Yhtymäkokoukset vuonna 2021, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

HEL 2021-004182
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 18. / 102 §

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 14.9.2021 klo 10.30.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa esittämään toimikaudelle 2021–2025 kuntayhtymän hallitukseen seuraavia henkilöitä:

puheenjohtajaksi Mia Nygård-Peltola ja varajäseneksi Markus Koskinen
jäseneksi Antti Vuorela ja varajäseneksi Anneli Temmes 
jäseneksi Dennis Pasterstein ja varajäseneksi Maarit Toveri 
jäseneksi Anna Korkman ja varajäseneksi Alex Seitsamo
jäseneksi Leo Stranius ja varajäseneksi Kirsi Vuorinen
jäseneksi Laura Jokela ja varajäseneksi Mikko Paunio 
jäseneksi Kristiina Kokko ja varajäseneksi Mikko Hurskainen

kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan:

jäseneksi Riina Kasurinen ja varajäseneksi Mikael Pälvi 
varajäseneksi Eija Paananen

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 14.9.2021. Yhtymäkokouksessa valitaan hallituksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet.

HSY:n perussopimuksen 9 §:n mukaan HSY:llä on hallitus, joka vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valmistelee ja panee täytäntöön yhtymäkokouksen päätökset, valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää, solmii sen puolesta sopimukset ja tekee muut oikeustoimet sekä käyttää sen puhevaltaa.

Hallituksessa on enintään 14 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustava jäsenkuntia virallisen asukasluvun suhteessa kuitenkin siten, että kuntaryhmää, jonka muodostavat muut kunnat kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa, edustaa vähintään yksi varsinainen jäsen. Samaa kuntaa edustavilla jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet äänivallasta (7 jäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään yksi jäsen tai varajäsen.

Hallitukseen esitetään valittavaksi 14 jäsentä. Perussopimuksen 9 §:n määräyksen mukainen laskelma kuntakohtaisesta paikkajaosta on liitteenä. Sen mukaan hallitukseen valitaan seitsemän Helsingin edustajaa.

Perussopimuksen 25 §:n mukaan hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän hallintosäännössä. Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kolme jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen siten, että' jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen tai varajäsen lautakunnassa.

Tarkastuslautakunnan kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58 §:n 3 momentin säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Tämä lasketaan vuoden 2021 kuntavaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista. Toimitettu laskelma liitteenä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Stäng

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.05.2021 § 72

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 28.5.2021.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

 1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus HSY:n vuoden 2020 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten hallitukselle,
 2. kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvitys toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty,
 3. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2020,
 4. vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätös ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2020,
 5. kannattaa hallituksen esitystä tilikauden tuloksen käsittelystä,
 6. merkitä tiedoksi vuoden 2020 henkilöstökertomus.

19.04.2021 Poistettiin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 08.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Bilagor

3. Kokouskutsu, kokous 14.9.2021, liite, ääniluettelo
4. Kokouskutsu, kokous 14.9.2021, liite, hallituspaikkojen jakaantuminen
5. Kokouskutsu, kokous 14.9.2021, liite, tarkastuslautakunnan paikkajakauma
6. Kokouskutsu, kokous 14.9.2021, liite, valmistelutoimikunnan neuvottelema paikkajako

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.