Virkasuhteen täyttäminen, Kaupunkiympäristön toimiala, toimialajohtaja, työavain KANSLIA-07-4-21

HEL 2021-006044
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 712 §

V 13.10.2021, Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto ottaa diplomi-insinööri Ville Lehmuskosken kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 12 545,42 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virka

Kaupunginhallitus on 3.5.2021, 337 §, merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan eroilmoituksen kaupunkiympäristön toimialajohtajan virasta 1.10.2021 lukien ja kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn. Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 15 kohdan mukaan toimialajohtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginvaltuusto, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty. Kaupunkiympäristölautakunta on antanut asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle.

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virka oli julkisesti haettavana 27.5.–14.6.2021. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluiden sivuilla, Monsterissa, Duunitorilla, Oikotiellä (HS-nosto ajalla 31.5.–6.6.2021), Kuntalehti.fi-sivuilla ja Helsingin kaupungin LinkedIn-työpaikoissa 27.5.–14.6.2021. Virka mainittiin Helsinkirekryn Facebook- ja Instagram -tileillä sekä Helsingin kaupungin LinkedIn-tilillä. Rekrytointia mainostettiin Tekniikka & Talous -lehdessä 28.5., jonka kautta oli hankittu Tekniikka & Talous Nosto ajalle 31.5.–6.6.2021. Lisäksi hakuilmoituksen lyhennelmä julkaistiin sunnuntaina 30.5.2021 Hufvudstadsbladetissa ja Helsingin Sanomissa. Lisäksi ilmoitus näkyi Helsingin Sanomien Mobiiliparaatilistauksessa 31.5.–6.6.2021.

Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin konsulttiyhtiö Boyden Oy:n suorahakupalvelua.

Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n 1 ja 2 momentin mukaan kaupunkiympäristön toimialan toimintaa ja hallintoa johtaa kaupunkiympäristön toimialajohtaja, joka toimii kaupunkiympäristölautakunnan, rakennusten ja yleisten alueiden jaoston sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Lisäksi kaupunkiympäristön toimialajohtaja toimii ympäristö- ja lupajaoston esittelijänä muissa kuin 3 ja 4 momentissa tarkoitetuissa asioissa. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja nimitetään enintään 7 vuoden määräajaksi. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien, toimialan hallintojohtajan sekä pelastuskomentajan esihenkilö. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan toimialajohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä menestyäkseen hakijalla on vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Henkilöstön johtajana hän kirkastaa toiminnan tavoitteet ja kykenee luomaan innostunutta ja sitouttavaa työkulttuuria. Hän pystyy luovimaan linjakkaasti erilaisten intressien keskellä ja hänen johtamisellaan on vahva eettinen perusta. Hän on taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja joka näkee tiiviin työskentelyn poliittisen johdon kanssa innostavana. Myös julkiset esiintymiset ovat hänelle luontevia. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä onnistumisessa hakijaa auttaa kokemus monialaisuutta vaativasta kaupunkikehittämisestä sekä muista kaupunkiympäristöön linkittyvistä tehtävistä. On eduksi, että hän näkee ja ymmärtää kaupungin kasvun syyt ja seuraukset sekä sen globaalit trendit. Laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä hakija tarvitsee sujuvaa englannin kielen taitoa.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 30 henkilöä, joista kolme on sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna 17.–21.6.2021. Videohaastatteluun kutsuttiin 14 hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta riittävää kokemusta suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta sekä sopivaa kokemusta kaupunkiympäristöön linkittyvistä tehtävistä. Hakijoiden videohaastatteluita arvioivat **********

Videohaastattelun pohjalta haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa: ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien lisäksi hakemuksen ja videovastausten kautta esiintuotuja edellytyksiä linjakkaaseen johtamistyöhön sekä käytännön esimerkkien kautta esiin tuotua näyttöä onnistuneesta johtamisesta. Jatkoon valittujen henkilöiden näkemykset olivat analyyttisiä, monipuolisia ja kuvastivat johtamisajattelua ja johtamisen tasoa, jollaista Helsingin kaupunki johtamisen kulmakiviensä kautta johdoltaan edellyttää. Kaikki haastatteluun kutsutut täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Hakijoita haastattelivat 11. ja 16.8.2021 **********

**********

**********

**********

**********

Ville Lehmuskoski on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1998. Lisäksi hän on suorittanut EMBA-tutkinnon Aalto-yliopistossa (Aalto Executive Education) vuonna 2015. Täydennyskoulutuksena hän on suorittanut muun muassa Helsingin kaupungin järjestämän Tulevaisuuden johtaja -koulutuksen vuonna 2006. Vuodesta 2014 alkaen hän on toiminut Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL:n) toimitusjohtajana vastaten raitio- ja metroliikenteen operoinnista sekä Helsingin joukkoliikenneinfran hallinnasta ja kehittämisestä. Tätä aiemmin hän on työskennellyt Helsingin kaupungilla liikennesuunnittelupäällikkönä, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä joukkoliikennesuunnitteluosaston johtajana sekä HKL:n suunnitteluyksikön johtajana. Aiempaa työkokemusta hänellä on osastopäällikön ja suunnittelijan tehtävistä konsultointiyrityksessä.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että Lehmuskoskella on vankkaa ja monipuolista johtamiskokemusta yli 20 vuoden ajalta. Hän on johtanut noin 1200 hengen HKL:ää vuodesta 2014 alkaen ja tuona aikana hänen johdollaan on toteutettu monia merkittäviä muutoksia koskien organisaatiorakennetta, johtamisjärjestelmää ja kustannustehokkuutta. Hänellä on myös vahvaa kokemusta ja näyttöjä toimintojen operatiivisesta johtamisesta, mitä tulee metron ja raitioliikenteen liikennöintiin, rakennuttamis- ja omaisuudenhallintatehtäviin sekä Raide-Jokerin allianssin työn johtamiseen. Laaja-alaisen johtamiskokemuksen lisäksi Lehmuskoskella on syvällistä ja monipuolista substanssiosaamista kaupunkiympäristöön liittyen. Vahvan liikenneasioiden osaamisen lisäksi hänellä on työkokemusta kaupunkisuunnittelun, rakentamisen, rakennuttamisen ja omaisuudenhallinnan alueilta. Hän on hyvin aktiivisesti verkostoitunut alansa toimija. Lehmuskoski on nykyisen tehtävänsä kautta erittäin tottunut työskentelemään median kanssa ja lisäksi hän on kokenut esitelmöijä ja puheenjohtaja erilaisissa seminaareissa ja konferensseissa niin kotimaassa kuin myös kansainvälisesti.

**********

**********

**********

**********

Kaikilla haastatelluilla arvioitiin olevan vahvaa johtamiskokemusta sekä vankkaa kaupunkiympäristöön linkittyvää substanssiosaamista. Haastatellut ovat myös laajasti verkostoituneita kaupunkiympäristön kentällä ja suoriutuivat hyvin näkemyksellisyyttä ja esiintymiskykyä kartoittavasta ennakkotehtävästä. Kuitenkin hakijoista ********** ja Lehmuskosken erityisenä vahvuutena nähtiin erinomainen toimeenpanokyky sekä kyky kirkastaa organisaatiolleen toiminnan tavoitteet, jotka ovat keskeisiä toimialajohtajan työssä. He vastasivat vakuuttavimmin ja monipuolisimmin kysymykseen koskien johtamisen kulmakiviä ja sitä, kuinka he toteuttaisivat toimeenpanokykyä toimialajohtajan työssä. Näin ollen henkilöarviointeihin kutsuttiin haastattelujen jälkeen hakijat Ville Lehmuskoski, **********

Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 20.–27.8.2021.

Toiseen haastatteluun 8.9.2021 kutsuttiin henkilöarviointiin osallistuneet kolme hakijaa Lehmuskoski, ********** Heitä haastattelivat **********

Kaikki toiseen haastatteluun osallistuneet hakijat haastateltiin kaupunkiympäristölautakunnan toimesta 14.9.2021.

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta on antanut kaupunginhallitukselle lausunnon viran täyttämisestä 21.9.2021, § 467. Lausunto on kokonaisuudessaan esityksen päätöshistoriassa. Lautakunta toteaa, että toimialajohtajan virkaan tulisi valita Ville Lehmuskoski, sillä hän täyttää parhaiten toimialajohtajan viran hoitamiseen asetetut vaatimukset.

Arviointi

Toimialajohtaja vastaa kaupunkiympäristön toimialan uudistumisesta ja strategisesta johtamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja talouden hallinnasta. Hänen vastuullaan on organisaation henkilöstön johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Hän toimii kaupunkiympäristölautakunnan, jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajohtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen ja hänellä on keskeinen rooli myös koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden johtajien kanssa. Toimialajohtajan suorina alaisina on kolme palvelukokonaisuuden johtajaa ja toimialan hallintojohtaja.

Lopullinen vertailu suoritettiin kolmen kärkihakijan Ville Lehmuskosken, **********

Kaupunkiympäristön toimialalla työskentelee noin 1600 työntekijää ja toimialajohtajan tehtävänä on johtaa näkemyksellisesti ja linjakkaasti organisaationsa henkilöstöä, toimialan toimintaa ja hallintoa. Siksi on tärkeää, että valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa ja monipuolista kokemusta sekä osaamista johtamisesta. Kaikilla kolmella kärkihakijalla on hyvää kokemusta kookkaan organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Kuitenkin Lehmuskosken ********** johtamiskokemus on kertynyt pidemmältä ajalta ja suuremmista organisaatioista kuin **********

Ville Lehmuskoskella on vankkaa ja monipuolista kokemusta erilaisista johtamistehtävistä noin 20 vuoden ajalta. Hän on johtanut uransa aikana niin asiantuntijaorganisaatioita kuin luonteeltaan suorittavaan työhönkin keskittyvää organisaatiota. Vaativista suuren organisaation strategisista ja operatiivisista johtamistehtävistä hänellä on kokemusta viimeisten vajaan seitsemän vuoden ajalta, kun hän on johtanut noin 1200 hengen Helsingin kaupungin liikennelaitosta. Tuona aikana hänen johdollaan on toteutettu useita merkittäviä muutoksia kuten HKL:n organisaatiouudistus, siirtyminen prosessijohtamiseen ja tavoitepohjaiseen johtamiseen, luotu HKL:n toimintaa ohjaava turvallisuusjohtamisjärjestelmä sekä tehostettu merkittävästi HKL:n kustannustehokkuutta. Rekrytointiprosessin aikana on käynyt ilmi, että Lehmuskoskella on erittäin hyvät valmiudet strategisen tason ajatteluun, johtamiseen ja vaikuttamiseen. Hänen johdollaan on valmisteltu kahteen kertaan HKL:n tavoiteohjelma, jolla on vastattu muun muassa muuttuvan toimintaympäristön ja Helsingin kaupunkistrategian HKL:lle asettamiin haasteisiin. Rekrytointiprosessin aikana hän on osoittanut omaansa erittäin vahvat ja monipuoliset johtamisvalmiudet niin strategisen, operatiivisen kuin henkilöstö- ja muutosjohtamisenkin saralla. Lisäksi hän on johtajana kehittämisorientoitunut, ideointikykyinen ja näkemyksellinen. Hänessä yhdistyy vahva toimeenpano- ja läpivientikyky sekä kyky suhtautua avoimella ja vastaanottavaisella tavalla uusiin asioihin ja mahdollisuuksiin.

**********

**********

Henkilöstön johtajana valittavan toimialajohtajan tulisi kyetä kirkastamaan toiminnan tavoitteet sekä luomaan innostunutta ja sitouttavaa työkulttuuria. Rekrytointiprosessin aikana kaikki kolme kärkihakijaa ovat osoittaneet kykenevänsä sanoittamaan organisaatiolleen selkeästi toiminnan tavoitteet sekä viitoittamaan tietä tavoitteisiin pääsemiseksi. Heistä kaikista löytyy myös jossain määrin kykyä valmentavaan, osallistavaan ja strategiaan sitoutuneeseen johtamiseen. Kuitenkin kärkihakijoista Ville Lehmuskoski antoi rekrytointiprosessin aikana parhaan kuvan kyvystään innostaa ja sitouttaa henkilöstöään keskustelun kautta yhteisten tavoitteiden taakse. Rekrytointiprosessin aikana hän on tuonut esille, että organisaation onnistuminen lähtee henkilöstön sitoutumisesta, innostumisesta ja sitä kautta kyvystä saada henkilöstön potentiaali mahdollisimman täysimääräisesti hyödynnettyä. Hän on kertonut pyrkivänsä varmistamaan yhteisen tilannekuvan ja ymmärryksen keskustelujen kautta. Hänen johtamistyylissään korostuvat osallistava ja palautetta antava, asiantuntijoita arvostava johtaminen, jollainen on toimialajohtajankin tehtävässä erityisen tärkeää. Hän pitää tärkeänä ihmisiin luottamista, virheiden ja epätäydellisyyden sallimista sekä oma-aloitteisuuteen kannustamista. Hänen onnistumistaan henkilöstöjohtamisessa todentaa se, että hänen toimitusjohtajakautenaan HKL:n henkilöstötyytyväisyys on saatu käännettyä kasvuun huolimatta haasteellisista lähtökohdista liittyen kustannustehokkuuden kehitystoimiin ja HKL:n yhtiöittämisen valmisteluun.

Lisäksi valittavan toimialajohtajan tulisi pystyä luovimaan linjakkaasti erilaisten intressien keskellä ja hänen johtamisellaan tulisi olla vahva eettinen perusta. Kaikkien kolmen kärkihakijan erityisenä vahvuutena nähtiin linjakas, eettisesti kestävä ja suoraselkäinen johtamistyö. He ovat rekrytointiprosessin aikana osoittaneet olevansa erittäin systemaattisia, johdonmukaisia sekä valmiita puuttumaan tarvittaessa epäkohtiin. Heidän toimintansa on ennustettavaa niin oman organisaation kuin muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden suuntaan.

Menestyäkseen toimialajohtajan tehtävässä valittavalla henkilöllä olisi hyvä olla kokemusta monialaisuutta vaativasta kaupunkikehittämisestä sekä muista kaupunkiympäristöön linkittyvistä tehtävistä. Kaikilla kolmella kärkihakijalla on erittäin hyvää kokemusta ja osaamista kaupunkiympäristöön linkittyvistä tehtävistä. ********** ja Lehmuskosken liikenne- ja kaupunkisuunnitteluun sekä osittain myös rakennuttamiseen ja omaisuuden hallintaan. Kuitenkin hakijoista Ville Lehmuskoski on rekrytointiprosessin aikana osoittanut omaavansa potentiaalia ja kyvykkyyttä ottaa johtaakseen kaupunkiympäristön eri palvelukokonaisuudet, mikä vaatii kattavan kaupunkiympäristön substanssiosaamisen lisäksi kykyä johtaa neljää erilaista palvelukokonaisuutta diplomaattisesti jokaisen kokonaisuuden erityispiirteet huomioiden.

Valittavan toimialajohtajan tulisi olla myös taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja ja omata kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä. Julkiset esiintymiset ovat valittavalle luontevia ja hän kommunikoi sujuvasti myös englannin kielellä. Kaikki kolme kärkihakijaa ovat kattavasti verkostoituneet omalla alallaan niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Lisäksi heillä on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja he kommunikoivat tehtävän kannalta riittävän sujuvasti myös englannin kielellä. He ovat myös viestijöinä selkeitä, olennaistajuisia ja sanavalmiita. Kuitenkin kärkihakijoista Lehmuskoskella ja ********** on pidemmän johtamiskokemuksensa ja nykyisen työnsä luonteen kautta enemmän kokemusta niin yhteistyöstä median kanssa kuin vaativasta sidosryhmäyhteistyöstäkin.

Valittavalla toimialajohtajalla on myös kaupungin johtoryhmän jäsenenä keskeinen rooli koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden johtajien kanssa. Näin ollen hänellä tulee olla kyky ja tahto katsoa asioita omaa toimialaa laajemmin ja nähdä, mitä kaupungin kokonaisuus tarvitsee tullakseen maailman toimivimmaksi kaupungiksi. Kaikilla kärkihakijoilla nähtiin jossakin määrin kykyä laaja-alaiseen ajatteluun ja monitahoisen toimintakentän hahmottamiseen. Kuitenkin hakijoista Ville Lehmuskoski on osoittanut rekrytointiprosessin aikana erityistä kyvykkyyttä hahmottaa ja hallita monimutkaisiakin kokonaisuuksia. Hänellä on looginen ja faktapohjainen tapa ajatella ja kykyä hahmottaa asioita kokonaisvaltaisesti sekä ymmärtää moniulotteisia vaikutussuhteita. Hän pystyy ottamaan eri näkökulmia huomioon, suhtautuu avoimesti uuteen tietoon ja tunnistaa nopeasti, mikä on olennaista. Hän on korostanut prosessin aikana, kuinka tärkeänä pitää sitä, että organisaation sisällä ja sidosryhmien kanssa voidaan yhteen sovittaa toimenpiteitä niin, että kokonaisuuden etu voittaa.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin sekä kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista Ville Lehmuskoskella on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja toimialajohtajan virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat vankka kokemus vaativista suuren organisaation johtamistehtävistä sekä onnistuminen uudistusten ja organisaatiolle haastavien tilanteiden johtamisessa. Lisäksi hänellä katsotaan olevan hyvät valmiudet johtaa näkemyksellisesti kaupunkiympäristön toimialan eri palvelukokonaisuuksia, luoda innostavaa ja sitouttavaa työkulttuuria organisaatioonsa sekä johtaa henkilöstöään linjakkaasti, suoraselkäisesti ja ennustettavasti. Hänellä nähtiin myös kykyä toimia rakentavasti ja yhteistyökyisesti kaupungin poliittisen johdon kanssa.

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Yksi sähköpostilla tullut hakemus on liitteenä 4. Lisäksi toimielimen jäsenillä on mahdollisuus tutustua henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana kaupunginhallituksen työtilassa luottamushenkilöportaalissa. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Virkaan valittavan kanssa sovitaan erikseen päivämäärästä, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 467

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon koskien kaupunkiympäristön toimialajohtajan viran täyttöä.

Hakijat

Lautakunnan lausunto koskee rekrytointiprosessissa jatkoon edenneitä ja lautakunnan haastattelemia hakijoita seuraavasti:

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Arviointi

Toimialajohtaja vastaa kaupunkiympäristön toimialan uudistumisesta ja strategisesta johtamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja talouden hallinnasta. Hänen vastuullaan on organisaation henkilöstön johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Hän toimii kaupunkiympäristölautakunnan, jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajohtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen ja hänellä on keskeinen rooli myös koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden johtajien kanssa. Toimialajohtajan suorina alaisina on kolme palvelukokonaisuuden johtajaa ja toimialan hallintojohtaja.

Tehtävässä menestyäkseen valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Henkilöstön johtajana hän kirkastaa toiminnan tavoitteet ja kykenee luomaan innostunutta ja sitouttavaa työkulttuuria. Valittava toimialajohtaja pystyy luovimaan linjakkaasti erilaisten intressien keskellä ja hänen johtamisellaan on vahva eettinen perusta. Hän on taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja joka näkee tiiviin työskentelyn poliittisen johdon kanssa innostavana. Myös julkiset esiintymiset ovat valittavalle luontevia. Lisäksi tehtävässä onnistumisessa valittavaa toimialajohtajaa auttaa kokemus monialaisuutta vaativasta kaupunkikehittämisestä sekä muista kaupunkiympäristöön linkittyvistä tehtävistä. On eduksi, että hän näkee ja ymmärtää kaupungin kasvun syyt ja seuraukset sekä sen globaalit trendit. Laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä valittava tarvitsee sujuvaa englannin kielen taitoa.

Kaupunkiympäristön toimialalla työskentelee noin 1600 työntekijää ja toimialajohtajan tehtävänä on johtaa näkemyksellisesti ja linjakkaasti organisaationsa henkilöstöä, toimialan toimintaa ja hallintoa. Siksi on tärkeää, että valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa ja monipuolista kokemusta sekä osaamista johtamisesta.

********** Tämän taustan katsottiin antavan hänelle hyvät valmiudet johtaa kaupunkiympäristön toimialaa uuden strategiakauden alkaessa. Lisäksi hän on rekrytointiprosessin aikana osoittanut omaavansa kehittämishakuisen ajattelutyylin, paljon ideointikykyisyyttä ja hyvät ongelmanratkaisutaidot, mitkä luovat edellytyksiä johtaa toimialan strategian mukaista uudistumista.

Henkilöstön johtajana ********** on tottunut johtamaan organisaatiotaan selkeiden tavoitteiden asettamisen kautta. Rekrytointiprosessin aikana hän on tuonut esille, että organisaation onnistuminen lähtee henkilöstön sitoutumisesta, innostumisesta ja sitä kautta kyvystä saada henkilöstön potentiaali mahdollisimman täysimääräisesti hyödynnettyä. Hän on kertonut pyrkivänsä varmistamaan yhteisen tilannekuvan ja ymmärryksen keskustelujen kautta. Hänen johtamistyylissään korostuvat osallistava ja palautetta antava, asiantuntijoita arvostava johtaminen, jollainen on toimialajohtajankin tehtävässä erityisen tärkeää. Hän pitää tärkeänä ihmisiin luottamista, virheiden ja epätäydellisyyden sallimista sekä oma-aloitteisuuteen kannustamista. Hänen onnistumistaan henkilöstöjohtamisessa todentaa se, että hänen **********

********** erityisenä vahvuutena nähdään kyky linjakkaaseen ja eettisesti kestävään johtamistyöhön. Rekrytointiprosessin aikana hän on tuonut esille, että johdon ja koko organisaation tulee kyetä toimimaan johdonmukaisesti ja yhtenäisin periaattein. Hän on korostanut toiminnan ennustettavuuden merkitystä niin oman organisaation kuin muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneidenkin suuntaan. Yhdeksi tavaksi huolehtia linjakkuudesta hän on maininnut valmistelutyön korkean laadun.

Kattavan johtamiskokemuksen lisäksi ********** on syvällistä ja monipuolista substanssiosaamista kaupunkiympäristöön liittyen. Hänen vahvan liikenneasioiden osaamisensa lisäksi hänellä on koulutustaustansa ja työkokemuksensa kautta osaamista kaupunkisuunnittelun, rakentamisen, rakennuttamisen ja omaisuudenhallinnan alueilta. Näin ollen hänessä nähtiin kykyä ottaa johtaakseen kaupunkiympäristön eri palvelukokonaisuudet.

********** on verkostoitunut kattavasti niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Rekrytointiprosessin aikana hän on osoittanut kykenevänsä esiintymään ja kommunikoimaan hyvin selkeällä ja sanavalmiilla tavalla sekä valitsemaan sanansa tilanteeseen sopiviksi. Hänellä on myös kykyä perustella ajatuksiaan uskottavalla ja vakuuttavalla tavalla. Näiden ominaisuuksien katsottiin olevan eduksi toimialajohtajan tehtävässä, jossa kommunikaatio oman organisaation suuntaan sekä vaativa sidosryhmäyhteistyö ovat keskeisessä roolissa. Lisäksi hän on kokenut esitelmöitsijä ja puheenjohtaja erilaisissa seminaareissa ja konferensseissa kotimaassa ja ulkomailla sekä kommunikoi sujuvasti myös englannin kielellä.

Edellä todettuun viitaten lautakunta totesi, että toimialajohtajan virkaan tulisi valita Ville Lehmuskoski. Hänen valintaansa puoltavat vankka kokemus vaativista suuren organisaation johtamistehtävistä sekä onnistuminen uudistusten ja organisaatiolle haastavien tilanteiden johtamisessa. Lisäksi hänellä katsotaan olevan hyvät valmiudet johtaa näkemyksellisesti kaupunkiympäristön toimialan eri palvelukokonaisuuksia, luoda innostavaa ja sitouttavaa työkulttuuria organisaatioonsa sekä johtaa henkilöstöään linjakkaasti, suoraselkäisesti ja ennustettavasti. Hänellä nähtiin myös kykyä toimia rakentavasti ja yhteistyökyisesti kaupungin poliittisen johdon kanssa.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, etteivät Reetta Putkonen, Rikhard Manninen ja Kari Pudas esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

Esteelliset: Reetta Putkonen, Rikhard Manninen, Kari Pudas
(hallintolain 28 §:n 1 momentin 1 kohta)

Asian aikana kuultavana oli asiantuntija Minna Kemppainen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
henkilöstöjohtaja
Nina Gros
Lisätiedot

Minna Kemppainen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen@hel.fi

Keskushallinto Pormestari 31.05.2021 § 52

Päätös

Pormestari määräsi henkilöstöjohtajan esittelijäksi kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottamista koskevassa asiassa kaupunkiympäristölautakunnassa.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi aina ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi. Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.

Kaupunkiympäristölautakunnan esittelijänä toimii kaupunkiympäristön toimialajohtaja. Toimialajohtajan virkaan ottamista koskevaa asiaa valmistellaan kaupunginkansliassa, joten on perusteltua, että asian esittelijäksi kaupunkiympäristölautakunnassa määrätään henkilöstöjohtaja.

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 19.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros@hel.fi

Minna Kemppainen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen@hel.fi

Bilagor

1. Hakijalista
2. Hakijayhteenveto
3. Hakemukset
4. Sähköpostilla tullut hakemus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.