Valtuustoaloite, Hernesaaren tapahtuma-alueiden ympäristömelua estävä rakentaminen

HEL 2021-005572
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 27. / 792 §

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite Hernesaaren tapahtuma-alueiden melua torjuvasta rakentamisesta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja yksi muu valtuutettu ovat 5.5.2021 tehneet seuraavan aloitteen: Liikenteellisesti haasteelliseen Hernesaareen suunnitellaan yleisötapahtuma-alueita ja tiloja nykyisen saunan tapahtuma-alueen lisäksi. Me valtuutetut esitämme, että ongelmallisten liikennejärjestelyjen ratkaisemisen lisäksi alueen suunnittelussa ja rakentamisessa paneuduttaisiin tapoihin, joilla vähennetään ympäristöön kantautuvaa tapahtumamelua."

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto 15.9.2021.

Lausunnon mukaan tiedossa ei ole, että Hernesaareen olisi suunnitteilla yleisötapahtuma-alueita ja -tiloja. Mikäli alueelle jatkossa suunnitellaan tapahtuma-alueita, tulee suunnittelun yhtenä keskeisenä lähtökohtana olla toiminnoista mahdollisesti aiheutuvan meluhaitan minimoiminen. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen meluilmoitusmenettely ja ympäristönsuojelulain toimeenpanemiseksi annetut Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ohjaavat myös Hernesaaressa mahdollisesti järjestettävien tapahtumien meluntorjuntaa.

Hernesaaressa on mahdollista järjestää ulkoilmatapahtuma hakemalla lupaa maanomistajalta eli kaupungilta. Pyhän Birgitan puistossa on mahdollista järjestää pieniä ulkoilmatapahtumia käyttösääntöjen puitteissa ilman erillistä lupahakumenettelyä.

Monista ulkoilmatapahtumista aiheutuu lähiympäristöön melua. Tapahtuman järjestämisestä ja mahdollisesta meluhaitasta on hyvä tiedottaa etukäteen lähialueen asukkaita, koska se vähentää melun häiritsevyyden kokemista. Tiedottamisvelvollisuudesta voidaan määrätä myös lyhytaikaisen maanvuokrauksen ehdoissa. Meluhaitan vähentämisessä oleellista on myös mm. äänentoistolaitteiden mitoitus ja suuntaus, äänenvoimakkuuden kohtuullisuus sekä tapahtuman ajankohta.

Mikäli ulkoilmatapahtuma, jossa käytetään äänenvahvistimia, päättyy vasta klo 22.00 jälkeen, tulee siitä tehdä ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti meluilmoitus ja tällöin myös tiedottaminen etukäteen on velvoittavaa. Meluilmoituspäätöksessä ympäristönsuojeluviranomainen voi vaikuttaa meluhaitan syntymiseen asettamalla tarpeellisia määräyksiä, joilla häiritsevää melua rajoitetaan tai estetään.

Lisäksi äänentoistolaitteiden käytöstä määrätään ympäristönsuojelumääräysten 23 §:ssä seuraavasti: Liikkeiden ja ravintoloiden äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö ulkotiloissa asuin- ja majoitushuoneistojen sekä hoitolaitosten läheisyydessä yöaikaan kello 22.00–7.00 on kielletty. Hoitolaitosten läheisyydessä toistuva käyttö on kielletty myös päiväaikaan. Lisäksi ulossuunnatut äänentoistolaitteet on aina säädettävä siten, ettei melusta aiheudu haittaa tai häiriötä naapurustolle.

Hernesaaren asemakaavan muutos

Valtuustoaloitteessa viitataan mahdollisesti Helsingin hallinto-oikeuden 29.4.2021 kumoamaan Hernesaaren asemakaavaan ja kaavan mahdollistamiin toimintoihin.

Hernesaaren kumotussa asemakaavassa ei ole osoitettu erityisiä tapahtuma-alueita, joista aiheutuvan ympäristömelun leviämisen estämiseen olisi kaavavaiheessa voitu kiinnittää huomiota. Kaava-alueelle sijoittuu kuitenkin monia mm. puistoalueita ja aukioita, joilla ulkoilmatapahtumien järjestäminen on mahdollista vastaavien edellytyksin kuin muuallakin kaupungissa. Kaava-alueelle osoitetun urheilu- ja virkistyspalveluiden alueen kaavamääräyksen mukaan alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä tuottamatonta vesiurheilutoimintaa. Vesialuetta voidaan toki käyttää jo nykyisellään mm. vesiurheilukilpailuihin tai muihin tapahtumiin.

Kaava-alueen itärannalle sijoittuvien asuinkortteleiden yhteyteen on kaavassa esitetty ravintolatoimintoja ja niihin liittyviä terassialueita. Ravintolatoimintoihin liittyy usein musiikki, josta voi aiheutua meluhaittaa asumiselle etenkin ilta- ja yöaikaan. Musiikkiravintoloista aiheutuvan melun ja asumisen yhteensovittamisen haaste on tunnistettu kaavavalmistelun aikana. Tästä syystä kaavassa on annettu määräys: Kortteleissa 20850–20857 rakennusten jatkosuunnittelun yhteydessä tulee kiinnittää huomiota kortteliin ja sen lähiympäristöön sijoittuvan ravintolatoiminnan mahdollisesti aiheuttamaan meluhaittaan.

Lähimmäs Eiran olemassa olevaa asumista sijoittuu uimaranta ja asemakaavassa sille osoitettu uimarannan huoltorakennus. Huoltorakennukseen saa sijoittaa enintään 250 k-m2 kahvilatilaa ja rakennuksen koko kattopinta-ala tulee rakentaa yleiseen käyttöön ulko-oleskelualueeksi. Merkintään liittyvän kaavamääräyksen mukaan katolle ei saa sijoittaa tarjoilualueita, joten musiikin soittaminen katolla ei ole kahvilatoiminnan kannalta olennaista. Kahvilatoiminta sisätiloissa ei aiheuta meluhäiriötä lähiympäristöön.

Kaupunginhallituksen vastaus on saadun lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan valtuutetun aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, vastauksen antaa kaupunginhallitus.

Stäng

Kaupunkiympäristön toimiala 15.9.2021

Lausunto

Kaupunkiympäristön toimiala antaa valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialan tiedossa ei ole, että Hernesaareen olisi suunnitteilla yleisötapahtuma-alueita ja -tiloja. Mikäli alueelle jatkossa suunnitellaan tapahtuma-alueita, tulee suunnittelun yhtenä keskeisenä lähtökohtana olla toiminnoista mahdollisesti aiheutuvan meluhaitan minimoiminen. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen meluilmoitusmenettely ja ympäristönsuojelulain toimeenpanemiseksi annetut Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ohjaavat myös Hernesaaressa mahdollisesti järjestettävien tapahtumien meluntorjuntaa.

Tapahtuma-alueiden meluntorjunta

Hernesaaressa on mahdollista järjestää ulkoilmatapahtuma hakemalla lupaa maanomistajalta eli kaupungilta. Pyhän Birgitan puistossa on mahdollista järjestää pieniä ulkoilmatapahtumia käyttösääntöjen puitteissa ilman erillistä lupahakumenettelyä.

Monista ulkoilmatapahtumista aiheutuu lähiympäristöön melua. Tapahtuman järjestämisestä ja mahdollisesta meluhaitasta on hyvä tiedottaa etukäteen lähialueen asukkaita, koska se vähentää melun häiritsevyyden kokemista. Tiedottamisvelvollisuudesta voidaan määrätä myös lyhytaikaisen maanvuokrauksen ehdoissa. Meluhaitan vähentämisessä oleellista on myös mm. äänentoistolaitteiden mitoitus ja suuntaus, äänenvoimakkuuden kohtuullisuus sekä tapahtuman ajankohta.

Mikäli ulkoilmatapahtuma, jossa käytetään äänenvahvistimia, päättyy vasta klo 22.00 jälkeen, tulee siitä tehdä ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti meluilmoitus ja tällöin myös tiedottaminen etukäteen on velvoittavaa. Meluilmoituspäätöksessä ympäristönsuojeluviranomainen voi vaikuttaa meluhaitan syntymiseen asettamalla tarpeellisia määräyksiä, joilla häiritsevää melua rajoitetaan tai estetään.

Lisäksi äänentoistolaitteiden käytöstä määrätään ympäristönsuojelumääräysten 23 §:ssä seuraavasti: Liikkeiden ja ravintoloiden äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö ulkotiloissa asuin- ja majoitushuoneistojen sekä hoitolaitosten läheisyydessä yöaikaan kello 22.00–7.00 on kielletty. Hoitolaitosten läheisyydessä toistuva käyttö on kielletty myös päiväaikaan. Lisäksi ulossuunnatut äänentoistolaitteet on aina säädettävä siten, ettei melusta aiheudu haittaa tai häiriötä naapurustolle.

Hallinto-oikeuden kumoama Hernesaaren asemakaava

Valtuustoaloitteessa viitataan mahdollisesti Helsingin hallinto-oikeuden 29.4.2021 kumoamaan Hernesaaren asemakaavaan ja kaavan mahdollistamiin toimintoihin.

Hernesaaren kumotussa asemakaavassa ei ole osoitettu erityisiä tapahtuma-alueita, joista aiheutuvan ympäristömelun leviämisen estämiseen olisi kaavavaiheessa voitu kiinnittää huomiota. Kaava-alueelle sijoittuu kuitenkin monia mm. puistoalueita ja aukioita, joilla ulkoilmatapahtumien järjestäminen on mahdollista vastaavien edellytyksin kuin muuallakin kaupungissa. Kaava-alueelle osoitetun urheilu- ja virkistyspalveluiden alueen kaavamääräyksen mukaan alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä tuottamatonta vesiurheilutoimintaa. Vesialuetta voidaan toki käyttää jo nykyisellään mm. vesiurheilukilpailuihin tai muihin tapahtumiin.

Kaava-alueen itärannalle sijoittuvien asuinkortteleiden yhteyteen on kaavassa esitetty ravintolatoimintoja ja niihin liittyviä terassialueita. Ravintolatoimintoihin liittyy usein musiikki, josta voi aiheutua meluhaittaa asumiselle etenkin ilta- ja yöaikaan. Musiikkiravintoloista aiheutuvan melun ja asumisen yhteensovittamisen haaste on tunnistettu kaavavalmistelun aikana. Tästä syystä kaavassa on annettu määräys: Kortteleissa 20850–20857 rakennusten jatkosuunnittelun yhteydessä tulee kiinnittää huomiota kortteliin ja sen lähiympäristöön sijoittuvan ravintolatoiminnan mahdollisesti aiheuttamaan meluhaittaan.

Lähimmäs Eiran olemassa olevaa asumista sijoittuu uimaranta ja asemakaavassa sille osoitettu uimarannan huoltorakennus. Huoltorakennukseen saa sijoittaa enintään 250 k-m2 kahvilatilaa ja rakennuksen koko kattopinta-ala tulee rakentaa yleiseen käyttöön ulko-oleskelualueeksi. Mutta kaavamääräyksen mukaan katolle ei saa sijoittaa tarjoilualueita, joten musiikin soittaminen katolla ei ole kahvilatoiminnan kannalta oleellista. Kahvilatoiminta sisätiloissa ei aiheuta meluhäiriötä lähiympäristöön.

Perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja yksi muu valtuutettu ovat tehneet 5.5.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

”Liikenteellisesti haasteelliseen Hernesaareen suunnitellaan yleisötapahtuma-alueita ja tiloja nykyisen saunan tapahtuma-alueen lisäksi. Me valtuutetut esitämme, että ongelmallisten liikennejärjestelyjen ratkaisemisen lisäksi alueen suunnittelussa ja rakentamisessa paneuduttaisi tapoihin, joilla vähennetään ympäristöön kantautuvaa tapahtumamelua.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristön toimialaa antamaan lausunnon 30.9.2021 mennessä.

Lisätiedot

Anu Haahla, ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 17.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi