Yhtiökokoukset vuonna 2021, Helmi Liiketalousopisto Oy

HEL 2021-005231
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 70 §

Helmi Liiketalousopisto Oy:n hallitusjäsenen vaihdos

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helmi Liiketalousopisto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.5.2021 siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan Stadin ammatti- ja aikuisopiston johtava rehtori Maria Sarkkinen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi 2021-2024.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helmi Liiketalousopisto Oy

Yhtiön toimialana on ylläpitää toisen asteen oppilaitosta sekä ammattikorkeakoulua. Yhtiö voi omistaa ja hallita tarkoitusperiään varten kiinteistöjä, osakkeita tai osuuksia. Yhtiö voi ylläpitää oppilaitoksia omistamalla toisen asteen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun osakkeita.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 16,5 %.

Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy sen yhtiökokouksen päättyessä, joka pidetään varsinaisen yhtiökokouksen tekemästä vaalista lukien kolmen vuoden kuluttua.

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen yksi (1) jäsen.

Helmi Liiketalousopisto Oy:n hallituksen jäsen, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.

Helmi Liiketalousopisto Oy:n uudeksi hallituksen jäseneksi Liisa Pohjolaisen tilalle on tarkoituksenmukaista valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston johtava rehtori Maria Sarkkinen hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen. Vaihdos tapahtuisi toimikauden vaihtuessa.

Hallituksen jäsenmäärä on tämän jälkeen seitsemän jäsentä ja se on yhtiöjärjestyksen mukainen.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Stäng

Detta beslut publicerades 03.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi