Lausuntopyyntö, luonnos hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksesta, Opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2021-005810
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 15. / 509 §

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle seuraavan lausunnon tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta:

Yleiset huomiot hallituksen esitysluonnoksesta

Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA-koulutus) yhdistetään 1.8.2022 alkaen nykyiset nivelvaiheen koulutukset: perusopetuksen lisäopetus (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA-koulutus) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA-koulutus). TUVA-koulutus on osa oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvää lainsäädännön kokonaisuutta.

Helsingin kaupunki kannattaa hallituksen esitysluonnoksen tavoitteita rahoitustason yhtenäistämisestä eri rahoitusjärjestelmissä, riittävän rahoitustason varmistamisesta tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA-koulutuksen) järjestämiseksi sekä TUVA-koulutuksen järjestämisperiaatteiden tarkentamisesta. Sekä TUVA-koulutuksen järjestäjän että opiskelijan kannalta on tärkeää, että koulutuksen järjestämisessä ja rahoittamisessa sovellettavat säännökset ovat selkeitä. Helsingin kaupunki kuitenkin toteaa, ettei rahoituksen muodostumisessa huomioida riittävästi sitä, että päävastuu TUVA-koulutuksen järjestämisestä on ammatillisen koulutuksen järjestäjillä.

Huomiot ehdotetusta rahoitusmallista

Helsingin kaupungilla on ammatillisen koulutuksen järjestäjänä VALMA-koulutuksen järjestämislupa, joten tulevan TUVA-koulutuksen rahoitus määräytyisi ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän mukaan. Esitysluonnoksen mukaan mahdollinen TUVA-koulutuksen opiskelijavolyymin kasvu voitaisiin huomioida varsinaisen suoritepäätöksen tai varainhoitovuoden aikana mahdollisesti tehtävän lisäsuoritepäätöksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrittelyssä. Esitysluonnoksessa ei kuitenkaan ehdoteta lisättäväksi ammatillisen koulutuksen määrärahaa, joten TUVA-koulutuksen opiskelijavolyymin lisääminen voi vähentää ammatillisen koulutuksen toteuttamista. Helsingin kaupunki katsoo, että koko koulutustarjonnan laadukas toteuttaminen edellyttäisi myös ammatillisen koulutuksen määrärahan lisäämistä. TUVA-koulutuksen opiskelijavolyymien kasvu vaikeuttaisi koulutuksen järjestäjän rahoituksen ennakoitavuutta entisestään, koska vaikutuksia voi olla myös muun koulutuksen rahoitukseen alentavasti.

Esityksen tavoitteena on yhtenäistää valmentavan koulutuksen rahoituksen taso eri rahoitusjärjestelmissä ja samalla varmistaa koulutuksen järjestäjille riittävä rahoitustaso TUVA-koulutuksen järjestämiseen. Käytännössä yhtenäistäminen tehtäisiin määrittelemällä nykyisten nivelvaiheen koulutusten rahoituksen perusteella laskennallinen verrokkiyksikköhinta ja asettamalla kussakin rahoitusjärjestelmässä käytettävät painokertoimet siten, että rahoituksen taso asettuisi uudistuksen alkuvaiheessa mahdollisimman tarkasti verrokkiyksikköhinnan euromäärään.

Nykyisiin yksikköhintoihin verrattuna TUVA-koulutuksen yhteinen yksikköhinta eroaisi perusopetuksen lisäopetuksen yksikköhinnasta 1,3 prosenttia ja VALMA-koulutuksen yksikköhinnasta -1,5 prosenttia. LUVA-koulutuksen yksikköhintoihin eroa on nuorille tarkoitetussa koulutuksessa 9,4 prosenttia ja aikuisille tarkoitetussa koulutuksessa 68,4 prosenttia. Erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen järjestäminen huomioidaan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmässä korotuskertoimen kautta. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmässä TUVA-koulutuksen yksikköhinta sisältäisi keskimääräisenä myös erityisen tuen tarpeesta aiheutuvan rahoituksen.

Helsingin kaupunki kiinnittää rahoitustason yhtenäistämisessä huomiota siihen, että päävastuu TUVA-koulutuksen järjestämisestä on ammatillisen koulutuksen järjestäjillä, joten TUVA-koulutuksen rahoitustason tulisi olla nykyisen ammatillisen koulutuksen valmentavan koulutuksen mukainen. TUVA-koulutuksen yksikköhinnan ja rahoitustason lasku verrattuna nykyiseen VALMA-koulutukseen ei tue esitysluonnoksen tavoitetta koulutuksen järjestäjien riittävän rahoitustason varmistamisesta. TUVA-koulutuksessa kustannuksia nostavat pienemmät opiskeluryhmät sekä muita opiskelijaryhmiä suurempi ohjauksen ja tuen tarve.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää 11.5.2021 Helsingin kaupungin lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (liitteet 1 ja 2). Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelussa 15.6.2021 mennessä. Lausunnolle on saatu lisäaikaa 28.6.2021 asti.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annettua lakia. Esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin oppivelvollisuusiän korottamisesta 18 ikävuoteen, ohjauksen vahvistamisesta sekä toisen asteen valmistavien koulutusten ja nivelvaiheen ohjauksen kehittämisestä.

Esityksessä esitetään säädettäväksi tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta. Esityksen mukaan tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta rahoitettaisiin siihen yhdistettävien nivelvaiheen koulutusten nykyisten rahoitusjärjestelmien puitteissa. Esityksen mukaan valmentavan koulutuksen rahoituksen taso eri rahoitusjärjestelmissä yhtenäistettäisiin. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä tarkennuksia tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain mukaisiin, valmentavan koulutuksen järjestämisoikeutta koskeviin säännöksiin. Lisäksi tehtäisiin teknisluonteinen korjaus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muutoksenhakusäännökseen.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut esitysluonnoksesta lausunnon, johon ministeriölle annettava lausunto perustuu.

Hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan kaupunginhallitus antaa kaupungin lausunnot ulkopuolisille.

Stäng

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 25.05.2021 § 219

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon liitteenä 2 olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksesta:

Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA-koulutus) yhdistetään 1.8.2022 alkaen nykyiset nivelvaiheen koulutukset: perusopetuksen lisäopetus (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA-koulutus) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA-koulutus). TUVA-koulutus on osa oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvää lainsäädännön kokonaisuutta.

Esityksen tavoitteena on määrittää, minkä koulutusmuodon rahoitusjärjestelmän puitteissa TUVA-koulutusta järjestetään tarkentamalla TUVA-koulutuksesta annetussa laissa olevia koulutuksen järjestämisoikeutta koskevia säädöksiä. Jos koulutuksen järjestäjällä on ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupa, TUVA-koulutusta järjestettäisiin ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan perusteella ja ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän puitteissa.

Helsingin kaupungilla on ammatillisen koulutuksen järjestäjänä VALMA-koulutuksen järjestämislupa, joten tulevan TUVA-koulutuksen rahoitus määräytyisi ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän mukaan. Esitysluonnoksen mukaan mahdollinen TUVA-koulutuksen opiskelijavolyymin kasvu voitaisiin huomioida varsinaisen suoritepäätöksen tai varainhoitovuoden aikana mahdollisesti tehtävän lisäsuoritepäätöksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrittelyssä. Esitysluonnoksessa ei kuitenkaan ehdoteta lisättäväksi ammatillisen koulutuksen määrärahaa, joten TUVA-koulutuksen opiskelijavolyymin lisääminen voi vähentää ammatillisen koulutuksen toteuttamista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että koko koulutustarjonnan laadukas toteuttaminen edellyttäisi myös ammatillisen koulutuksen määrärahan lisäämistä. TUVA-koulutuksen opiskelijavolyymien kasvu vaikeuttaisi koulutuksen järjestäjän rahoituksen ennakoitavuutta entisestään, koska vaikutuksia voi olla myös muun koulutuksen rahoitukseen alentavasti.

Esityksen tavoitteena on yhtenäistää valmentavan koulutuksen rahoituksen taso eri rahoitusjärjestelmissä ja samalla varmistaa koulutuksen järjestäjille riittävä rahoitustaso TUVA-koulutuksen järjestämiseen. Käytännössä yhtenäistäminen tehtäisiin määrittelemällä nykyisten nivelvaiheen koulutusten rahoituksen perusteella laskennallinen verrokkiyksikköhinta ja asettamalla kussakin rahoitusjärjestelmässä käytettävät painokertoimet siten, että rahoituksen taso asettuisi uudistuksen alkuvaiheessa mahdollisimman tarkasti verrokkiyksikköhinnan euromäärään.

Nykyisiin yksikköhintoihin verrattuna TUVA-koulutuksen yhteinen yksikköhinta eroaisi perusopetuksen lisäopetuksen yksikköhinnasta 1,3 prosenttia ja VALMA-koulutuksen yksikköhinnasta -1,5 prosenttia. LUVA-koulutuksen yksikköhintoihin eroa on nuorille tarkoitetussa koulutuksessa 9,4 prosenttia ja aikuisille tarkoitetussa koulutuksessa 68,4 prosenttia. Erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen järjestäminen huomioidaan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmässä korotuskertoimen kautta. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmässä TUVA-koulutuksen yksikköhinta sisältäisi keskimääräisenä myös erityisen tuen tarpeesta aiheutuvan rahoituksen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä rahoitustason yhtenäistämisessä tulisi huomioida, että päävastuu TUVA-koulutuksen järjestämisestä on ammatillisen koulutuksen järjestäjillä, joten TUVA-koulutuksen rahoitustason tulisi olla nykyisen ammatillisen koulutuksen valmentavan koulutuksen mukainen. TUVA-koulutuksen yksikköhinnan ja rahoitustason lasku verrattuna nykyiseen VALMA-koulutukseen ei tue esitysluonnoksen tavoitetta koulutuksen järjestäjien riittävän rahoitustason varmistamisesta. TUVA-koulutuksessa kustannuksia nostavat pienemmät opiskeluryhmät sekä muita opiskelijaryhmiä suurempi ohjauksen ja tuen tarve.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa hallituksen esitysluonnoksen tavoitteita rahoitustason yhtenäistämisestä eri rahoitusjärjestelmissä, riittävän rahoitustason varmistamisesta TUVA-koulutuksen järjestämiseksi sekä TUVA-koulutuksen järjestämisperiaatteiden tarkentamisesta. Sekä TUVA-koulutuksen järjestäjän että opiskelijan kannalta on tärkeää, että koulutuksen järjestämisessä ja rahoittamisessa sovellettavat säännökset ovat selkeitä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kuitenkin toteaa, ettei rahoituksen muodostumisessa huomioida riittävästi sitä, että päävastuu TUVA-koulutuksen järjestämisestä on ammatillisen koulutuksen järjestäjillä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari@hel.fi

Suvi Havula, controller, puhelin: 310 20425

suvi.havula@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 05.07.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi