Vuokraus, maa-alue, ulkopadel-kentät, Paloheinä

HEL 2021-005328
Ärendet har nyare handläggningar
§ 39

Maa-alueen vuokraaminen Paloheinästä padeltoimintaa varten

Idrottsdirektör

Päätös

Liikuntajohtaja päättää vuokrata JS padel Oy:lle (The Park), (y-tunnus: 3178252-7) Helsingin kaupungin 35. kaupunginosassa (Tuomarinkylä) sijaitsevan ja karttaliitteeseen merkityn, 2400 m²:n suuruisen maa-alueen padeltoiminnan harjoittamista varten.

Alue vuokrataan 1.3.2022 – 31.12.2027 väliseksi ajankohdaksi. Kohteesta peritään 10 250 euron vuosivuokraa (alv. 0 %). Muut vuokraehdot on määritelty liitteenä olevassa vuokrasopimuksessa.

Ennen vuokrasopimusten allekirjoittamista hakijan tulee osoittaa, että sillä on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset vastata vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteista. Jos vuokrasopimusta ei voida allekirjoittaa valitun hakijan kanssa, pyritään kohteeseen löytämään korvaava toimija. Toimija valitaan aiemmin hakemuksen jättäneiden toimijoiden joukosta aiemmin jätettyjen hakemusten perusteella.

Tämä päätös ei anna JS padel Oy:lle oikeutta rakennus- tai muiden töiden aloittamiseksi Paloheinän ulkoilualueella.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös muutoksenhaun tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Palloilulaji padelin suosio on kasvanut Helsingissä voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Tämän seurauksena pelivuoroja ei tällä hetkellä riitä läheskään kaikille halukkaille. Helsingin kaupungin liikunnan palvelukokonaisuus haki näihin asiakastarpeisiin vastatakseen toimijoita rakentamaan ulkopadel-kenttiä liikuntapuistoihinsa Kurkimäessä, Latokartanossa, Paloheinässä ja Siltamäessä 10.5.—24.5.2021 ilmoittautumis- sekä neuvottelumenettelyä käyttäen. Liitteinä olevat hakuilmoitus ja kohteen kuvaus julkaistiin kaupungin verkkosivuilla.

Haun valintaperusteissa mainittiin, että:

”Yllä esitetty haku on avoin kaikille. Hakuun voi osallistua yksittäinen toimija tai useamman toimijan yhteenliittymä. Arvostamme kokemusta vastaavanlaisen rakennushankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Suunnitelmassa arvostamme hyvää yhteissopivuutta alueen muihin toimintoihin ja ympäristöön. Valittavalla toimijalla tulee olla taloudelliset resurssit suunnittelemansa hankkeen toteuttamiseksi.

Kohteiden saajat valitaan ensisijaisesti esitettyjen suunnitelmien ja niiden pohjalta käytävien neuvottelujen perusteella. Saman tasoiksi arvioiduissa hankesuunnitelmissa jatkoneuvottelut käydään sen tahon kanssa, jonka vuokratarjous on suurin. Lopullisesti valinnasta päättää liikuntajohtaja.”

Liikuntapalvelukokonaisuus vastaanotti Paloheinän liikuntapuistoon toteutettaviin padel-kenttiin liittyviä hakemuksia neljä (4) kappaletta. Kaikki tarjoukset täyttivät kaupungin asettamat vähimmäisvaatimukset ja olivat laadullisesti riittävän korkeatasoisia.

Nordic Padel Oy (y-tunnus: 2950899-1)
Padelton Oy (y-tunnus: 3156968-9)
JS padel Oy (y-tunnus 3178252-7)
Silvia Henriksson & Carl Hietala

Paloheinän kohteen osalta JS padel Oy esitti korkeimman tarjouksen kaupungin maksettavasta maavuokrasta. Tällä perusteella liikunnan palvelukokonaisuus aloitti sopimusneuvottelut yhtiön kanssa kesäkuussa 2021 yllä esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti. Neuvotteluiden perusteella liikunnan palvelukokonaisuus vakuuttui JS padel Oy:n osaamisesta ja suunnitelmista.

Maa-alueen vuokran suuruus perustuu ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyssä saatuun korkeimpaan tarjoukseen. Vuokran voidaan katsoa vastaavan markkinaperusteista vuokraa, joten vuokrasopimuksella ei anneta taloudellista etua vuokralaiselle. Näin ollen valtiontukisäännökset eivät tule sovellettaviksi tässä tapauksessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

Detta beslut publicerades 04.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Petri Angelvuo, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87906

petri.angelvuo@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi

Beslutsfattare

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.