden laskutettu määrä 75,8 milj.m3 väheni edellisestä vuodesta 1,3%. Uusi laskutusjärjestelmä otettiin käyttöön ja laskutusrytmi asiakkaille muuttui. Vuonna 2020 käsiteltiin jätevettä kokonaisuudessaan 152,5 milj. m3, joka on 2,4% korkeampi määrä kuin edellisenä vuonna. HSY:n jätevedenpuhdistamot saavuttivat ympäristölupamääräysten mukaisen toimintatason ja runsasvetisestä vuodesta huolimatta fosforin ympäristölupamääräyksiä tiukemmat HSY:n omat tonnipohjaiset tavoitteet saavutettiin

Jätehuollossa tehtiin noin 8,6 miljoonaa jäteasiatyhjennystä asiakaskiinteistöiltä. Kartonkipakkausten tyhjennysmäärä kasvoi noin 9 %, muovipakkausten noin 33 % ja sekajätteen määrä laski 3,7 % verrattuna vuoteen 2019. Vastaavasti jätemäärissä kartonkipakkausten määrä kasvoi noin 2 800 tn ja muovipakkausten noin 1 750 tn. Sekajätteen määrä kasvoi vuonna 2020 noin 5 100 tn verrattuna vuoteen 2019. Suurin selittävä syy sekajätteen kasvuun on koronaepidemia. Rajoitusten vuoksi ihmiset ovat viettäneet enemmän aikaa kotona, jolloin jätettä on syntynyt normaalioloihin verrattuna enemmän. Matkustamisen ja ihmisten liikkumisen vähentyminen näkyi sekajätteen määrässä varsin selvästi kesä–elokuun välisenä aikana, jolloin sekajätteen tuotto oli yli 2 000 tn suurempi kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Sekajäteastioiden tyhjennysmäärien ennakoidaan vähenevän tulevina vuosina edelleen, mutta vastaavasti astioiden täyttöasteen ja tyhjennyspainojen arvioidaan nousevan. Syynä tähän on lisääntyvä lajittelu, joka poistaa sekajätteen joukosta mm. muovi- ja kartonkipakkauksia, jotka ovat painoltaan kevyitä, mutta vievät jäteastian tilavuudesta suuren osan.

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 19.4.2021 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2020. Lautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto

HSY:n toimintatuotot tilikaudella 2020 olivat 388,5 miljoonaa euroa (talousarvio 374,6 miljoonaa euroa, josta 280,2 miljoonaa oli vesihuollon ja 97,8 miljoonaa jätehuollon myyntituottoja. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sekä ilmastoinfon toiminnan kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta perityt kuntaosuudet olivat 4,1 miljoonaa euroa. Muita tuottoja kertyi 6,3 miljoonaa euroa.

Toimintakulut olivat 179,0 miljoonaa euroa (TA 190,5 miljoonaa euroa), josta henkilöstökulut 47,1 miljoonaa, palvelujen ostot 92,1 miljoonaa, materiaalihankinnat 28,1 miljoonaa ja muut toimintakulut 11,7 miljoonaa euroa.

Investointien toteutuma (netto) oli 281,5 miljoonaa euroa (muutettu talousarvio 285,7 miljoonaa euroa). Tästä vesihuollon investoinnit olivat 262,6 miljoonaa, jätehuollon 17,3 miljoonaa, seutu- ja ympäristötiedon 0,2 miljoonaa ja muut investoinnit 1,4 miljoonaa euroa.

Toimintakate oli 211,7 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 64,4 miljoonaa euroa, josta rahoitustuotot olivat 2,0 miljoonaa ja rahoituskulut 66,5 miljoonaa euroa. Vuosikate oli 147,3 miljoonaa euroa. Taseen pysyvistä vastaavista tehtävät poistot olivat 117,1 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 30,2 miljoonaa ylijäämäinen. Tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 28,6 miljoonaa ylijäämäinen.

Stäng

Detta beslut publicerades 03.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Bilagor

1. Kokouskutsu, kokous 28.5.2021
2. Kokouskutsu, kokous 28.5.2021, liite, ääniluettelo ym
3. Kokouskutsu, kokous 28.5.2021, liite, tilinpäätös 2020
4. Kokouskutsu, kokous 28.5.2021, liite, arviointikertomus 2020
5. Kokouskutsu, kokous 28.5.2021, liite, henkilöstökertomus 2020

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.