Vuokraus, kortteli 33390, Kuninkaantammi, Kaarela, Pohjola Rakennus Oy Suomi, Asunto Oy Helsingin Ultramariini ym.

HEL 2021-004231
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Kuninkaantammen autopaikkatonttia (LPA, 652 m²) koskevan lyhytaikaisen vuokrauksen jatkaminen kolmella kuukaudella (Kaarela, Kuninkaantammi, LPA-tontti 33390/2)

Teamchef

Päätös

Asuntotontit-tiimin päällikkö päätti vuokrata yhteisesti Asunto Oy Helsingin Ultramariinille ja Kiinteistö Oy Helsingin Kuninkaantammenaukiolle Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33390 tontin 2 (kiinteistötunnus 91-33-390-2, pinta-ala 652 m², os. Ultramariinikuja 3) rakennusluvan hakemista varten ajaksi 1.1.2023 - 31.3.2023 liitteestä 1 ilmenevin ehdoin.

(L3133-10)

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 mom. 1-kohdan mukaista erityistä toimivaltaa on kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä 29.5.2018, asia 23, delegoitu 1.6.2018 alkaen Maaomaisuuden kehittämisen ja tontit -palvelun asuntotontit-tiimin päällikölle. Asuntotontit-tiimin päällikkö on siten toimivaltainen päättämään nyt kyseessä olevan autopaikkatontin lyhytaikaisesta vuokrauksesta.

Päätös on kaupungin päätösten mukainen ja noudattaa kaupungin vakiintuneita käytäntöjä.

Päätösten muut perustelut ilmenevät liitteenä 2 olevasta perustelumuistiosta.

Detta beslut publicerades 11.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Maria Mannisto, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36454

maria.mannisto@hel.fi

Beslutsfattare

Miia Pasuri
tiimipäällikkö