Yhteistyösopimus, tietojen päivittäminen, yhteistyön kehittäminen ja edunvalvonta, Helsingin seudun kunnat

HEL 2021-005773
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 413 §

Helsingin seudun yhteistyösopimus

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin seudun yhteistyökokous (HSYK) on toimittanut kaikkiin seudun kuntiin hyväksyttäväksi päivitetyn Helsingin seudun yhteistyösopimuksen. Yhteistyökokous päätti kokouksessaan 11.5.2021 hyväksyä Porvoon, Lohjan ja Siuntion kunnat yhteistyökokoukseen kumppanuusjäseninä ja päätti osaltaan hyväksyä päivitetyn yhteistyösopimuksen. Sopimus päätettiin toimittaa hyväksyttäväksi kaikkiin seudun kuntiin, jonka jälkeen se tulee voimaan. Sopimus korvaa aiemman sopimuksen ja on voimassa toistaiseksi.

Seudun 14 kunnan yhteistyö perustuu kuntien vuonna 2005 hyväksymään yhteistyösopimukseen. Sopimuksessa on sovittu yhteistyön tavoitteista, organisoinnista, yhteistyökokouksesta, sen kokoonpanosta ja menettelytavoista sekä viranhaltijayhteistyöstä. Sopimuksen mukaan yhteistyön tavoitteena on erityisesti Helsingin seudun yhteistyön kehittäminen ja edunvalvonta. Seudullisesti merkittäviä asioita käsitellään Helsingin seudun yhteistyökokouksessa, joka on kuntien johtavien luottamushenkilöiden säännöllisesti kokoontuva yhteistyöelin. Yhteistyökokous muun muassa hyväksyy valtuustokausittain Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman. Yhteistyökokoukseen osallistuvat kunkin kunnan kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat sekä yhteistyökokouksen valtuustokausittain mahdollisesti nimeämät lisäjäsenet. Puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa yhteistyökokous valitsee valtuustokaudeksi keskuudestaan. Kuluvalla valtuustokaudella puheenjohtajana on toiminut Helsingin pormestari. Yhteistyökokouksen valmistelusta ja muusta viranhaltijayhteistyöstä vastaavat 14 kunnan kuntajohtajien valmistelukunta, valmistelusihteeristö sekä yhteistyökokouksen nimeämä maankäytön, asumisen ja liikenteen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on seudun yhteisen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman valmistelu ja toteutumisen seuranta. Sopijaosapuolina ovat pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä KUUMA-kunnat eli Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo.

Vuodesta 2005 lähtien voimassa olleen yhteistyösopimuksen päivittäminen käynnistyi seudun kunnan- ja kaupunginjohtajien 23.10.2019 kokouksessaan tekemällä päätöksellä. Sopimusta oli tarve selkeyttää rakenteeltaan ja tehdä siihen eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Lisäksi vuonna 2020 Porvoon ja Lohjan kaupungit sekä Siuntion kunta tekivät yhteistyökokoukselle esityksensä tulla kutsutuiksi mukaan yhteistyökokouksen toimintaan. Esitysten johdosta yhteistyökokous toteutti Porvoon, Lohjan ja Siuntion kuntien liittymisestä selvityksen ja päätti, että päivitetty yhteistyösopimus hyväksytään, kun yhteistyökokous on päättänyt kantansa Porvoon, Lohjan ja Siuntion esityksiin.

Yhteistyökokouksen 11.5.2021 kokouksessaan hyväksymä yhteistyösopimus vastaa sisällöllisesti tavoitteiltaan, menettelytavoiltaan ja muilta keskeisiltä osiltaan aiempaa sopimusta lukuun ottamatta kumppanuusjäsenyyden johdosta siihen tehtyjä muutoksia. Päivityksen yhteydessä sopimusta on yksinkertaistettu rakenteeltaan ja lisäksi siihen on tehty eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Helsingin seudun yhteistyöhön osallistuisivat jatkossa pääkaupunkiseudun kaupungit sekä KUUMA-kunnat sopimuskuntina sekä Porvoon ja Lohjan kaupungit ja Siuntion kunta kumppanuuskuntina. Kumppanuuskunta olisi uusi jäsenyysmuoto, joka määriteltäisiin sopimuksessa. Se oikeuttaisi Porvoon, Lohjan ja Siuntion osallistumisen Helsingin seudun yhteistyökokouksen kokouksiin sekä seudun kunnan- ja kaupunginjohtajien valmistelukunnan kokouksiin. Kumppanuuskunnat osallistuisivat HSYK:in toimintaan kuten sopimuskunnat, mutta eivät osallistuisi valmisteluun tai päätöksentekoon maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta, sopimuksessa mainitun MAL-suunnitelman laadintaan eivätkä valtion kanssa laadittavaan MAL-sopimukseen. Poikkeuksena liikenteen osalta Siuntion kunta, joka on HSL:n jäsenkunta. Kumppanuuskunnat eivät myöskään tulisi jäseniksi valtioneuvoston hallituskaudeksi 2019-2023 asettamaan metropolipolitiikan yhteistyöryhmään.

Uusien kumppanuusjäsenten johdosta Helsingin seudun yhteistyökokouksen kokoonpano laajenisi 28 luottamushenkilöstä 34 luottamushenkilöön ja samoin kuntajohtajien valmistelukunnan kokoonpano laajenisi 14 henkilöstä 17 henkilöön. Yhteistyökokoukseen osallistuisivat jatkossa sekä sopimus- että kumppanuuskuntien kunnan/kaupunginvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat. Lisäksi yhteistyökokous voisi jatkossakin päättää, että valtuustokaudeksi kokoukseen valitaan 4-6 lisäjäsentä, joista 2-4 edustaisi pääkaupunkiseudun kaupunkeja ja kaksi KUUMA-seutua.

Yhteistyökokouksen menettelytapoja on sopimuksessa täsmennetty siten, että sopimukseen sisällytettäisiin nimenomainen maininta siitä, että yhteistyökokous tekee päätöksensä yksimielisesti ja kussakin kuntien hyväksyntää vaativassa asiassa kunnat tekevät varsinaisen päätöksen omien päätöksentekomääräystensä mukaisesti. Käytännössä näin on toimittu jo nykyisen sopimuksen voimassaollessa, vaikka siihen ei asiaa koskevaa kirjausta sisällykään. Sopimuksella ei näin ollen siirretä päätösvaltaa yhteisille toimielimille.

Muilta osin sopimus vastaa pitkälti aiempaa sopimusta.

Yhteistyöstä aiheutuvista kokouskustannuksista vastaa kokouksen järjestävä taho. Kokouspalkkioista ja ansiomenetysten korvaamisesta päättää ja vastaa kukin sopimus- ja kumppanuuskunta omien sääntöjensä mukaisesti. Muista mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja niiden jakamisesta päättää kuntajohtajien valmistelukunta.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle. Tämän kaltaisista, kaupunkien välisistä sopimuksista päättämistä ei ole säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.

Hallintosäännön 24 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen päätöksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa pormestari ja varmentaa esittelijä, ellei kaupunginhallitus toisin päätä.

Stäng

Detta beslut publicerades 04.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm@hel.fi