Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Vuokraus, tilaelementti, Ylä-Fallin tie 54, Torpparimäen peruskoulu, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-004463
Ärendet har nyare handläggningar
§ 22

Vuokraus, tilaelementti, Ylä-Fallin tie 54, Torpparimäen peruskoulu, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata lisätilaksi Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetukselle osoitteessa Ylä-Fallin tie 54 sijaitsevasta tilaelementtirakennuksesta (paviljongista) Torpparinmäen peruskoululle huoneistoalaltaan 203,5 m² suuruisen tilan siten, että arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 4 438 euroa/kk eli 21,81 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 17,77 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 4,04 euroa/m²/kk. Ylläpitovuokra sisältää Kaupunkiympäristön toimialan hallintokulun 0,50 euroa/m²/kk. Hallintokulu on yleiskustannuskorvausta kaupunkiympäristölle (Tilahankkeiden käsittelyohje 2015, Kaupunginhallitus 14.12.2015).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja Kaupunkiympäristötoimialan välisessä vuokrasopimuksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja se alkaa 1.1.2021. Irtisanomisaika on 12 kuukautta.

Rakennuslupa tontilla on voimassa 23.01.2025 asti.

Päätöksen perustelut

Torpparinmäen alueella koulutilojen tarve on ollut suuri väestön kasvun vuoksi.

Torpparinmäen korttelitalon piha-alueelle aikoinaan väliaikaiseksi lisätilaksi vuokratut moduulit on lunastettu ja siirretty osoitteeseen Ylä-Fallin tie 54 Torpparinmäen peruskoulun lisätilaksi.

Detta beslut publicerades 12.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Beslutsfattare

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö