Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Palkasta päättäminen, ylimääräisen työvuoron tekemisestä maksettava korvaus Sosiaali- ja terveystoimialalla ja osassa Palvelukeskusta

HEL 2021-005061
Ärendet har nyare handläggningar
§ 27

Ylimääräisten työvuorojen tekemisestä maksettava korvaus sosiaali- ja terveystoimialalla sekä palvelukeskuksen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti jatkaa 16.5.2021 päättymässä olevaa ylimääräisten työvuorojen tekemisestä maksettavaa korvausta.

Ylimääräisten työvuorojen tekemisestä maksetaan korvausta jaksotyössä myös työaikajaksolla 7/21 - 13/21 eli 17.5.–10.10.2021.

Ylimääräisen työvuoron korvauksena maksetaan saman suuruinen korvaus kuin ns. tuplavuoron tekemisestä eli 90 € / ylimääräinen työvuoro.

Korvausta maksetaan enintään kolmesta ylimääräisestä vuorosta per työaikajakso.

Päätöksen perustelut

Palveluiden järjestäminen ja turvaaminen sosiaali- ja terveystoimialalla sekä palvelukeskuksen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa on haasteellista kesälomien ja edelleen jatkuvan koronapandemiatilanteen vuoksi työaikajaksoilla 7/21 - 13/21.

Toiminnan turvaamiseksi, poikkeuksellisissa olosuhteissa työntekijöiltä tiedustellaan työvuorosuunnitelmia laadittaessa ja tiedustellaan vielä ennen työvuorolistan vahvistamista mahdollisuutta tehdä vapaaehtoisesti ylimääräisiä työvuoroja. Ylimääräinen työvuoro voidaan sopia myös työvuorolistan vahvistamisen jälkeen eli tehdä työvuorolistan muutos.

Jaksoilta syntyvät ylityöt korvataan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Ylimääräisen työvuoron korvaus maksetaan ylityökorvausten lisäksi. Ylimääräisen työvuoron korvauksen maksaminen perustuu virka- ja työehtosopimuksen ulkopuolisena ns. harkinnan varaisena korvauksena työnantajan tilannekohtaiseen harkintaan. Korvauksen maksaminen ei muodosta vakiintunutta käytäntöä.

Ylimääräisen työvuoron lisää sovelletaan jaksotyötä tekeviin, joiden palvelussuhde Helsingin kaupunkiin on voimassa vähintään koko yksittäisen työaikajakson.

Detta beslut publicerades 27.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja