Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kaupunginmuseossa hankintojen tekemisestä

HEL 2021-006016
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kaupunginmuseossa hankintavaltuuksissa

Museidirektör

Päätös

Kaupunginmuseon johtaja päätti oikeuttaa näyttelyt ja ohjelmisto –tiimin tiimivastaavan toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja hänelle myönnetyllä luottokortilla 1.6.2021 lähtien edellyttäen, että

• toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa

• toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

• hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä työntekijän hankintavaltuuksia

• hankinnan toteutuessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta

Vakanssinumero
046578
Nimi
Susanna Eskola
Nimike
Tiimivastaava
Palvelukokonaisuus ja palvelu
Kulttuuri/kaupunginmuseo
Oikeus tehdä hankintoja
5 000 €
 

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 22.5.2017 (§ 101) siirtää hankintojen toimivaltaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseon johtajalle 50 000 euroon saakka koko toimialalle.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (22.6.2016, § 196) hallintosäännön 20 luvun 8 § mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Luottokorttia tarvitaan, koska näyttelyt ja ohjelmisto -tiimin tiimivastaava hoitaa näyttelyprojekteihin liittyviä hankintoja, joista osa voidaan tehdä ainoastaan verkkokaupoista.

Detta beslut publicerades 18.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Heidi Mäkinen, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71559

heidi.makinen@hel.fi

Beslutsfattare

Reetta Heiskanen
museonjohtaja