Lausuntopyyntö, käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärä, Helsingin käräjäoikeus

HEL 2021-004195
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 26. / 287 §

Lausunto Helsingin käräjäoikeudelle käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin käräjäoikeudelle seuraavan lausunnon käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä:

Kaupunginhallitus pitää käräjäoikeuden lautamiesten määrän vähentämistä noin 50 lautamiehellä perusteltuna.

Helsingin käräjäoikeus on lausuntopyynnössään arvioinut, että lautamiesten määrää olisi perusteltua vähentää nykyisestä 270 lautamiehestä. Käräjäoikeuden näkemyksen mukaan tulevaksi valtuustokaudeksi tarvitaan enintään 220-230 käräjäoikeuden lautamiestä. Käräjäoikeuden arvio lautamiesten määrän vähentämistarpeesta perustuu nykyisen toimikauden aikana voimaan tulleeseen muutokseen, jossa yhden tuomarin kokoonpanon käyttöala on laajentunut ja lautamiehet osallistuvat lähinnä vakavien rikosasioiden käsittelyyn sekä käräjänotaarien ratkaisemien rikosasioiden käsittelyyn.

Lautamieskokoonpanossa ratkaistiin vuonna 2019 510 ja vuonna 2020 456 rikosasiaa. Jokaisen lautamieheksi valitun tuli osallistua istuntoihin keskimäärin 6 kertaa vuoden 2019 aikana ja keskimäärin 4,6 kertaa vuoden 2020 aikana. Käräjäoikeuden käsityksen ja lautamiehiltä tulleen palautteen mukaan valittavilla lautamiehillä tulisi olla nykyistä enemmän istuntopäiviä vuosittain. Sopiva määrä voisi käräjäoikeuden mukaan olla noin 10 päivää vuodessa. Käräjäoikeuden lautamiehistä annetussa laissa määrätään, että lautamies voi olla mukana istunnossa kalenterivuonna enintään 20 päivänä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Ennen lautamiesten määrän vahvistamista käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalle kunnalle on varattava tilaisuus antaa asiassa lausunto. Helsingin käräjäoikeuden tuomiopiiriin ei kuulu muita kuntia kuin Helsingin kaupunki.

Käräjäoikeuden lautamiehiä koskevat keskeiset muutokset

Vuoden 2019 alusta eli kesken nykyisten lautamiesten toimikauden voimaan tulleella lailla laajennettiin yhden tuomarin kokoonpanon toimivaltaa käräjäoikeudessa rikosasioissa sekä lisättiin kokoonpanovaihtoehtoja rikosasioissa. Sanotut muutokset ovat vähentäneet lautamiesistuntojen määrää käräjäoikeudessa.

Kaupunginvaltuusto valitsi vuosien 2009 ja 2013 alussa puolueiden ehdotuksen pohjalta 300 käräjäoikeuden lautamiestä. Vuonna 2017 vastaava luku oli 270 lautamiestä. Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain mukaan lautamiehet valitaan valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Stäng

Detta beslut publicerades 23.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi