Valtuustoaloite, Laituri Aurinkolahden uimarannalle

HEL 2021-006116
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 42 §

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite laiturista Aurinkolahden uimarannalle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 11 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Aurinkolahden uimarannalle Vuosaareen hankitaan ympärivuotisessa käytössä oleva laituri uimaportaineen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lausunnossaan todennut, ettei liikuntapalvelukokonaisuuden lähivuosien investointiohjelmassa ole varauduttu uusien uimapaikkojen perustamiskustannuksiin. Uusien uimapaikkojen rakentaminen kasvattaa aina myös liikunnan käyttömenoja. Ehdotus uimalaiturista on liikuntapoliittisesti kannatettava, koska se edistää kaupunkilaisten liikunnan harrastamismahdollisuuksia, mutta sen toteuttaminen ei tällä hetkellä ole mahdollista.

Ehdotettu sijainti Suorttionniemellä on sinänsä hyvä. Kyseiseen paikkaan sijoitettuna uimalaituri olisi turvallisella etäisyydellä satamaan johtavasta vesiliikennereitistä ja esteettömän näköyhteyden päässä rantapelastajista. Laiturin tarkka sijainti tulisi määritellä paikkaan, jossa veden syvyys on riittävä, ja laiturille olisi rakennettava esteetön kulkuväylä. Jos laituri olisi ympärivuotisessa käytössä, uima-alueelle ja sen läheisyyteen tulisi järjestää riittävä valaistus sekä mahdollisesti pukutilat uimareille. Uimapaikan perustaminen edellyttää lisäksi useiden lakisääteisten turvallisuuskysymysten huomioimista.

Kaupunkiympäristön toimiala on parhaillaan rakentamassa uimalaituria Lauttasaareen osallistuvan budjetoinnin määrärahoilla. Sen kustannusarvio on pelkän laiturin ja kallion yli rakennettavan puupation osalta noin 300 000 euroa. Suorttioniemelle rakennettavan laiturin kustannusarvio olisi tarvittavan valaistuksen, esteettömän kulkuyhteyden ja muiden rakennelmien vuoksi korkeampi.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Stäng

Kaupunginhallitus 10.01.2022 § 27

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.09.2021 § 153

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa uimalaiturin sijoittamista Aurinkolahteen. Uintimahdollisuuksien parantaminen edistää kaupunkilaisten liikunnan harrastamismahdollisuuksia ja on siten liikuntapoliittisesti kannatettava asia.

Uusien uimapaikkojen perustamisen yhteydessä on keskeistä huomioida turvallisuuskysymykset. Uimarantojen, -paikkojen ja -laitureiden kohdalla turvallisuuselementti korostuu Kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011), joka määrää palveluntarjoajalle huolellisuusvelvoitteen. Lain mukaan palveluntarjoajan tulee tuntea palveluun liittyvät riskit ja huolehtia siitä, ettei palvelusta aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Samaten lain mukaan uimapaikan turvallisuudesta tulee tehdä selvitys, josta ilmenee muun muassa, kuinka uimapaikka soveltuu sen lähiympäristöön, millaisia vaikutuksia uimapaikalla on liikenteeseen, ja miten hälytysajoneuvon pääsy uimapaikan läheisyyteen on järjestetty.

Uimarantojen ja uimapaikkojen turvallisuusjärjestelyiden tulee perustua riksiarviointiin. Riskien arvioinnissa tunnistetaan, mitä vaaroja toimintaan liittyy, missä tilanteessa vaaroja voi esiintyä ja millaisia tapaturmia tai onnettomuuksia toiminnassa voi tapahtua. Arvioinnin pohjalta suoritetaan toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi, riskien pienentämiseksi ja tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Kirjallinen riskien arviointi tulee sisällyttää osaksi uimapaikan turvallisuusasiakirjaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa aloitteessa uimalaiturille ehdotettua sijaintia Suorttionniemellä. Kyseiseen lokaatioon sijoitettuna uimalaituri sijaitsisi turvallisella etäisyydellä satamaan johtavasta vesiliikennereitistä ja tarjoaisi uimarannalla valvontaa suorittaville rantapelastajille esteettömän näköyhteyden laiturille. Laiturin tarkka sijainti tulee kuitenkin määritellä paikkaan, jossa veden syvyys on riittävä. Laiturin ohella tulee huolehtia esteettömän kulkuväylän rakentamisesta kaupungin yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti.

Aloitteessa esitetään, että uimalaituri olisi ympärivuotisessa käytössä. Tällöin uima-alueelle ja sen läheisyyteen tulee järjestää riittävä valaistus sekä mahdollisesti järjestää uimareille pukutilat.

Kokonaiskustannusarvion laatiminen aloitteessa ehdotetulle hankkeelle on haasteellista. Kaupunkiympäristön toimiala on parhaillaan rakentamassa uimalaituria Lauttasaareen osallistuvan budjetoinnin määrärahoilla, minkä kustannusarvio pelkän laiturin ja kallion yli rakennettavan puupation osalta on noin 300 000 euroa. Suorttioniemelle tarvittava valaistus, esteetön kulkuyhteys ja muut rakennelmat nostavat kustannuksia Lauttasaaren laituriin verrattuna huomattavasti.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan liikuntapalvelukokonaisuuden lähivuosien investointiohjelmassa ei ole varauduttu uusien uimapaikkojen perustamiskustannuksiin. Lisäksi on syytä huomioida, että uusien uimapaikkojen rakentaminen kasvattaa aina perustamiskustannuksien ohella liikuntapalvelukokonaisuuden käyttömenoja. Näin ollen ennen uusien liikunta- tai ulkoilupaikkojen rakentamispäätösten tekemistä tulisi huolehtia liikuntapalvelukokonaisuuden investointi- ja käyttötalousmäärärahojen korottamisesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 01.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi