Hankinta, HKL:n järjestyksenvalvontapalvelut Rautatientorilla, Elielinaukiolla, Vantaankosken radan asemilla ja Paloheinän tunnelissa

HEL 2021-006442
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 194 §

HKL:n järjestyksenvalvontapalveluiden väliaikainen järjestäminen Rautatientorilla, Elielinaukiolla, Vantaankosken radan asemilla ja Paloheinän tunnelissa

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Rautatientorin, Elielinaukion, HKL:n hallinnoimien Vantaankosken radan asemien sekä Paloheinän tunnelin järjestyksenvalvontapalvelut Avarn Security Oy:ltä yhteensä enintään 700.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan Fintraffic Raide Oy:n ja Avarn Security Oy:n välisen hankinnan väliaikaista järjestämistä koskevan puitesopimuksen perusteella.

Palveluiden tilaaminen edellyttää, että Fintraffic Raide Oy tekee hankintapäätöksen hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä ja solmii siihen liittyvän väliaikaisen puitesopimuksen Avarn Security Oy:n kanssa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Fintraffic Raide Oy kilpailutti kesän/syksyn 2021 aikana lähiliikennealueen järjestyksenvalvontapalvelut hankintarenkaana niin, että HKL oli yksi hankintarenkaassa mukana olevista hankintayksiköistä. Kilpailutuksessa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Avarn Security Oy ja Fintraffic Raide Oy teki hankinnasta hankintapäätöksen 27.8.2021. Hankinnasta on tehty yksi valitus markkinaoikeudelle.

Hankintalain 153 §:n mukaan mikäli hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, voi hankintayksikkö järjestää hankinnan väliaikaisesti, jos hankintaa ei voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Fintraffic Raide Oy ja kilpailutuksen voittanut Avarn Security Oy tekevät hankittavaa palvelua koskevan väliaikaisen puitesopimuksen markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi, sillä hankintaa ei liikennejärjestelmän turvallisuuden ja sen huoltovarmuuskriittisen luonteen vuoksi voida lykätä. HKL tilaa tänä aikana tarvitsemansa järjestyksenvalvontapalvelut väliaikaisen puitesopimuksen perusteella.

Kokonaissumma tulee jakautumaan kohteiden välillä seuraavasti:

  • Rautatientori ja Elielinaukio 195.000,00 euroa (alv 0 %)
  • Vantaankosken radan asemat ja Paloheinätunneli 505.000,00 euroa (alv 0%)
Stäng

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 15.06.2021 § 97

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) jatkamaan Rautatientorin, Elielinaukion, HKL:n hallinnoimien Vantaankosken radan asemien sekä Paloheinän tunnelin järjestyksenvalvontapalveluiden tilausta Avarn Security Oy:ltä kaudelle 1.10.2021 – 15.12.2021 Fintraffic Raide Oy:n ja Avarn Security Oy:n välisen muutossopimuksen 1 (1.4.2021) mukaisesti.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot

Juhana Hietaranta, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 70504

juhana.hietaranta@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 10.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Mer information fås av

Juhana Hietaranta, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 70504

juhana.hietaranta@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi