Vuokraus, vuokrasopimuksen muutos, tontti 22586/3, Vallila, Urhea-halli Oy

HEL 2021-005035
Ärendet har nyare handläggningar
§ 20

Yhteisjärjestelysopimuksen liittäminen lisälehdellä pitkäaikaiseen Urhea-halli Oy:n ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan väliseen maanvuokrasopimukseen 2019-012623

Idrottsdirektör

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti liittää Urhea-halli Oy:lle Helsingin 22. kaupunginosasta (Vallila) vuokratun maa-alueen vuokrasopimukseen 2019-012623 laaditut lisäehdot (liite 1) sekä Helsingin seudun opiskelijasäätiö sr:n (HOAS), Urhea-Halli Oy:n ja Helsingin kaupungin välisen yhteisjärjestelysopimuksen liitteineen (liite 2).

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut 10.9.2019, § 155, kaupunginvaltuuston 5.6.2019, § 191 vahvistamin perustein ja kaupunginhallituksen 10.9.2019, § 425 antamin oikeuksin Helsingin 22. kaupunginosassa (Vallila) korttelissa 22586 sijaitsevan 4 973 m²:n suuruisen maa-alueen Urhea-halli Oy:lle liikuntatoimintaa varten ajalle 1.10.2019 – 31.12.2059.

Helsingin kaupungin, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön sr:n (HOAS) ja Urhea-halli Oy:n välille on solmittu yhteisjärjestelysopimus liitettäväksi Helsingin kaupungin ja vuokralaisten välisiin pitkäaikaisiin maanvuokrasopimuksiin.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Urhea-halli Oy:n väliseen maanvuokrasopimukseen 2019-012623 liitetään lisälehti (liite 1), jossa sovitaan yhteisjärjestelysopimuksen liittämisestä pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen.

Liikuntajohtajan ollessa esteellinen Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Urhea-halli Oy:n vuokraukseen liittyvään päätöksentekoon (Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys, hallintolain 28.1 § kohta 5) lisälehden liittämisestä maanvuokrasopimukseen päättää vs. liikuntajohtajana ulkoilupalvelupäällikkö.

Yhteisjärjestelysopimuksen solmimisen liittyvä päätös

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun Tontit -yksikön päällikkö on päätöksellään 18.1.2021, 8 § hyväksynyt Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:n (Y-tunnus: 0116514-9; tontin 91-22-586-6 vuokralaisena), Urhea-halli Oy:n (Y-tunnus: 2904377-6; tontin 91-22-586-5 vuokralaisena) ja Helsingin kaupungin (kiinteistöjen 91-22-9903-1 ja 91-410-2-13 omistajana) välillä neuvotellun, liitteenä 2 olevan yhteisjärjestelysopimuksen.

Yhteisjärjestelysopimus on osapuolten välillä allekirjoitettu ja liitetty jo aiemmin kaupunkiympäristön toimialan ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:n(HOAS) väliseen tontin 22586/6 (sopimusnumero 2553, vuokratunnus A2122-10) maanvuokrasopimukseen.

Toimivalta

Hallintosäännön 24 luvun 1 §:n mukaan toimielimen päätöksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa esittelijä, ellei toimielin toisin päätä.

Detta beslut publicerades 11.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Beslutsfattare

Stefan Fröberg
vs. liikuntajohtaja

Bilagor

1. Lisälehti_Urhea-hallin sopimukseen 2019-012623
2. Yhteisjärjestelysopimus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.