Valtuustoaloite, loppu Israelin miehityksen tukemiselle

HEL 2021-006118
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 768 §

V 24.11.2021, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite Israelin miehityksen tukemisen lopettamiseksi

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Stäng

Valtuutettu Suldaan Said Ahmed ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki sitoutuu jatkossa olemaan solmimatta sopimuksia minkään yrityksen kanssa, joka hyötyy palestiinalaisalueiden laittomasta miehityksestä. Valtuutetut esittävät lisäksi, että kaupunki selvittää, tekeekö se tällä hetkellä yhteistyötä miehityksestä hyötyvien osapuolten kanssa ja tarvittaessa irtisanoo kyseiset sopimukset.

Sopimustoimittajien valinta hankintalain mukaan

Helsingin kaupunki tekee hankintasopimuksia hankintalain mukaisesti. Hankintasopimukset tehdään joko tarjouskilpailutuksen päätteeksi tai hankintalaissa tarkasti rajoitettujen säännösten mukaisesti ilman kilpailuttamista suorahankintana. Jos hankinnan arvo alittaa hankintalaissa säädetyt kynnysarvot, tehdään hankintasopimukset Helsingin kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti.

Hankintojen kilpailuttamisprosessissa arvioidaan tarjoajien poissulkemisperusteita ja soveltuvuutta eli kelpoisuutta toteuttaa hankinta. Arviointi tehdään soveltamalla hankintalain pakollisia ja harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita sekä tarjouspyynnössä edellytettyjä tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia soveltuvuusvaatimuksia. Aloitteessa mainittu peruste, eli hyötyminen palestiinalaisalueiden laittomasta miehityksestä, ei sisälly poissulkemisperusteena hankintalakiin.

Hankintalain 98 §:n ja kaupunkikonsernin hankintastrategian pohjalta Helsingin kaupungin kilpailutuksissa käytetään usein sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyviä näkökohtia. Tällöin hankintojen tarjoajia koskevissa soveltuvuusvaatimuksissa vaaditaan tarjoajaa esimerkiksi selvittämään tai vähintäänkin vakuuttamaan, että se ja sen alihankkijat noudattavat YK:n lapsen oikeuksia koskevaa yleissopimusta ja ILO:n kahdeksaa keskeistä työelämää koskevaa yleissopimusta. Jos tätä on hankinnassa vaadittu, hankintayksikkö tarkastaa, että tarjoaja täyttää vaatimuksen tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Jos vaatimus ei täyty, suljetaan tarjoaja kilpailutuksesta.

Aloitteessa mainittu peruste ei sisälly edellä mainittuihin kansainvälisiin sopimuksiin. Sen tarkistaminen, koskeeko aloitteessa mainittu peruste jotakin kilpailutukseen osallistuvaa yritystä, voidaan myös arvioida suhteellisen vaikeaksi.

Valtuustoaloite sivuaa vahvasti yritysvastuuta ja yritysten vastuuta ihmisoikeuksien toteutumisesta liiketoiminnassa ja toimitusketjuissa. Keskeisimpiä työkaluja tässä ovat YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (UNGPs) sekä OECD:n toimintaohjeet monikansallisia yrityksiä varten.

Sopimusten mahdollinen irtisanominen

Hankintasopimukset voidaan irtisanoa pääsääntöisesti sopimuksessa sovitun irtisanomisehdon mukaisesti. Ehdollista irtisanomislauseketta voidaan soveltaa, kun ehdossa ilmoitettu tapahtuma tai lisäedellytys vallitsee. Aloitteessa mainittu peruste ei sisälly Helsingin kaupungin ehdollisiin irtisanomislausekkeisiin, eikä kaupunki näin ollen voisi irtisanoa nykyisiä sopimuksiaan kyseisen perusteen nojalla.

Hankintalaissa säädetään hankintasopimuksen irtisanomisesta erityistilanteissa. Hankintasopimuksissa käytetään lisäksi yleisesti liitteenä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE). Aloitteessa mainittu peruste ei sisälly hankintalain 137 §:n mukaisiin irtisanomisperusteisiin tai julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen (JYSE) mukaisiin sopimuksen purkamisperusteisiin.

Edellä todettuun viitaten kaupunginhallitus katsoo, ettei aloitteessa esitetyille toimenpiteille ole oikeudellisia edellytyksiä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Stäng

Detta beslut publicerades 17.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi